ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2004 оны 9 сарын 5
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
761536,7
765937
#VALUE!
3919913,3
3799004,9
#VALUE!
4469063,5
4363922,6
#VALUE!
100
Үүнээс: Цалин хөлс
249268
242811
100,5778
1656898,9
1675882,7
96,91553
4681450
4564941,9
97,64736
#VALUE!
  
НДШ
57550,4
52190,7
97,40962
324882,9
334791,3
101,1457
1906166,9
1918693,7
97,51128
#VALUE!
  
ЭМДШ
11970,4
11649,5
90,68695
79585,2
72252,9
103,0498
382433,3
386982
100,6572
#VALUE!
  
Бараа үйлчилгээний
406921
423747,6
97,31922
1792718,3
1656564,1
90,78685
91555,6
83902,4
101,1894
#VALUE!
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
15667,4
16191,3
104,1351
44368,4
37467,2
92,40515
2199639,3
2080311,7
91,64093
#VALUE!
  
Хөрөнгө оруулалт
108221,5
108248,4
#DIV/0!
128700
154397,4
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#VALUE!
Байгууллага иргэдээс авах авлага
88568,5
27378
60035,8
53658,5
#VALUE!
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
15419,5
90290,5
236921,5
262645,8
#VALUE!
Байгууллагын тоо
128
112
0
115946,5
Ажиллагсдын тоо
360
2750
0
105710
p
131
163
0
240
             
гүйцэтгэх
169
1865
0
3110
             
үйлчлэх ажилтан
60
722
0
294
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
719371,7
729239,9
#DIV/0!
61967,4
63789,8
#DIV/0!
0
2034
#DIV/0!
#VALUE!
Батлан хамгаалах 
#DIV/0!
0
782
#DIV/0!
#VALUE!
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
255612,8
258988,9
102,9409
781339,1
793029,7
#DIV/0!
#VALUE!
Боловсрол
2144466,6
2058085,2
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#VALUE!
Эрүүл мэнд
1197445,2
1152805,4
101,3208
255612,8
258988,9
101,4962
#VALUE!
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
73234,8
71129
95,97189
2144466,6
2058085,2
#DIV/0!
#VALUE!
Орон сууц,НААхуй
16965
23664,4
#DIV/0!
1197445,2
1152805,4
101,3208
#VALUE!
Амралт, спорт,соёл урлаг
146716,4
153447,1
97,12459
73234,8
71129
95,97189
#VALUE!
ХАА,ой ан агнуур 
25200
12803,7
139,4895
40470,1
38172,5
#DIV/0!
16965
23664,4
96,27208
26,41672

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2004 оны 11 сарын 5
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
хувь
Төлөв
Гүй
хувь
Төлөв
Гүй
%
лэх %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
1060080,9
979554,9
######
4895168,4
4815535,7
#VALUE!
#VALUE!
5497225,9
#######
100
Үүнээс: Цалин хөлс
334066
301521,9
92,404
2083221,9
2117343,5
98,37324
5955249,3
5795090,6
#######
#######
  
НДШ
72635
62518,3
90,258
408503,9
413953,3
101,6379
2417287,9
2418865,4
97,3106
#######
  
ЭМДШ
16035,8
13333,3
86,072
100062,6
101969,7
101,334
481138,9
476471,6
100,065
#######
  
Бараа үйлчилгээний
490011,9
534588,7
83,147
2248789,3
2048165,4
101,9059
116098,4
115303
99,0299
#######
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
20677
21297,6
109,1
45467,2
51024,2
91,07858
2738801,2
2582754,1
99,3149
#######
  
Хөрөнгө оруулалт
126655,2
146648,4
#DIV/0!
139900
247882,4
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#######
Байгууллага иргэдээс авах авлага
91168,5
39671,5
66144,2
72321,8
#######
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
30942,9
154600,6
266555,2
394530,8
#######
Байгууллагын тоо
128
112
0
130840
Ажиллагсдын тоо
360
2750
0
185543,5
Удирдах ажилтан
131
163
0
240
             
