Ховд аймгийн төсөвт байгууллагуудын 2004 оны 4 сарын өглөгийн мэдээ
 /мян.төг/2004 оны 5 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
Дотоод албан томилолт
Урсгал засвар
Цэвэр бохир ус
Шуудан холбоо
Хоол 
Эм 
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
107204,1
143618
19690,9
0
3138,5
61524
2172,7
1404,6
0
1678,3
2403,5
2388
23575,9
3555,1
22086,5
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
2034,7
45429,1
4189
580,2
31469,3
0
334,6
1278,3
922,5
0
2123,1
4532,1
Тухайн сард шинээр үүссэн
13865,2
24389,8
0
400
14690
900,6
1563,6
0
0
2397,5
838
0
3600,1
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
119034,6
122578,7
15501,9
2958,3
44744,7
3073,3
2633,6
400
3878,5
3226
21452,8
3555,1
21154,5
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
13865,2
24389,8
0
400
14690
900,6
1563,6
0
2397,5
838
0
3600,1
61-120 өдөр
16075
43210
11961,1
0
20026,8
0
0
0
1481
2388
1263,4
6089,7
121 өдрөөс дээш
89094,4
54978,9
3540,8
2558,3
10027,9
2172,7
1070
400
0
0
20189,4
3555,1
11464,7

 

 

Ховд аймгийн төсөвт байгууллагуудын 2005 оны 4 сарын өглөгийн мэдээ
 /мян.төг/2004 оны 5 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Дотоод албан томилолт
Хоол 
Эм 
Урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
8
7
8
9
10
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
109153,3
122280,9
0
14271,1
434,4
7809,2
48447,5
1900,3
4838,8
155,9
30
1005,7
24224,9
1050,5
0
18112,6
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
6056,4
23116,5
0
1767,1
200
3899,4
9989,4
571,9
646,5
0
0
535
1038,4
0
0
4468,8
Тухайн сард шинээр үүссэн
5101,9
30293,4
2039,1
2093,3
498
2731,3
6311,9
1249,4
1485,7
17
109,8
30
8713,5
240,9
0
4773,5
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
108198,8
129457,8
2039,1
14597,3
732,4
6641,1
44770
2577,8
5678
172,9
139,8
500,7
31900
1291,4
0
18417,3
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
3829,6
33157,1
2039,1
3956,4
379,8
2939
6832,1
2577,8
1662,2
150
109,8
30
8713,5
240,9
0
3526,5
61-120 өдөр
355,1
39844,5
0
2298,5
130,5
3322,8
25917,6
0
904
22,9
30
470,7
0
1050,5
0
5697
121 өдрөөс дээш
104014,1
56456,5
0
8342,7
222,1
379,3
12020,3
0
3111,8
0
0
0
23186,5
0
0
9193,8

 

 

ӨГЛӨГӨ, АВЛАГЫН 2005 оны    6 САРЫН МЭДЭЭ
 /мян.төг/2005 оны 7 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
Дотоод албан томилолт
Урсгал засвар
Цэвэр бохир ус
Шуудан холбоо
Хоол 
Эм 
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
107256,1
155408,5
12935,7
1112,2
8465
58791
5532,9
0
305
11
6074,8
1386,2
39191
0
21604
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
18651,3
49723
1275,1
1005,3
2168,8
24228,7
3075,6
0
305
5,7
304,9
660,3
8792,5
0
7901,1
Тухайн сард шинээр үүссэн
3966,1
21781,2
7776,3
0
540,1
2863,3
1541,6
846
767,4
0
42
413,8
0
0
6990,7
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
92570,9
127466,7
19436,9
106,9
6836,3
37425,6
3998,9
846
767,4
5,3
5811,9
1139,7
30398
0
20694
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
3966,1
21781,2
7776,3
0
540,1
2863,3
1541,6
846
767,4
0
42
413,8
0
0
6990,7
61-120 өдөр
0
11606,4
0
0
0
0
0
0
0
5,3
61,4
30
8713,5
0
2796,2
121 өдрөөс дээш
88604,8
94079,1
11660,6
106,9
6296,2
34562,3
2457,3
0
0
0
5708,5
695,9
21685
0
10907

 

ӨГЛӨГӨ, АВЛАГЫН 2004 оны    8 САРЫН МЭДЭЭ
 /мян.төг/2004 оны 9 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
шуудан холбоо
цэвэр бохир ус
дотоод албан томилолт
хоол
эм
урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
124470,4
94610,7
13102,1
0
2501,1
17985,8
1072,2
2998,2
308,5
159
1548
27516,3
3358,8
3555,1
20505,6
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
3135,7
17901,6
2739,4
1260,9
0
0
48,3
308,5
159
0
0
3358,8
3555,1
6471,6
Тухайн сард шинээр үүссэн
1091,8
36060,5
2944,1
291,1
367,6
25425,1
1880
1381
66
140
122,1
1683,8
1200
0
559,7
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
122426,5
112769,6
13306,8
291,1
1607,8
43410,9
2952,2
4330,9
66
140
1670,1
29200,1
1200
0
14593,7
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
1091,8
18761,3
2915,3
291,1
367,6
8619,2
1880
1381
66
140
122,1
1683,8
1200
0
95,2
61-120 өдөр
332,3
5214,4
112,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5101,8
121 өдрөөс дээш
121002,4
88794
10278,9
1240,2
34791,7
1072,2
2949,9
0
0
1548
27516,3
0
0
9396,8

