Нийгмийн халамжийн сангаас олгосон тэтгэмж
20052004 оны 4 сарын 5
өссөн дүнгээр
д/д Тэтгэмжийн төрөл
2004 оны  Iулирал
2005 оны  Iулирал
Харьцуулсан хувь
   
Хүн
Мян.төг
Хүн
Мян.төг
хүн
мя.төг
1 Халамжийн тэтгэвэр
1797
72326
1680
72576
93,48915
100,3457
2 Жирэмсэн,амаржсаны
518
51282
489
48343
94,40154
94,26894
3 Хүүхэд асаргааны
1712
49275,5
1956
65092,6
114,2523
132,0993
4 Олон хүүхэдтэй эхийн
577
18800
19498
175484
3379,203
933,4255
5 Нярайн арчилгаа
144
3556
102
2519,4
70,83333
70,84927
6 Ихэр хүүхэд
2
80
0
0
0
0
7 БӨХАХүүхэд өсгөсний
36
1976
16
646
44,44444
32,69231
8 Ахмад настанд үзүүлсэн
518
11526
286
8116
55,21236
70,41471
9 Партизан, улсын баатар
4
334
6
1050,5
150
314,521
10 Тахир дутуу
129
5088
138
2016
106,9767
39,62264
11 Халамжийн үйлчилгээ
42
816
0
0
0
0
12 Алдарт эхийн одон
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
        Дүн
5479
215059,5
24171
375843,5
441,1571
174,7626

 

Нийгмийн халамжийн сангаас олгосон тэтгэмж
2005 оны 7 сарын 5
өссөн дүнгээр
д/д Тэтгэмжийн төрөл
2004 оны  IIулирал
2005 оны  IIулирал
Харьцуулсан хувь
        
Хүн
   
Мян.төг
    
Хүн
    
Мян.төг
     
хүн
   
мя.төг
1 Халамжийн тэтгэвэр
1819
159816
1958
150360,9
107,6416
94,08376
2 Жирэмсэн,амаржсаны
895
88605
1136
87059,5
126,9274
98,25574
3 Хүүхэд асаргааны
1752
140896,5
1991
115479,9
113,6416
81,9608
4 Олон хүүхэдтэй эхийн
1126
24772
24660
409970,9
2190,053
1654,977
5 Нярайн арчилгаа
181
4470,7
214
5296,5
118,232
118,4714
6 Ихэр хүүхэд
2
80
4
160
200
200
7 БӨХАХүүхэд өсгөсний
43
4018
45
3269,7
104,6512
81,37631
8 Ахмад настанд үзүүлсэн
754
17712
546
19615,3
72,41379
110,7458
9 Партизан, улсын баатар
5
498
5
408,5
100
82,02811
10 Тахир дутуу
181
7890
354
23199,5
195,5801
294,0368
11 Халамжийн үйлчилгээ
44
1216
98
7281,7
222,7273
598,824
12 Алдарт эхийн одон
71
1440
122
2640
171,831
183,3333
13 Дайн оролцсон ахмад дайчдад нэг удаагийн тусламж
54
2345
        Дүн
6873
451414,2
31187
827087,4
453,7611
183,2214

 

Нийгмийн халамжийн сангаас олгосон тэтгэмж
2005 оны 10 сарын 5
өссөн дүнгээр
д/д Тэтгэмжийн төрөл
2004 оны  IIIулирал
2005 оны  IIIулирал
Харьцуулсан хувь
   
