4-p cap

                                             
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2005 оны   5 сарын 05
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
2003
2004
Бүгд
1329
1420
1379
103,7622
97,11268
          
Үүнээс эмэгтэй
523
617
592
113,1931
95,94814
Дээд боловсролтой
103
93
114
110,6796
122,5806
Тусгай дунд боловсролтой
131
126
124
94,65649
98,4127
Мэргэжлийн анхан шатны
339
379
394
116,2242
103,9578
Ерөнхий боловсролын
741
805
736
99,32524
91,42857
Боловсролгүй
15
17
11
73,33333
64,70588

 

 

                                          
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
2003
2004
Бүгд
176
166
311
176,7045
187,3494
          
Үүнээс эмэгтэй
117
76
106
90,59829
139,4737
Улсын үйлдвэрийн газарт
28
46
0
0
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
18
3
48
0
1600
Нөхөрлөл, компанид
11
16
126
1145,455
787,5
Хоршоо
13
9
40
307,6923
444,4444
ХЭАА, бусад
106
62
97
91,50943
156,4516

5-p cap

                                                             
БYРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2005 оны   6 сарын 05
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
5 сар
5 сар
5 сар
2002
2003
Бүгд
1489
1420
1478
99,26124916
104,084507
          
Үүнээс эмэгтэй
606
617
646
106,6006601
104,7001621
Дээд боловсролтой
103
93
124
120,3883495
133,3333333
Тусгай дунд боловсролтой
151
126
132
87,41721854
104,7619048
Мэргэжлийн анхан шатны
376
379
407
108,2446809
107,3878628
Ерөнхий боловсролын
840
805
801
95,35714286
99,50310559
Боловсролгүй
19
17
14
73,68421053
82,35294118
                                                          
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
5 сар
5 сар
5 сар
2003
2004
Бүгд
262
166
383
146,1832061
230,7228916
          
Үүнээс эмэгтэй
188
76
138
73,40425532
181,5789474
Улсын үйлдвэрийн газарт
30
46
2
0
4,347826087
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
22
3
48
0
1600
Нөхөрлөл, компанид
67
16
160
238,8059701
1000
Хоршоо 13 9 72 553,8461538 800
ХЭАА, бусад 130 62 101 77,69230769 162,9032258

6-p cap

                           
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО 2005 оны   7 сарын 04
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
6 сар
6 сар
6 сар
2003
2004
Бүгд
1431
1415
1443
100,84
101,98
          
Үүнээс эмэгтэй
588
590
643
109,35
108,98
Дээд боловсролтой
106
95
118
111,32
124,21
Тусгай дунд боловсролтой
149
117
137
91,946
117,09
Мэргэжлийн анхан шатны
358
392
374
104,47
95,408
Ерөнхий боловсролын
799
794
804
100,63
101,26
Боловсролгүй
19
17
10
52,632
58,824
                        АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
6 сар
6 сар
6 сар
2003
2004
Бүгд
399
207
763
191,23
368,6
          
Үүнээс эмэгтэй
244
110
347
142,21
315,45
Улсын үйлдвэрийн газарт
34
46
2
0
4,3478
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
37
14
76
0
542,86
Нөхөрлөл, компанид
116
22
242
208,62
1100
Хоршоо
14
33
151
1078,6
457,58
ХЭАА, бусад
198
92
292
147,47
317,39

7-p cap

АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО

2005 оны   8 сарын 05

 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
7 сар
7 сар
7 сар
2003
2004
Бүгд
1417
1426
1499
105,8
105,1
          
Үүнээс эмэгтэй
578
596
664
114,9
111,4
Дээд боловсролтой
102
95
123
120,6
129,5
Тусгай дунд боловсролтой
145
116
144
99,31
124,1
Мэргэжлийн анхан шатны
364
397
375
103
94,46
Ерөнхий боловсролын
787
801
847
107,6
105,7
Боловсролгүй
19
17
10
52,63
58,82
                       
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
7 сар
7 сар
7 сар
2003
2004
Бүгд
428
254
783
182,9
308,3
          
Үүнээс эмэгтэй
261
150
359
137,5
239,3
Улсын үйлдвэрийн газарт
38
46
2
0
4,348
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
38
21
81
0
385,7
Нөхөрлөл, компанид
134
31
242
180,6
780,6
Хоршоо
16
34
154
962,5
452,9
ХЭАА, бусад
202
122
304
150,5
249,2

8-p cap

                           
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2005 оны   9 сарын 05
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
8 сар
8 сар
8 сар
2003
2004
Бүгд
1408
1424
1582
112,358
111,0955
          
Үүнээс эмэгтэй
594
591
728
122,5589
123,181
Дээд боловсролтой
105
95
168
160
176,8421
Тусгай дунд боловсролтой
144
116
158
109,7222
136,2069
Мэргэжлийн анхан шатны
372
394
371
99,73118
94,16244
Ерөнхий боловсролын
770
802
875
113,6364
109,1022
Боловсролгүй
17
17
10
58,82353
58,82353
                       
