ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
   өссөн дүнгээр
урьд оны
V.05
харьцуул
мөн үе. Гүй
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
сан   %
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
552357,4
579925,2
574464,8
99,0584303
104,0024
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
162644,5
153985,2
150524,8
97,752771
92,54835
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
148812
132148,7
136988,5
103,662389
92,05474
1. Орлогын албан татвар
65155
49229,2
48670,6
98,8653076
74,69972
    1.1 хүн амын орлогын албан татвар
65155
49229,2
48670,6
98,8653076
74,69972
         1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
12583,8
7894
12488,4
158,201165
99,24188
         1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
26102,5
20995,1
22234,3
105,90233
85,18073
         1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
2116,9
2368,2
676,7
28,5744447
31,96655
         1.4 Бусад
24351,8
17971,9
13271,2
73,8441678
54,49782
2. Өмчийн татвар
8838,9
14077,6
10397,1
73,8556288
117,6289
3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
54618,6
49762,1
51706,9
103,908195
94,66903
    3.1 Тусгай зориулалтын орлого
54618,6
49762,1
51706,9
103,908195
94,66903
         1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
54618,6
49762,1
51706,9
103,908195
94,66903
4. Бусад татвар
20199,5
19079,8
26213,9
137,390853
129,775
    4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
3674,8
5210
9090,2
174,476008
247,3658
    4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
46,8
121
19,5
16,1157025
41,66667
    4.3 газрын төлбөр
10327,4
7288,8
10288,7
141,157667
99,62527
    4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
3806,1
3552,3
3598,4
101,297751
94,54297
    4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
111,7
0
87,6
#DIV/0!
78,42435
    4.6 бусад татвар хураамж
2232,7
2907,7
3129,5
107,628022
140,1666
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
13832,5
21836,5
13536,3
61,9893298
97,85867
2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
0
2500
0
0
#DIV/0!
2.2 хүү торгуулийн орлого
6674
10520
4259,5
40,4895437
63,8223
2.3 түрээсийн орлого
#DIV/0!
2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
6007,9
5816,5
3678,3
63,2390613
61,22439
2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
1150,6
3000
5598,5
186,616667
486,5722
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
1483
2000
0
0
0
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
1483
2000
0
0
0
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
388229,9
423940
423940
100
109,1982
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
135100
191590
191590
100
141,8135
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
253129,9
232350
232350
100
91,79082

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
   өссөн дүнгээр
VII.05
VII.04
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
харьцуулсан %
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
799767,6
844589,8
863688
102,261
107,99
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
235938,6
249259,8
266452,5
106,898
112,93
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
210874,9
215854,7
236051,2
109,357
111,94
1. Орлогын албан татвар
86506,1
80806,6
89495,6
110,753
103,46
    1.1 хүн амын орлогын албан татвар
86506,1
80806,6
89495,6
110,753
103,46
         1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
16836,4
13336,6
16537,1
123,998
98,222
         1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
35049,2
35470,5
48414,2
136,491
138,13
         1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
2670,3
4001
2403,3
60,0675
90,001
         1.4 Бусад
31950,2
27998,5
22140,5
79,0775
69,297
2. Өмчийн татвар
12419,4
23783,6
30756,1
129,316
247,65
3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
74422,4
79029,9
74218,4
93,9118
99,726
    3.1 Тусгай зориулалтын орлого
74422,4
79029,9
74218,4
93,9118
99,726
         1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
74422,4
79029,9
74218,4
93,9118
99,726
4. Бусад татвар
37527
32234,6
41581,1
128,995
110,8
    4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
11242,3
8802,1
14047,4
159,591
124,95
    4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
71,8
204,4
52,7
25,7828
73,398
    4.3 газрын төлбөр
12630,2
12314,1
14443
117,288
114,35
    4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
4824,6
6001,5
7426,5
123,744
153,93
    4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
5115,7
0
91,6
#DIV/0!
1,7906
    4.6 бусад татвар хураамж
3642,4
4912,5
5519,9
112,364
151,55
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
25063,7
33405,1
30401,3
91,008
121,3
2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
200
3500
42,7
1,22
21,35
2.2 хүү торгуулийн орлого
10421,1
15762
11106,5
70,4638
106,58
2.3 түрээсийн орлого
144
#DIV/0!
2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
7007,9
8143,1
7132,1
87,5846
101,77
2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
7434,7
6000
11976
199,6
161,08
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
17000
5500
7405,5
134,645
43,562
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
17000
5500
7405,5
134,645
43,562
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
546829
589830
589830
100
107,86
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
187700
266560
266560
100
142,01
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
359129
323270
323270
100
90,015