Хүн
Мян.төг
Хүн
Мян.төг
хүн
мя.төг
1 Халамжийн тэтгэвэр
1918
257001
1964
238928,8
102,3983
92,96804
2 Жирэмсэн,амаржсаны
1765
158850
1564
135967,9
88,6119
85,59515
3 Хүүхэд асаргааны
2116
201357
2588
178526
122,3062
88,66143
4 Олон хүүхэдтэй эхийн
2114
51201
33596
707897,8
1589,215
1382,586
5 Нярайн арчилгаа
296
7311
300
7424,5
101,3514
101,5525
6 Ихэр хүүхэд
4
160
6
240
150
150
7 БӨХАХүүхэд өсгөсний
47
4711
47
4754,7
100
100,9276
8 Ахмад настанд үзүүлсэн
986
30706
736
30256,9
74,64503
98,53742
9 Партизан, улсын баатар
5
898
5
645,3
100
71,85969
10 Тахир дутуу
216
9555
989
34567,4
457,8704
361,7729
11 Халамжийн үйлчилгээ
233
1443
419
13268,8
179,8283
919,5288
12 Алдарт эхийн одон
90
1440
124
2680
137,7778
186,1111
13 Дайнд оролцогсодод
67
13145
        Дүн
9790
724633
42405
1368303,1
433,1461
188,827

 

Нийгмийн халамжийн сангаас олгосон тэтгэмж
2006 оны 1 сарын 5
д/д Тэтгэмжийн төрөл
2004 он
2005 он
Харьцуулсан хувь
   
Хүн
Мян.төг
Хүн
Мян.төг
хүн
мя.төг
1 Халамжийн тэтгэвэр
1982
294593
1990
324075,8
100,4036
110,008
2 Жирэмсэн,амаржсаны
2596
254408
1998
185278,5
76,96456
72,82731
3 Хүүхэд асаргааны
2836
286984
2780
234577,8
98,02539
81,73898
4 Олон хүүхэдтэй эхийн
2633
52396
33802
969199
1283,783
1849,758
5 Нярайн арчилгаа
626
15462
402
9950
64,21725
64,35131
6 Ихэр хүүхэд
10
400
6
240
60
60
7 БӨХYАсарч  өсгөсний
38
5186
47
6466,9
123,6842
124,6992
8 Ахмад настанд үзүүлсэн
2678
78986
2640
89452,1
98,58103
113,2506
9 Партизан, улсын баатар
7
1272
6
1295,7
85,71429
101,8632
10 Тахир дутуу
436
26885
1773
61463,3
406,6514
228,6156
11 Халамжийн үйлчилгээ
263
4856
435
15557,2
165,3992
320,3707
12 Алдарт эхийн одон
120
2760
124
2680
103,3333
97,10145
Дайнд оролцсон ахмадад
67
13145
        Дүн
14225
1024188
46070
1913381,3
323,8664
186,8193
Сумдад олгосон нөхөн олговор
2006 оны 1 сарын 5
   
2004 он
2005 он
Харьцуулсан хувь
Сумдын нэр
Хүний тоо
Олгосон нөхөн
Хүний тоо
Олгосон нөхөн
Хүний тоо
Олгосон нөхөн
   
олговор
олговор
олговор
1 Алтай
18
5259
9
2499
50
47,51854
2 Булган
16
5249
9
1816,4
56,25
34,60469
3 Буянт
15
5565,9
15
3294,8
100
59,19618
4 Дарви
6
1777,4
4
1086
66,66667
61,10048
5 Дөргөн
9
2164
4
626,5
44,44444
28,95102
6 Дуут
14
4436,7
10
2374
71,42857
53,50824
7 Зэрэг
23
6398,5
11
2736,4
47,82609
42,76627
8 Манхан
20
5602,6
13
2887,8
65
51,54393
9 Мянгад
15
5175,2
13
2238,5
86,66667
43,25437
10 Мөст
27
8981,2
23
4036,9
85,18519
44,94834
11 Мөнххайрхан
13
3533,3
7
2062
53,84615
58,35904
12 Yенч
37
11039,4
21
5300
56,75676
48,00986
13 Ховд
5
1274
2
224
40
17,58242
14 Цэцэг
14
4424,9
8
2107,4
57,14286
47,62594
15 Чандмань
8
2404,8
3
854
37,5
35,51231
16 Эрдэнэбүрэн
14
3614
9
2294
64,28571
63,47537
17 Жаргалант
68
19386,2
46
10885,3
67,64706
56,14974
      Дүн
322
96286,1
207
47323
64,28571
49,14832