 

ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2005 оны 9 САРЫН МЭДЭЭ /мян.төг/2005 оны 10 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
шуудан холбоо
цэвэр бохир ус
дотоод албан томилолт
хоол
эм
урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
107291,7
129021,5
20596,8
0
9555,5
35801,6
4388
7920,5
0
142
60
31826
0
0
18731,1
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
4936,8
17868,8
5324,5
0
95
0
820
1617
0
142
0
4056,1
0
0
5814,2
Тухайн сард шинээр үүссэн
1487,1
57404,7
6720,4
0
0
25724,2
1777,2
1545,1
0
0
7954,2
6375,5
2867,4
0
4440,7
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
103842
168557,4
21992,7
0
9460,5
61525,8
5345,2
7848,6
0
0
8014,2
34145,4
2867,4
0
17357,6
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
1487,1
57404,7
6720,4
0
0
25724,2
1777,2
1545,1
0
0
7954,2
6375,5
2867,4
0
4440,7
61-120 өдөр
26700,6
29443,4
2139,4
0
6333,8
3869,6
3220,9
2181,8
0
0
60
3375,7
0
0
8262,2
121 өдрөөс дээш
75654,3
81709,3
13132,9
0
3126,7
31932
347,1
4121,7
0
0
0
24394,2
0
0
4654,7

 

ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2004 оны 10 САРЫН МЭДЭЭ
 /мян.төг/2004 оны 11 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
шуудан холбоо
цэвэр бохир ус
дотоод албан томилолт
хоол
эм
урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
122782
167613
23709,2
355
521,5
62935,7
10568,9
5821,5
66
500
5701,8
36184,4
1834,1
0
19415,2
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
17081,9
17065,9
2954,7
21,5
174
3311
1789,2
2815,5
0
500
0
1166,9
0
0
4333,1
Тухайн сард шинээр үүссэн
9613,2
37754,3
2756,8
0
16
17687,9
4094,8
918,8
66
256
2368,4
0
2197,5
0
7392,1
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
115313,3
188302
23511,3
333,5
363,5
77312,6
12874,5
3924,8
132
256
8070,2
35017,5
4031,6
0
22474,2
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
9613,2
37754,3
2756,8
0
16
17687,9
4094,8
918,8
66
256
2368,4
0
2197,5
0
7392,1
61-120 өдөр
3374,2
34208,5
3366,4
0
139,8
10055
3103
792,8
0
0
0
9503,5
834,1
0
6413,9
121 өдрөөс дээш
102325,9
116339
17388,1
333,5
207,7
49569,7
5676,7
2213,2
66
0
5701,8
25514
1000
0
8668,2

 

                   ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2004 оны 12 САРЫН МЭДЭЭ
 /мян.төг/2005 оны 1 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
шуудан холбоо
цэвэр бохир ус
дотоод албан томилолт
хоол
эм
урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
106367
207183,7
20354,8
0
9416,6
70642,3
17586,1
7946
0
1281,7
19292
36444,1
1615,6
0
22604,5
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
40255,6
123149
17624,8
0
6102,4
34068,1
11588,4
4846
0
1281,7
19292
9179
1615,6
0
17551
Тухайн сард шинээр үүссэн
1300
9299,95
0
0
0
0
4578,1
413,6
0
0
0
0
0
0
4308,25
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
67411,4
93334,9
2730
0
3314,2
36574,2
10575,8
3513,6
0
0
0
27265,1
0
0
9362
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
1300
9300,2
0
0
0
0
4578,1
413,6
0
0
0
0
0
0
4308,5
61-120 өдөр
77,4
26751,3
1296,7
0
698
7982,7
5997,7
0
0
0
0
8582,5
0
0
2193,7
121 өдрөөс дээш
66034
57283,8
1433,3
0
2616,2
28591,9
0
3100
0
0
0
18682,6
0
0
2859,8

 

ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2005 оны 11 САРЫН МЭДЭЭ
 /мян.төг/2005 оны 12 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
шуудан холбоо
цэвэр бохир ус
дотоод албан томилолт
хоол
эм
урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
112625,6
192028,5
21740,5
0
7091,3
83585,2
12902
8992,7
0
400
848,2
32404,6
1378
0
22686
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
10336,1
47056,6
3113
0
616,3
24605,2
5765,9
2550,6
0
400
30
4543
1202,4
0
4230,2
Тухайн сард шинээр үүссэн
4077,4
54575,7
1727,3
0
2941,6
11662,3
10450
1503,9
0
1281,7
10837,8
8582,5
1440
0
4148,6
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
10636,7
207183,7
20354,8
0
9416,6
70642,3
17586,1
7946
0
1281,7
19292
36444,1
1615,6
0
22604,5
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
4077,4
54575,7
1727,3
0
2941,6
11662,3
10450
1503,9
0
1281,7
10837,8
8582,5
1440
0
4148,6
61-120 өдөр
8821,6
76092
10361,2
0
4000
27191,6
6649,5
4319,3
0
0
4760
8560
0
0
10250,4
121 өдрөөс дээш
96660,5
76516
8266,3
0
2475
31788,4
486,6
2122,8
0
0
3694,2
19301,6
175,6
0
8205,5