 

                       ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО
  мян.төгрөгөөр өссөн дүнгээр
 
IX.05
IX.04
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
харьцуулсан %
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
994339,5
1075240,8
1074341,8
99,9164
108,046
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
294891,1
336650,8
336412,4
99,9292
114,08
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
265717,6
290525,9
300189
103,326
112,973
  1. Орлогын албан татвар
111149,2
122431,5
110987,4
90,6527
99,8544
      1.1 хүн амын орлогын албан татвар
111149,2
122431,5
110987,4
90,6527
99,8544
           1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
22954
19632
21928,2
111,696
95,5311
           1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
43488,1
52214,2
58556,8
112,147
134,65
           1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
4396,5
5889,7
3285,4
55,7821
74,7276
           1.4 Бусад
40310,6
44695,6
27217
60,8941
67,5182
  2. Өмчийн татвар
19342,9
35010,5
39703,3
113,404
205,26
  3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
80056
85633
80278,3
93,7469
100,278
      3.1 Тусгай зориулалтын орлого
80056
85633
80278,3
93,7469
100,278
           1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
80056
85633
80278,3
93,7469
100,278
  4. Бусад татвар
55169,5
47450,9
69220
145,877
125,468
      4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
15821,9
12957,1
23418,6
180,74
148,014
      4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
79,3
301
52,3
17,3754
65,9521
      4.3 газрын төлбөр
15956,1
18126,9
19023,5
104,946
119,224
      4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
5410,3
8834,4
8008,8
90,6547
148,029
      4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
12985,1
0
11280,6
86,8734
      4.6 бусад татвар хураамж
4916,8
7231,5
7435,8
102,825
151,233
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
29173,5
46124,9
36223,4
78,5333
124,165
  2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
2000
4500
242,7
5,39333
12,135
  2.2 хүү торгуулийн орлого
10859,7
21155,2
13062,7
61,747
120,286
  2.3 түрээсийн орлого
144
#DIV/0!
  2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
8746,4
10469,7
10460
99,9074
119,592
  2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
7567,4
10000
12314
123,14
162,724
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
20200
10500
9473,1
90,22
46,8965
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
20200
10500
9473,1
90,22
46,8965
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
679248,4
728090
728456,3
100,05
107,244
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
235118,5
329060
329426,3
100,111
140,111
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
444129,9
399030
399030
100
89,8453

 

                       ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
   өссөн дүнгээр
 
X.04
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
1060080,9
1088003,2
102,634
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
301991
320482,9
106,123
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
257041,7
289434,1
112,602
  1. Орлогын албан татвар
88051,6
121900,3
138,442
      1.1 хүн амын орлогын албан татвар
88051,6
121900,3
138,442
           1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
20705,5
23788,6
114,89
           1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
48818,2
48000
98,324
           1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
7580,9
4543
59,9269
           1.4 Бусад
10947
45568,7
416,267
  2. Өмчийн татвар
28968
21935,6
75,7236
  3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
85363,6
85205,7
99,815
      3.1 Тусгай зориулалтын орлого
85363,6
85205,7
99,815
           1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
85363,6
85205,7
99,815
  4. Бусад татвар
54658,5
60392,5
110,491
      4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
7936,6
17124,9
215,771
      4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
359,7
79,3
22,0461
      4.3 газрын төлбөр
22926,9
17433,3
76,0386
      4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
8801,7
6251,2
71,0226
      4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
4308,3
13298,1
308,662
      4.6 бусад татвар хураамж
10325,3
6205,7
60,1019
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
44949,3
31048,8
69,0752
  2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
0
2000
#DIV/0!
  2.2 хүү торгуулийн орлого
19452
11394,2
58,576
  2.3 түрээсийн орлого
  2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
11497,3
9530
82,889
  2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
14000
8124,6
58,0329
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
11000
21350
194,091
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
11000
21350
194,091
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
747089,9
746170,3
99,8769
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
266460
265540,4
99,6549
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
480629,9
480629,9
100