гүйцэтгэх
169
1865
0
3110
             
үйлчлэх ажилтан
60
722
0
294
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
909791,9
935865
#DIV/0!
77661,9
80534,5
#DIV/0!
0
2034
#DIV/0!
#######
Батлан хамгаалах 
0
782
#######
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
315304,3
315521,7
103,6989
987453,8
1016399,5
#DIV/0!
#######
Боловсрол
2687556,1
2592992,3
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#######
Эрүүл мэнд
1486019,2
1453541
100,0689
315304,3
315521,7
102,931
#######
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
91260,7
90814,2
96,48142
2687556,1
2592992,3
#DIV/0!
#######
Орон сууц,НААхуй
21012
21737,2
#DIV/0!
1486019,2
1453541
100,069
#######
Амралт, спорт,соёл урлаг
184360,6
208836,9
99,51074
91260,7
90814,2
96,4814
#######
ХАА,ой ан агнуур 
25200
21723,7
103,45
53005,6
70708,1
#DIV/0!
21012
21737,2
97,8144
26,4414

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
 
2005 оны 1 сарын 5
Зарлагын төрөл
Урьд оны МYГ
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн зарлага
Нийт зарлагын дүн
урьд онтой харьцуулсан%
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
6060600,6
1184132
1291732,9
#####
6113440,9
6178709,1
#####
#VALUE!
#VALUE!
#####
#####
100
Үүнээс: Цалин хөлс
2472053
403893,2
374451,3
109,1
2650389,8
2608783,1
101,1
7297572,9
7470442
#####
#####
#####
  
НДШ
503855
86057,7
85377,2
92,71
522973,1
529664,6
98,43
3054283
2983234,4
102,4
302,2
#####
  
ЭМДШ
118944,4
19386,7
18477,4
99,21
127300,4
126852,1
101,3
609030,8
615041,8
97,67
592,1
#####
  
Бараа үйлчилгээний
2755366,4
618301,9
707628,7
95,31
2782860,7
2790850,7
99,65
146687,1
145329,5
101
517,1
#####
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
93072,7
20886,4
36461,8
114,4
46597
70668,4
100,3
3401162,6
3498479,4
99,07
5,274
#####
  
Хөрөнгө оруулалт
256138,8
170634,9
209654,5
#####
139900
236332,7
#####
0
0
#####
#####
#####
Байгууллага иргэдээс авах авлага
111584,6
88246,2
21620,7
67483,4
107130,2
3759
#####
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
66673,5
6445,6
141493
310534,9
445987,2
0
#####
Байгууллагын тоо
242
128
113
0
109866,9
96,01
Ажиллагсдын тоо
3092
360
2752
0
147938,6
668,9
Удирдах ажилтан
290
131
164
0
241
45400
             
гүйцэтгэх
2085
169
1866
0
3112
4785
             
үйлчлэх ажилтан
717
60
722
0
295
83,1
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
977879,2
1133932
1233938,2
#####
93880,1
100399,3
#####
0
2035
#####
149,3
#####
Батлан хамгаалах 
32676,9
0
782
41,14
#####
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
349725,3
383376,6
389092,8
106,9
1227812,1
1334337,5
#####
0,208
#####
Боловсрол
2774199,8
3412689,5
3398694,1
#####
0
0
#####
2,393
#####
Эрүүл мэнд
1438182,6
1816005,6
1845439,6
101,5
383376,6
389092,8
108,7
381,5
#####
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
72961,6
111328,6
116649,6
99,59
3412689,5
3398694,1
#####
0
#####
Орон сууц,НААхуй
17515
25000
29281,6
#####
1816005,6
1845439,6
101,5
27,05
#####
Амралт, спорт,соёл урлаг
268744,4
231654,9
255806,6
104,8
111328,6
116649,6
99,59
4658
#####
ХАА,ой ан агнуур  125913,8 25200 28284,1 117,1 64505,6 70039,1 ##### 25000 29281,6 101,6 10536 #####

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 4 сарын 5
Зарлагын төрөл
УОМY гүйцэт гэл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
харьцуулсан  %
лэх %
 
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
1812721,2
291775,9
277922,9
######
1958559,7
1800582,8
#######
2138129,7
1980353,6
#####
#VALUE!
100
Үүнээс: Цалин хөлс
680524,6
106699,5
98163,8
95,252
671471,1
670663
91,934
2250335,6
2078505,7
92,62
109,2476
#######
  