 

ӨГЛӨГӨ, АВЛАГЫН 2004 оны    7 САРЫН МЭДЭЭ
 /мян.төг/2005 оны 8 сарын 5
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
шуудан холбоо
цэвэр бохир ус
дотоод албан томилолт
хоол
эм
урсгал засвар
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл
93141,1
127447
19436,9
106,9
6836,3
37425,6
3998,9
5811,9
5,3
846
1139,7
30398
767,4
0
20673,9
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
16306,4
38669,2
1685,7
106,9
3339,9
7049
4036,4
59,8
5,3
738
720,3
8792,5
767,4
0
11368
Тухайн сард шинээр үүссэн
4578,5
46667,4
19868
0
1270,9
4651,2
1175,9
72,2
0
108
6022,1
6844,6
0
0
6654,5
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
81413,2
135434,3
37619,2
0
4767,3
35027,8
1138,4
5814,3
0
216
6441,5
28450
0
0
15959,5
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
4579
31418,2
20894,1
0
1040,9
2060,7
1112,2
72,2
0
216
6022,1
0
0
0
0
61-120 өдөр
230,6
19455,4
0
0
0
7910,6
26,2
61,4
0
0
0
8713,5
0
0
2743,7
121 өдрөөс дээш
76603,6
84560,7
16725,1
0
3726,4
25056,5
0
5680,7
0
0
419,4
19737
0
0
13215,8

 

ӨГЛӨГӨ, АВЛАГЫН 2004 оны    5 САРЫН МЭДЭЭ
Нийт авлага
Нийт өглөг
Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин
НДШ
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр
Дотоод албан томилолт
Урсгал засвар
Цэвэр бохир ус
Шуудан холбоо
Хоол 
Эм 
Байрны түрээс
Бусад
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Эхний үлдэгдэл  /дүн/
119034,6
123857
0
15501,9
0
2958,3
44744,7
3073,3
2633,6
0
1678,3
3878,5
3226
21452,8
3555,1
21154,5
орон нутаг
87126
32148,1
11611,9
400
4560
1556,2
1523,6
400
1424,2
10672,2
улсын төсөв
31908,6
91708,9
3890
2558,3
40184,7
1517,1
1110
1278,3
2454,3
3226
21452,8
3555,1
10482,3
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд
217,1
24107,4
0
6162,2
0
2758,3
2515
1115
770
0
400
624,2
2388
1000
0
6374,7
орон нутаг
17075,1
6162,2
200
2515
450
585
400
388,2
6374,7
улсын төсөв
217,1
7032,3
2558,3
665
185
236
2388
1000
Тухайн сард шинээр үүссэн
9435,6
74703,3
0
12511,2
0
12632,2
9611,7
217,8
781,4
8044,1
19069,4
1703,4
4750,2
5381,9
0
0
орон нутаг
9195,6
2683,2
326,7
781,4
1575,1
улсын төсөв
240
72020,1
12511,2
12305,5
9611,7
217,8
6469
19069,4
1703,4
4750,2
5381,9
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/
128253,1
196380,8
0
21850,9
0
12832,2
61841,4
2176,1
2645
8044,1
19069,4
4957,7
15588,2
25834,7
3555,1
17986
орон нутаг
96321,6
17756,2
5449,7
526,7
2045
1106,2
1720
1575,1
1036
4297,5
улсын төсөв
31931,5
178624,6
16401,2
12305,5
59796,4
1069,9
925
6469
19069,4
3921,7
15588,2
25834,7
3555,1
13688,5
Өглөг үүссэн хугацаа
31-60 өдөр
9413,1
77909,5
0
12511,2
0
12632,2
9611,7
217,8
781,4
8044,1
19069,4
1703,4
4750,2
5381,9
0
3206,2
орон нутаг
9195,6
2683,2
326,7
781,4
1575,1
улсын төсөв
217,5
75226,3
12511,2
12305,5
9611,7
217,8
6469
19069,4
1703,4
4750,2
5381,9
3206,2
61-120 өдөр
13865,2
24880
0
0
0
200
14690
900,6
1378,6
0
0
2009,3
838
1263,4
0
3600,1
орон нутаг
13865,2
5959,7
200
670
453,6
1036
3600,1
улсын төсөв
18920,3
14690
230,6
925
973,3
838
1263,4
121 өдрөөс дээш
104974,8
73591,3
0
9339,7
0
0
27539,7
1057,7
485
0
0
1245
0
19189,4
3555,1
11179,7
орон нутаг
73260,8
9113,3
5449,7
2045
436,2
485
697,4
улсын төсөв
31714
64478
3890
25494,7
621,5
1245
19189,4
3555,1
10482,3