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
8 сар
8 сар
8 сар
2003
2004
Бүгд
476
285
824
173,1092
289,1228
          
Үүнээс эмэгтэй
264
173
373
141,2879
215,6069
Улсын үйлдвэрийн газарт
40
46
2
0
4,347826
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
43
21
86
0
409,5238
Нөхөрлөл, компанид
159
49
278
174,8428
567,3469
Хоршоо
32
36
154
481,25
427,7778
ХЭАА, бусад
202
133
305
150,9901
229,3233

9-p cap

                           
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2005 оны   10 сарын 05
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
9 сар
9 сар
9 сар
2003
2004
Бүгд
1377
1416
1684
122,29
118,93
          
Үүнээс эмэгтэй
582
594
806
138,49
135,69
Дээд боловсролтой
102
96
162
158,82
168,75
Тусгай дунд боловсролтой
138
123
159
115,22
129,27
Мэргэжлийн анхан шатны
348
385
381
109,48
98,961
Ерөнхий боловсролын
772
794
972
125,91
122,42
Боловсролгүй
17
18
10
58,824
55,556
                       
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
9 сар
9 сар
9 сар
2003
2004
Бүгд
587
395
887
151,11
224,56
          
Үүнээс эмэгтэй
327
250
415
126,91
166
Улсын үйлдвэрийн газарт
54
46
2
3,7037
4,3478
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
76
53
108
142,11
203,77
Нөхөрлөл, компанид
212
83
311
146,7
374,7
Хоршоо
43
41
159
369,77
387,8
ХЭАА, бусад
202
172
308
152,48
179,07

10-p cap

                           
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2005 оны   11 сарын 05
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
10 сар
10 сар
10 сар
2003
2004
Бүгд
1412
1412
1467
103,8952
103,8952
          
Үүнээс эмэгтэй
601
599
683
113,6439
114,0234
Дээд боловсролтой
104
97
126
121,1538
129,8969
Тусгай дунд боловсролтой
146
125
143
97,94521
114,4
Мэргэжлийн анхан шатны
352
377
334
94,88636
88,59416
Ерөнхий боловсролын
793
794
857
108,0706
107,9345
Боловсролгүй
17
19
7
41,17647
36,84211
                       
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
10 сар
10 сар
10 сар
2003
2004
Бүгд
655
447
910
138,9313
203,5794
          
Үүнээс эмэгтэй
366
279
425
116,1202
152,3297
Улсын үйлдвэрийн газарт
55
64
2
3,636364
3,125
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
88
62
111
126,1364
179,0323
Нөхөрлөл, компанид
230
103
330
143,4783
320,3883
Хоршоо
79
41
159
201,2658
387,8049
ХЭАА, бусад
203
177
308
151,7241
174,0113

11-p cap

                           
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2005 оны   12 сарын 03
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
11 сар
11 сар
11 сар
2003
2004
Бүгд
1385
1428
1467
105,92
102,73
          
Үүнээс эмэгтэй
583
602
685
117,5
113,79
Дээд боловсролтой
98
101
134
136,73
132,67
Тусгай дунд боловсролтой
141
125
138
97,872
110,4
Мэргэжлийн анхан шатны
345
380
330
95,652
86,842
Ерөнхий боловсролын
785
804
858
109,3
106,72
Боловсролгүй
16
18
7
43,75
38,889
                       
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
11 сар
11 сар
11 сар
2003
2004
Бүгд
756
482
963
127,38
199,79
          
Үүнээс эмэгтэй
421
316
452
107,36
143,04
Улсын үйлдвэрийн газарт
57
65
2
3,5088
3,0769
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
113
64
160
141,59
250
Нөхөрлөл, компанид
259
106
333
128,57
314,15
Хоршоо
107
41
159
148,6
387,8
ХЭАА, бусад
220
206
309
140,45
150

12-p cap

                                                     
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2006 оны   1 сарын 03
 
Боловсролын түвшингээр
2003
2004
2005
2005/
2005/
2003
2004
Бүгд
1370
1419
1519
110,87591
107,047216
          
Үүнээс эмэгтэй
587
602
715
121,80579
118,770764
Дээд боловсролтой
97
99
150
154,63918
151,515152
Тусгай дунд боловсролтой
138
125
147
106,52174
117,6
Мэргэжлийн анхан шатны
342
378
328
95,906433
86,7724868
Ерөнхий боловсролын
777
800
887
114,15701
110,875
Боловсролгүй
16
17
7
43,75
41,1764706
                                                   
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2003
2004
2005
2005/
2005/
2003
2004
Бүгд
675
533
1033
153,03704
193,80863
          
Үүнээс эмэгтэй
398
351
488
122,61307
139,031339
Улсын үйлдвэрийн газарт
37
65
2
5,4054054
3,07692308
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
135
71
212
157,03704
298,591549
Нөхөрлөл, компанид
188
138
339
180,31915
245,652174
Хоршоо
98
42
160
163,26531
380,952381
ХЭАА, бусад
217
217
320
147,46544
147,465438