НДШ
127383,1
23050,8
17233
92
132167,9
134726,1
99,8797
778170,6
768826,8
92,36
305,427
#######
  
ЭМДШ
29937
3414
4161,1
74,761
32257,9
29463,1
101,936
155218,7
151959,1
98,8
603,5548
#######
  
Бараа үйлчилгээний
965787,1
177315
164227,9
121,88
1122304,5
964670,4
91,3361
35671,9
33624,2
97,9
507,5963
#######
 
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
26634,8
12392,6
8706,8
92,619
40267,7
32794,9
85,9544
1299619,5
1128898,3
94,26
3,481533
#######
  
Хөрөнгө оруулалт
39400
2000
12272,4
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
0
#####
#DIV/0!
#######
Байгууллага иргэдээс авах авлага
107204,1
0
85749,9
0
25652,9
52660,3
41501,7
4238,434
#######
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
143618
0
17276,9
0
108181,8
2000
12272,4
0
#######
Байгууллагын тоо
240
128
109
0
111402,8
38,71279
Ажиллагсдын тоо
3110
388
2859
0
125458,7
үүнээс: удирдах
294
165
162
0
237
             
гүйцэтгэх
2034
167
2076
0
3247
             
үйлчлэх ажилтан
782
56
621
0
327
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
283493,3
286124,9
271705,3
#DIV/0!
25614,4
21483,8
#DIV/0!
0
2243
#####
159,6362
#######
Батлан хамгаалах 
5874,4
0
0
0
0
0
0
677
0
#######
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
104438
0
0
114074
110184,9
83,8739
311739,3
293189,1
#####
0,7912
#######
Боловсрол
849277,6
0
0
1115663,2
1006923,4
#DIV/0!
0
0
#####
11,52458
#######
Эрүүл мэнд
452094,7
0
0
559719,7
532054,6
96,5907
114074
110184,9
94,05
280,7303
#######
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
26996,6
0
0
31282,5
25876,2
90,2533
1115663,2
1006923,4
#####
0
#######
Орон сууц,НААхуй
4400
5651
5631,4
#DIV/0!
0
0
559719,7
532054,6
96,59
24,37208
#######
Амралт, спорт,соёл урлаг
67307,6
0
0
90915,3
83913,1
82,7178
31282,5
25876,2
90,25
3729,816
#######
ХАА,ой ан агнуур 
16023
0
363,2
99,653
21290,6
17449,8
#DIV/0!
5651
5631,4
95,06
12092,15
26,8666

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 5 сарын 5
Зарлагын төрөл
УОМY гүйцэт гэл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
харьцуулсан  %
лэх %
 
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
2472448,2
400116,9
388878,1
######
2581240,4
2362941,2
#####
2833734,6
2612948,3
######
#######
100
Үүнээс: Цалин хөлс
939335,8
142266
131149,1
97,191
910617
902050,9
91,54
2981357,3
2751819,3
92,209
105,683
######
  
НДШ
186945,7
30729,4
24282
92,186
179504,4
173900,1
99,06
1052883
1033200
92,301
292,954
######
  
ЭМДШ
42740,5
6828,7
5704,8
79,019
43775,1
45665,3
96,88
210233,8
198182,1
98,131
552,674
######
  
Бараа үйлчилгээний
1282158,8
228918
241089,5
83,542
1453847,4
1249031,1
104,3
50603,8
51370,1
94,267
463,687
######
 
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
30329,5
15481,5
10743,7
105,32
47158,7
36588,2
85,91
1682765,4
1490120,6
101,51
4,00653
######
  
Хөрөнгө оруулалт
73303,4
9147,9
12272,4
#DIV/0!
3000
0
#####
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
######
Байгууллага иргэдээс авах авлага
119034,6
0
85749,9
0
22448,9
62640,2
47331,9
4913,11
######
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
122578,7
0
17276,9
0
112180,9
12147,9
12272,4
0
######
Байгууллагын тоо
240
128
109
0
108198,8
39,7631
Ажиллагсдын тоо
3110
388
2859
0
129457,8
үүнээс: удирдах
294
165
162
0
237
             