 

                       ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
   өссөн дүнгээр
 
XI.05
XI.04
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
1233932
1317838,5
1309854
99,394
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
378968,1
444208,5
434279,5
97,765
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
333261,9
378543
379764,4
100,32
  1. Орлогын албан татвар
131391,9
167239,7
141284,4
84,48
      1.1 хүн амын орлогын албан татвар
131391,9
167239,7
141284,4
84,48
           1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
27904,7
26817
24774,9
92,385
           1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
53009,9
71323,9
72239,9
101,28
           1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
4908,6
8045,2
3516,8
43,713
           1.4 Бусад
45568,7
61053,6
40752,8
66,749
  2. Өмчийн татвар
39634,1
47823,7
51557,3
107,81
  3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
88832,6
92680,7
90482,3
97,628
      3.1 Тусгай зориулалтын орлого
88832,6
92680,7
90482,3
97,628
           1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
88832,6
92680,7
90482,3
97,628
  4. Бусад татвар
73403,3
70798,9
96440,4
136,22
      4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
19057,3
17699,2
22309,3
126,05
      4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
79,3
411,2
145,7
35,433
      4.3 газрын төлбөр
19860,8
24761,1
24770,8
100,04
      4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
8156,1
12067,7
14539,3
120,48
      4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
19860,8
6000
24989,6
416,49
      4.6 бусад татвар хураамж
6389
9859,7
9685,7
98,235
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
45706,2
65665,5
54515,1
83,019
  2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
2000
5500
3114,1
  2.2 хүү торгуулийн орлого
24495,4
27089,2
25225,8
93,121
  2.3 түрээсийн орлого
  2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
9069,9
13076,3
10886,5
83,254
  2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
10140,9
20000
15288,7
76,444
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
21350
16500
18444,2
111,78
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
21350
16500
18444,2
111,78
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
833613,9
857130
857130
100
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
312984
387360
387360
100
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
520629,9
469770
469770
100

 

                       ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
 
2004 оны
2005
2005/2004
гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
хувь
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
1480071,8
1452212,5
1542825,8
106,2397
106,2
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
529041,1
510609,4
600164,9
117,5389
117,5
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
460583,4
435099,4
508895,8
116,9608
117
1. Орлогын албан татвар
169563
187089,4
186570,1
99,72243
99,72
    1.1 хүн амын орлогын албан татвар
169563
187089,4
186570,1
99,72243
99,72
         1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
31160,9
30000
27092,1
90,307
90,31
         1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
66078,6
79789,4
85022,4
106,5585
106,6
         1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
4800,9
9000
3793,4
42,14889
42,15
         1.4 Бусад
67522,6
68300
70662,2
103,4586
103,5
2. Өмчийн татвар
49890,8
53500
57292,9
107,0895
107,1
3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
96803,5
96000
96862,8
100,8988
100,9
    3.1 Тусгай зориулалтын орлого
96803,5
96000
96862,8
100,8988
100,9
         1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
96803,5
96000
96862,8
100,8988
100,9
4. Бусад татвар
144326,1
98510
168170
170,7136
170,7
    4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
20708,7
19800
28940,3
146,1631
146,2
    4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
93,5
460
489,6
106,4348
106,4
    4.3 газрын төлбөр
25252,1
27700
28554,1
103,0834
103,1
    4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
11492,3
13500
14214,9
105,2956
105,3
    4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
79177,5
26000
69654,8
267,9031
267,9
    4.6 бусад татвар хураамж
7329
11050
26316,3
238,1566
238,2
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
68457,7
75510
91269,1
120,8702
120,9
2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
3593,2
6000
3114,1
2.2 хүү торгуулийн орлого
28366,4
30000
29350,2
97,834
97,83
2.3 түрээсийн орлого
2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
15487,3
14510
19346,1
133,3294
133,3
2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
21010,8
25000
39458,7
157,8348
157,8
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
37381,4
20000
21057,8
105,289
105,3
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
37381,4
20000
21057,8
105,289
105,3
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
913649,3
921603,1
921603,1
100
100
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
351916,7
416456,7
416456,7
100
100
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
561732,6
505146,4
505146,4
100
100