Хөдөлмөр эрхлэлтийн баланс
2006 оны 1 сарын 6
Ажиллах хүч
Ажиллагчид
Ажил эрхлээгүй хүн ам
Хөдлөмөрийн насны  суралцагчид
Хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадваргүй хүн ам
Алтай
1416
1335
244
70
29
Булган
5273
4098
210
733
336
Буянт
1883
1846
69
52
Дарви
1198
1108
65
145
113
Дөргөн
1308
1188
35
247
76
Дуут
958
852
30
239
77
Зэрэг
1345
1321
290
133
Манхан
1931
1857
146
186
160
Мянгад
2082
1997
171
260
63
Мөст
1515
1460
109
267
188
Мөнххайрхан
1025
962
60
153
152
Yенч
2245
2102
122
221
91
Ховд
1987
1949
310
145
81
Цэцэг
1116
1036
108
200
90
Чандмань
1378
1348
193
126
Э-бүрэн
1414
1393
78
293
162
Жаргалант
10514
9604
3698
5669
471
 
Дүн
38588
35456
5386
9380
2400
Хүн амын ажил эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд
Хөдөлмөрийн насны хүн ам
Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам
Yүнээс
Ажиллах хүчний оролцооны %
Ажил эрхлэлтийн түвшин %
Ажилгүйдлийн түвшин %
Ажиллагчид
ХЗАлбанд бүртгэлтэй
Алтай
1759
1360
1335
25
77,3166572
75,89539511
1,83824
Булган
5438
4258
4098
160
78,3008459
75,35858772
3,75763
Буянт
2004
1871
1846
25
93,3632735
92,11576846
1,33618
Дарви
1521
1194
1108
86
78,5009862
72,84681131
7,20268
Дөргөн
1666
1260
1188
72
75,6302521
71,30852341
5,71429
Дуут
1304
867
852
15
66,4877301
65,33742331
1,7301
Зэрэг
1768
1363
1321
42
77,0927602
74,71719457
3,08144
Манхан
2423
1912
1857
55
78,9104416
76,64052827
2,87657
Мянгад
2082
2097
1997
100
100,720461
95,91738713
4,76872
Мөст
2079
1508
1460
48
72,5348725
70,22607023
3,18302
Мөнххайрхан
1390
1015
962
53
73,0215827
69,20863309
5,22167
Yенч
2679
2137
2102
35
79,7685704
78,46211273
1,63781
Ховд
2523
2019
1949
70
80,0237812
77,24930638
3,46706
Цэцэг
1514
1092
1036
56
72,1268164
68,42800528
5,12821
Чандмань
1697
1381
1348
33
81,3789039
79,43429582
2,38957
Э-бүрэн
1947
1424
1393
31
73,1381613
71,54596816
2,17697
Жаргалант
20352
10217
9604
613
50,2014544
47,18946541
5,9998
 
Дүн
54146
36975
35456
1519
68,2875928
65,48221475
4,10818

 

Алтай
25
Булган
160
Буянт
25
Дарви
86
Дөргөн
72
Дуут
15
Зэрэг
42
Манхан
55
Мянгад
100
Мөст
48
Мөнххайрхан
53
Yенч
35
Ховд
70
Цэцэг
56
Чандмань
33
Э-бүрэн
31
Жаргалант
613
  Дүн
1519