ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН YНДСЭН YЗYYЛЭЛТ
/Жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар/
2006 оны 1 сарын 4
Тээврийн үзүүлэлтүүд
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
%
I-XII
I-XII
I-XII
I-XII
I-XII
I-XII
2004
Тээсэн ачаа, мян.тонн
71,5
141,2
195,5
135
156,6
109,9
70,1788
Ачаа эргэлт, мян.тонн.км
5176,5
9410,5
16404,3
12841,7
32758,1
25267,9
77,13482
Зорчигч эргэлт, мян.хүн.км
1126,2
2751,9
1566,3
6560,1
5323,6
5075
95,33023
Шилжүүлсэн тонн.км
450,5
6306,1
20695,6
14535,2
34297,3
25120,6
73,24367
Тээврийн орлого 
86365,7
188761,7
137802,2
162072,4
155428
158832,9
102,1907
Тээврийн ажиллагсдын тоо
38
182
196
307
201
130
64,67662

 

                                   
ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2006 оны 1 сарын 5
Хэмжих
2002
2003
2004
2005
2005/
2005/
2005/
нэгж
2002
2003
2004
Радио цэг
тоо
800
870
870
450
56,25
51,72414
51,72414
Телефон цэг
тоо
2038
2464
2575
2691
132,0412
109,2127
104,5049
Телевиз цэг
тоо
3950
3960
4000
4025
101,8987
101,6414
100,625
Таксофон
ш
8
8
8
8
100
100
100
Үүрэн телефон
ш
800
2000
3600
6000
750
300
166,6667
Хэвлэл захиалга
мя.төг
95324
92043
75319,8
109991,9
115,3874
119,5006
146,0332