Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж
өссөн дүнгээр 20041 оны 4 сарын 5
2003 оны 1 улиралд
2004 оны 1 улиралд
Хүний тоо
Олгосон тэтгэвэр тэтгэмж сая.төг
тэтгэвэр
тэтгэмж
Сумын нэр
тэтгэвэр
тэтгэмж
тэтгэвэр
тэтгэмж
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
нэг хүнд ноогдох тэтгэвэр мя.төг-р
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
нэг хүнд ноогдох тэтгэвэр мя.төг-р
1
Алтай
279
5
18,5
0,5
288
25,8
29,8
5
0,5
100
2
Булган
1047
26
66,9
2,6
1118
95,5
28,4
19
1,9
100
3
Буянт
276
8
21,3
0,8
271
22,5
27,6
6
0,6
100
4
Дарви
259
6
18,2
0,8
254
21,9
28,7
5
0,6
120
5
Дөргөн
238
8
15,6
0,5
247
21,3
28,4
3
0,8
266,6
6
Дуут
202
7
13,1
0,8
205
16,6
27
6
0,6
100
7
Зэрэг
389
7
27,7
0,6
388
37,7
32,4
4
0,5
125
8
Манхан
428
7
27,2
1
448
40,4
30
10
1,4
140
9
Мөст
428
15
30,2
1,3
408
37,5
30,6
6
0,8
133,3
10
Мөнххайрхан
302
8
20,6
0,3
308
27,6
29,8
4
0,5
125
11
Мянгад
301
15
20,3
0,9
306
26,4
28,7
5
0,8
160
12
Yенч
437
20
34,7
1
452
44,3
32,6
8
0,9
112,5
13
Ховд
427
11
30,5
0,9
415
38
30,5
5
0,5
100
14
Цэцэг
261
9
19
0,9
249
22
29,4
6
0,7
116,6
15
Чандмань
249
10
17
0,8
270
23,7
29,2
6
0,8
133,9
16
Эрдэнэбүрэн
259
11
18,3
0,9
271
24,1
29,6
4
0,6
150
17
Жаргалант
2874
133
220,8
10
2989
292,7
32,6
167
10,3
61,6
    
Дүн
8656
306
619,9
24,6
8887
818
30,6
269
22,8
85,9

 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж
2005 оны 7 сарын 5
VI.04
VI.05
 
харьцуулсан
тэтгэвэр
тэтгэмж
хувь
Сумын нэр
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
нэг хүнд ноогдох тэтгэвэр мя.төг-р
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
нэг хүнд ноогдох тэтгэмж мя.төг-р
 
хүн
олгосон тэтгэвэр
1
Алтай
288
52,3
288
55,9
32,3
35
2,3
10,9
100
106,883
2
Булган
1118
196,7
1107
212,9
32
54
4,9
15,1
99,02
108,236
3
Буянт
271
50,6
284
58,8
34,5
15
1,6
17,7
104,8
116,206
4
Дарви
254
44,8
267
52,6
32,8
11
1,1
16,6
105,1
117,411
5
Дөргөн
247
44,4
269
51,8
32,1
17
1,8
17,6
108,9
116,667
6
Дуут
205
34,8
213
40,1
31,3
11
1,3
19,6
103,9
115,23
7
Зэрэг
388
78,3
400
78,4
32,6
11
1,3
19,6
103,1
100,128
8
Манхан
448
81,9
472
91,8
32,4
14
1,7
20,2
105,4
112,088
9
Мөст
408
78,4
440
89,2
33,7
23
2,2
15,9
107,8
113,776
10
Мөнххайрхан
308
57,8
322
63,5
32,8
14
1,9
22,6
104,5
109,862
11
Мянгад
306
53,8
331
61,9
31,2
12
1,5
13,3
108,2
115,056
12
Yенч
452
90,8
439
101,4
38,4
26
2,4
15,3
97,12
111,674
13
Ховд
415
78,8
414
84,8
34,1
25
2
13,3
99,76
107,614
14
Цэцэг
249
45,3
256
49,52
32,2
15
1,8
20
102,8
109,316
15
Чандмань
270
48,8
273
55
33,5
14
1,4
16,6
101,1
112,705
16
Эрдэнэбүрэн
271
49,8
305
57,9
31,6
7
1
23,8
112,5
116,265
17
Жаргалант
2989
607,4
3060
674
34,7
324
24,6
12,6
102,4
110,965
    
Дүн
8887
1694,7
9140
1879,52
34,3
628
54,8
14,5
102,8
110,906

 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж
IX.04
IX.05
  
хувь
Сумын нэр
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
олгосон тэтгэмж сая.төг
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
олгосон тэтгэмж сая.төг
хүн
олгосон тэтгэвэр
1
Алтай
299
78,52
1,5
293
82,2
1,3
97,993
104,687
2
Булган
1104
290,6
5,4
1139
328,9
1,8
103,17
113,18
3
Буянт
270
76,9
1,6
292
87,8
0,7
108,15
114,174
4
Дарви
251
67,7
1,7
264
78,3
0,8
105,18
115,657
5
Дөргөн
246
67,3
2,2
366
80,2
0,6
148,78
119,168
6
Дуут
204
53,2
2,3
213
61,1
0,6
104,41
114,85
7
Зэрэг
353
109,2
2,1
401
117,4
0,2
113,6
107,509
8
Манхан
445
124,2
3,3
468
136,9
0,5
105,17
110,225
9
Мөст
408
111,7
2,3
328
132,7
0,9
80,392
118,8
10
Мөнххайрхан
315
84,7
1,5
325
92,9
2,5
103,17
109,681
11
Мянгад
305
79,3
2
309
92,9
0,5
101,31
117,15
12
Yенч
380
198,8
2,9
519
155,1
1,5
136,58
78,0181
13
Ховд
415
119,2
2,7
400
125,32
0,8
96,386
105,134
14
Цэцэг
216
65,7
1,5
253
73,8
0,7
117,13
112,329
15
Чандмань
271
74,5
2,2
274
82,9
0,4
101,11
111,275
16
Эрдэнэбүрэн
259
76,9
1,3
897
87,4
0,6
346,33
113,654
17
Жаргалант
2865
927
59,2
3060
1028,3
33,8
106,81
110,928
    
Дүн
8606
2605,42
95,7
9801
2844,12
48,2
113,89
109,162

 

             Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж
                                
2005 оны 01-05
Тэтгэвэр
    
Òýòãýìæ
Сумын нэр
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
Õ¿í
îëãîñîí òýòãýìæ ñàÿ.òºã
1
Алтай
281
112,6
31
3,1
2
Булган
1094
445,6
102
10,1
3
Буянт
294
119,5
33
3,7
4
Дарви
265
106,1
19
2,6
5
Дөргөн
284
107,7
36
3,5
6
Дуут
215
83
17
1,5
7
Зэрэг
399
155,5
21
2,8
8
Манхан
452
185,9
31
3,5
9
Мөст
437
179
39
3,7
10
Мөнххайрхан
320
127,9
32
4,3
11
Мянгад
332
126,3
22
3,1
12
Yенч
467
208,8
36
4,7
13
Ховд
421
174,1
29
3,8
14
Цэцэг
256
109
27
2,8
15
Чандмань
283
111
21
2,4
16
Эрдэнэбүрэн
285
117,4
21
2,4
17
Жаргалант
3066
1379,7
623
54,2
    
Дүн
9151
3849,1
1140
112,2