ХYН АМ БАЙРШИЛААР, сумаар
2000 оны 12 сарын 30
Сумын нэр
Бүх хүн ам
Yүнээс
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Аймгийн төв
Тосгон
Сумын төв
Хөдөөд
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Алтай
3192
1585
1607
1026
2166
Булган
9374
4618
4756
3790
5584
Буянт
3362
1513
1849
1155
2207
Дарви
3061
1590
1471
766
2295
Дуут
2257
1131
1126
526
1731
Зэрэг
3583
1803
1780
899
2684
Манхан
5042
2543
2499
1490
3552
Дөргөн
3077
1556
1521
810
2267
Мянгад
4015
1995
2020
848
3167
Мөст
4244
2158
2086
1129
3115
Мөнххайрхан
2673
1326
1347
201
2472
Yенч
4604
2331
2273
1732
2872
Ховд
4834
2471
2363
976
3858
Цэцэг
2759
1276
1483
243
795
1721
Чандмань
3417
1756
1661
945
2472
Эрдэнэбүрэн
3414
1595
1819
769
2645
Жаргалант
26418
12873
13545
26418
Дүн
89326
44120
45206
26418
0
0
243
0
0
17857
0
0
44808
0
0
ХYН АМ БАЙРШИЛААР, сумаар
2006 оны 1 сарын 5
Сумын нэр
Бүх хүн ам
Yүнээс
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Аймгийн төв
Тосгон
Сумын төв
Хөдөөд
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Алтай
3146
1580
1566
935
468
467
2211
1112
1099
Булган
9452
4628
4824
6296
3141
3155
3156
1487
1669
Буянт
3343
1598
1745
1247
601
646
2096
997
1099
Дарви
2542
1277
1265
580
291
289
1962
986
976
Дуут
2181
1089
1092
555
271
284
1626
818
808
Зэрэг
3141
1546
1595
857
396
461
2284
1150
1134
Манхан
4539
2270
2269
1368
676
692
3171
1594
1577
Дөргөн
3011
1524
1487
687
325
362
2324
1199
1125
Мянгад
3623
1831
1792
799
401
398
2824
1430
1394
Мөст
3535
1759
1776
842
415
427
2693
1344
1349
Мөнххайрхан
2495
1241
1254
809
413
396
1686
828
858
Yенч
4594
2290
2304
1681
821
860
2913
1469
1444
Ховд
4644
2294
2350
851
417
434
3793
1877
1916
Цэцэг
2695
1319
1376
334
166
168
594
280
314
1767
873
894
Чандмань
3020
1496
1524
698
352
346
2322
1144
1178
Эрдэнэбүрэн
3375
1608
1767
804
384
420
2571
1224
1347
Жаргалант
32351
15429
16922
31596
15056
16540
755
373
382
Дүн
91687
44779
46908
31596
15056
16540
334
166
168
19603
9652
9951
40154
19905
20249

 

ӨРХИЙН ТОО, сумаар
2000 оны 12 сарын 30
Сумын нэр
Өрх бүгд
Өрхийн дүнд эзлэх хувь
Yүнээс
Аймгийн төвд
Хот, тосгонд
Сумын төвд
Хөдөөд
Алтай
676
3,653067
202
474
Булган
1866
10,08376
679
1187
Буянт
697
3,76655
221
476
Дарви
641
3,463929
159
482
Дуут
503
2,718184
95
408
Зэрэг
777
4,198865
193
584
Манхан
1039
5,614699
303
736
Дөргөн
687
3,71251
167
520
Мянгад
865
4,674412
173
692
Мөст
937
5,063496
237
700
Мөнххайрхан
560
3,026209
135
425
Yенч
848
4,582545
286
562
Ховд
1024
5,53364
196
828
Цэцэг
579
3,128884
56
146
377
Чандмань
772
4,171845
197
575
Эрдэнэбүрэн
716
3,869225
150
566
Жаргалант
5318
28,73818
5318
0
0
Дүн
18505
100
5318
56
3539
9592
ӨРХИЙН ТОО, сумаар
2006 оны 1 сарын 6
Сумын нэр
Өрх бүгд
Өрхийн дүнд эзлэх хувь
Yүнээс
Аймгийн төвд
Хот, тосгонд
Сумын төвд
Хөдөөд
Алтай
697
3,578396
176
521
Булган
1979
10,16018
682
1297
Буянт
755
3,876168
269
486
Дарви
588
3,01879
132
456
Дуут
491
2,520793
124
367
Зэрэг
713
3,66054
195
518
Манхан
988
5,072389
301
687
Дөргөн
659
3,383304
143
516
Мянгад
805
4,132868
158
647
Мөст
825
4,235548
183
642
Мөнххайрхан
560
2,875039
170
390
Yенч
962
4,938905
339
623
Ховд
866
4,446042
144
722
Цэцэг
606
3,111202
75
133
398
Чандмань
664
3,408974
148
516
Эрдэнэбүрэн
645
3,311428
145
500
Жаргалант
6675
34,26943
6525
0
150
Дүн
19478
100
6525
75
3442
9436