Маягт №2
ХОВД АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН ТООЛЛОГО
Өсгөн үр
Бүгд дүн
үүнээс хувийн аж ахуйн
жүүлдэг
Бүгд
үүнээс
Бүгд
үүнээс
өрх
үндсэн эх
хээлтүүлэгч
бусад
үндсэн эх
хээлтүүлэгч
бусад
бусад
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
Гахай
5
38
25
5
8
38
25
5
8
8
шувуу
20
505
412
80
13
505
412
80
13
13
үүнээс: тахиа
20
505
412
80
13
505
412
80
13
13
цаа буга
Илжиг
0
32
19
13
0
Булга
Үнэг
Туулай
Зөгий бүл
1
5
5
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдхүүн, борлуулалт
Бүгд дүн
   
Үүнээс хувийн аж ахуйнҮйлдвэрлэсэн биетхэмжээ
үүнээс борлуулсан биетхэмжээ
Хэмжихнэгж
Үйлдвэрлэсэн биетхэмжээ
үүнээс борлуулсан биетхэмжээ
үнэ мян.төг
үнэ мян.төг
Гахайн мах амьд жин
тн
500
500
2125
500
500
2125
шувууны мах амьд жин
кг
Өндөг
мян.ш
13900
13900
1496,3
13900
13900
1496,3
цусан эвэр
кг
Булганы арьс
ш
Үнэгний арьс
ш
Туулайн арьс
ш
Зөгийн бал
кг
80
80
400
80
80
400
Маягт №3
Ховд аймгийн 
2005 онд өөрийн хүчээр үйлдвэрлэж бэлтгэсэн тэжээл   /тонн/
Тариалан эрхэлдэг өрхийн тоо
Хадланөвс
Таримал тэжээл
Даршны ургамал
Гар тэжээл
Хужиршүү
Төмс ногооны хаягдал
Үр тарианы хаягдал
Лай
Сүрэл
Салбарын дүн
      
х
58539,2
1123,1
30
2465,4
7010,1
43,2
3,2
0
42
үүнээс: Иргэд ХЭАА
1965
58539,2
1123,1
30
2465,4
7010,1
43,2
42
Газар тариалан эрхэлдэг компани,хоршооны тоо
21

 

Малчдын ахуй, соёлын зарим үзүүлэлт    /өрхийн тоогоор/
Баг хорооны
Цахилгаан 
Телевизор
Малын 
Худагтай
Авто машинтай
Мотоциклтэй
Трактортой
Хийсэн
Аймаг
ны тоо
эх үүсгэвэр
тэй өрх
хашаатай
өрх
өрхийн
машины 
өрхийн
мотоцик
өрхийн
тракторын
эсгий
тэй өрх
өрх
тоо
тоо
тоо
лийн тоо
тоо
тоо
метр
Ховд аймаг
90
5292
4744
6041
1805
1384
1448
1694
1805
135
136
8399

 

 

Маягт №6а
2005 онд шинээр гаргасан худгийн тайлан
2006 оны 1 сарын 02
Шинээр
үүнээс
Шинээр худаг
Худаг шин
гаргасан
Инженер
үүнээс:
энгийн
гаргахад зар
Улсын
Гадаад ОУ
Малчид
ээр гаргахад 
худгийн тоо
ийн хийц
өрөмд
богино
бетон хаш
уурхай
цуулсан хөрөн
төсвийн
ын бай-ын 
иргэдийн 
түр ажилласан 
бүгд /2+6/
тэй 3+4+5
мөл
яндант
лагат уур
гийн хэмжээ
хөрөнгөөр
төсөл хөтөл
хөрөнгөөр
орон нутгийн 
хай
мян.төг 8+9+10
мян.төг
хөрөн мян.төг
мян.төг
иргэдийн тоо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,Алтай
0
0
0
2,Булган
19
0
19
2229
2229
27
3,Буянт 
10
0
10
306
306
49
4,Дарви 
0
0
0
5,Дөргөн 
11
0
11
2770
2770
58
6,Дуут
3
0
3
126
126
14
7,Зэрэг 
36
0
36
1975
1975
21
8,Манхан 
22
0
22
1342,1
1342,1
73
9,Мянгад 
9
0
9
969
969
46
10,Мөст
0
0
0
11,М-хайрхан 
1
0
1
75
75
11
12,Үенч 
7
1
1
6
3800
1300
2500
11
13,Ховд
1
0
1
300
300
4
14,Цэцэг 
0
0
0
15,Чандмань 
4
0
4
1400
1400
32
16,Э-бүрэн 
22
0
22
1400
1400
56
17,Жаргалант
0
0
   
