ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2005 оны 4 сарын 5
Хэмжих
III.03
III.04
III.05
2005/
2005/
нэгж
2003
2004
Тарифын орлого
мя.төг
128666,8
131974,2
152511,7
118,5323
115,5618
үүнээс хүн амаас
мя.төг
76538
81689,1
83516
109,117
102,2364
ажиллагсад
тоо
144
133
115
79,86111
86,46617
Радио цэг
тоо
800
870
870
108,75
100
Телефон цэг
тоо
2164
2509
2634
121,719
104,9821
Телевиз цэг
тоо
3960
3960
4000
101,0101
101,0101
Таксофон
ш
8
8
8
100
100
Үүрэн телефон
ш
1100
2700
4200
381,8182
155,5556
Хэвлэл захиалга
мя.төг
31698,2
24604,2
26634,1
84,02401
108,2502

 

                      ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2005 оны 7 сарын 5
Хэмжих
VI.03
VI.04
VI.05
2005/
2005/
нэгж
2003
2004
Радио цэг
тоо
810
810
450
55,55556
55,55556
Телефон цэг
тоо
2221
2530
2643
119,0005
104,4664
Телевиз цэг
тоо
3960
3960
4000
101,0101
101,0101
Таксофон
ш
8
8
8
100
100
Үүрэн телефон
ш
1400
2900
5321
380,0714
183,4828
Хэвлэл захиалга
мя.төг
59632,5
48549,4
54991,9
92,218
113,27

 

                                    ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2005 оны 10 сарын 5
Хэмжих
IX.02
IX.03
IX.04
IX.05
2005/
2005/
2005/
нэгж
2002
2003
2004
Радио цэг
тоо
100
860
810
450
450
52,3256
55,556
Телефон цэг
тоо
1738
2262
2541
2648
152,359
117,065
104,21
Телевиз цэг
тоо
3950
3960
3960
4020
101,772
101,515
101,52
Таксофон
ш
8
8
8
8
100
100
100
Үүрэн телефон
ш
0
1900
3400
5420
285,263
159,41
Хэвлэл захиалга
мя.төг
70518,7
73693,9
54061
78992
112,016
107,189
146,12


                                    ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2006 оны 1 сарын 5
Хэмжих
2002
2003
2004
2005
2005/
2005/
2005/
нэгж
2002
2003
2004
Радио цэг
тоо
800
870
870
450
56,25
51,72414
51,72414
Телефон цэг
тоо
2038
2464
2575
2691
132,0412
109,2127
104,5049
Телевиз цэг
тоо
3950
3960
4000
4025
101,8987
101,6414
100,625
Таксофон
ш
8
8
8
8
100
100
100
Үүрэн телефон
ш
800
2000
3600
6000
750
300
166,6667
Хэвлэл захиалга
мя.төг
95324
92043
75319,8
109991,9
115,3874
119,5006
146,0332

 

                                    ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2005 оны 10 сарын 5
Хэмжих
IX.02
IX.03
IX.04
IX.05
2005/
2005/
2005/
нэгж
2002
2003
2004
Тарифын орлого
мя.төг
320910
376252
418046,1
468699,2
146,0532
124,5706
112,1166
үүнээс хүн амаас
мя.төг
185606,1
229503,5
258465,9
265801,4
143,2073
115,8158
102,8381
ажиллагсад
тоо
145
135
131
115
79,31034
85,18519
87,78626
Радио цэг
тоо
100
860
810
450
450
52,32558
55,55556
Телефон цэг
тоо
1738
2262
2541
2648
117,0645
104,2109
Телевиз цэг
тоо
3950
3960
3960
4020
101,7722
101,5152
101,5152
Таксофон
ш
8
8
8
8
100
100
100
Үүрэн телефон
ш
0
1900
3400
5420
285,2632
159,4118
Хэвлэл захиалга
мя.төг
70518,7
73693,9
54061
78991,9
112,0155
107,1892
146,1162