Дүн
145
1
1
0
0
144
16692,1
0
1300
15392,1
402
 
Ховд аймгийн 2005 онд засварласан худгийн тайлан
Завсарласан
үүнээс
Худаг засварла
Худаг засварла
худгийн тоо
Инженер
үүнээс:
энгийн
хад зарцуулсан
Улсын
Гадаад ОУ
Малчид
хад түр 
ийн хийц
өрөмд
богино
бетон хаш
уурхай
хөрөнгийн 
төсвийн
ын бай-ын 
иргэдийн 
ажилласан 
бүгд /13+17/
тэй 
мөл
яндант
лагат уур
 
хэмжээ мян.төг
хөрөнгөөр
төсөл хөтөл
хөрөнгөөр
орон нутгийн 
14+15+16
хай
19+20+21
мян.төг
хөрөн мян.төг
мян.төг
иргэдийн тоо
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1,Алтай
0
0
0
2,Булган
4
0
4
200
200
6
3,Буянт 
2
2
2
2109,2
2109,2
18
4,Дарви 
0
0
0
5,Дөргөн 
16
0
16
1875
1875
53
6,Дуут
1
0
1
18
18
2
7,Зэрэг 
7
2
2
5
736
658
78
16
8,Манхан 
9
0
9
108
108
48
9,Мянгад 
3
2
2
1
5211
5130
81
42
10,Мөст
4
2
2
2
6124
1200
4924
10
11,М-хайрхан 
0
0
0
12,Үенч 
0
0
0
13,Ховд
2
2
2
4814,7
4814,7
13
14,Цэцэг 
1
1
1
10
10
3
15,Чандмань 
1
0
1
50
50
3
16,Э-бүрэн 
3
3
3
3800
150
3650
12
17,Жаргалант
0
0
0
   
Дүн
53
14
8
6
0
39
25055,9
1350
21295,9
2410
226

 

Ховд аймгийн 17 сум Маягт 9
2005 ОНД МАЛЖУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Нийт зарцуул
үүнээс
Малжуулал
          
үүнээс
малжуулалтанд хамрагдсан
сан хөрөнгийн
гадорон 
Орон нут
бусад 
таар авсан
бодын
богийн 
Өрхийн 
Ам бүл
хэмжээ бүгд
ОУ-ын төсөл
гийн хөрөн
мян.төг
малын тоо
тоо
тоо
тоо
ийн тоо
мян.төг
хөрөнгөөр
гөөр 
1,Алтай
0
0
2,Булган
3650
3650
269
34
235
12
44
3,Буянт 
0
0
4,Дарви 
1806
1806
129
129
4
18
5,Дөргөн 
5325
5325
185
9
176
7
27
6,Дуут
6000
6000
200
200
10
49
7,Зэрэг 
0
0
8,Манхан 
0
0
9,Мянгад 
0
0
10,Мөст
0
0
11,М-хайрхан 
11228
11228
689
62
627
11
30
12,Үенч 
204
204
48
48
2
13
13,Ховд
0
0
14,Цэцэг 
0
0
15,Чандмань 
43260
43260
1491
35
1456
28
140
16,Э-бүрэн 
0
0
17,Жаргалант
1250
1250
48
48
   
Дүн
72723
1806
70917
3059
140
2919
74
321