гүйцэтгэх
2034
167
2076
0
3247
             
үйлчлэх ажилтан
782
56
621
0
327
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
382932,9
391486,9
368747,1
#DIV/0!
33782,1
29105,2
#####
0
2243
#DIV/0!
159,636
######
Батлан хамгаалах 
7669,1
0
0
0
0
0
0
677
0
######
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
134551,7
0
0
150126
138086,5
86,16
425269
397852,3
#DIV/0!
0,58574
######
Боловсрол
1177022
0
0
1477258,8
1332320,1
#####
0
0
#DIV/0!
8,82763
######
Эрүүл мэнд
606849,3
0
0
731697,4
696710,9
91,98
150126
138086,5
93,553
295,687
######
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
36461,8
0
0
40753,4
32733
90,19
1477258,8
1332320,1
#DIV/0!
0
######
Орон сууц,НААхуй
7615,3
8630
8751,5
#DIV/0!
0
0
731697,4
696710,9
91,98
22,7547
######
Амралт, спорт,соёл урлаг
95233,3
0
0
118809,9
109231,3
80,32
40753,4
32733
90,189
3654,02
######
ХАА,ой ан агнуур 
21296,8
0
11156,5
101,41
28812,8
22057,2
#####
8630
8751,5
95,218
9148,83
26,664

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 6 сарын 1
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
528812,2
470994
#######
3034742,2
2862965,3
######
3381626,1
3179989,3
######
100
Үүнээс: Цалин хөлс
177832,5
164365,8
89,0664
1149762,9
1125835,4
94,34
3563554,4
3333959,3
94,037
#####
  
НДШ
38418
32358,8
92,4273
226899,2
219625
97,919
1327595,4
1290201,2
93,557
#####
  
ЭМДШ
8535
8125
84,2282
55234
52016,4
96,794
265317,2
251983,8
97,183
#####
  
Бараа үйлчилгээний
297657,2
279291,9
95,1963
1615416,4
1476666,8
94,175
63769
60141,4
94,975
#####
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
15481,5
14339,2
93,8301
48875,7
46117,7
91,411
1913073,6
1755958,7
94,311
#####
  
Хөрөнгө оруулалт
42001
22172,4
#DIV/0!
5700
8620
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#####
Байгууллага иргэдээс авах авлага
0
85749,9
0
21506,2
64357,2
60456,9
#####
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
0
10639,4
0
144769,1
47701
30792,4
#####
Байгууллагын тоо
128
128
#DIV/0!
109
109
#DIV/0!
0
107256,1
93,94
Ажиллагсдын тоо
388
388
#DIV/0!
2859
2859
#DIV/0!
0
155408,5
64,553
үүнээс: удирдах
165
165
100
162
162
100
237
237
#DIV/0!
             
гүйцэтгэх
167
167
100
2076
2076
100
3247
3247
#DIV/0!
             
үйлчлэх ажилтан
56
56
100
621
621
100
327
327
100
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
496379,2
447138,7
100
41568,9
36193
100
2243
2243
100
#####
Батлан хамгаалах 
0
0
0
0
100
677
677
100
#####
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
0
0
180399,9
175620,6
87,067
537948,1
483331,7
100
#####
Боловсрол
0
0
1726926,4
1628436,7
#DIV/0!
0
0
100
#####
Эрүүл мэнд
0
0
869334,3
834095
97,351
180399,9
175620,6
89,847
#####
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
0
0
48744,4
40228,8
94,297
1726926,4
1628436,7
#DIV/0!
#####
Орон сууц,НААхуй
11779
11782,5
#DIV/0!
0
0
869334,3
834095
97,351
#####
Амралт, спорт,соёл урлаг
0
0
130552,2
120081,1
82,53
48744,4
40228,8
94,297
#####
ХАА,ой ан агнуур 
10015
11849,8
100,03
34519,1
25613,1
#DIV/0!
11779
11782,5
95,946
26,23
Тээвэр, холбоо
10416
0

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 7 сарын 5
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
урьд оны мөн үеийн гүйцэтгэл
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
УОМY-тэй харьцуулсан %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
3943627,9
647010,9
607712,4
######
3713859
3651803,5
#######
4230268,5
4134637,8
#######
100
#VALUE!
Үүнээс: Цалин хөлс
1605138,5
212399
198975,8
93,926
1514141
1552344,7
98,3291
4360870,2
4259515,9
97,7394
######
104,8435
  
НДШ
327071,5
46101,6
42506,9
93,68
301314,8
306855,8
102,523
1726539,9
1751320,5
97,6758
######
265,3675
  
ЭМДШ
72331,2
10242
9601,8
92,203
72733,3
76218,8
101,839
347416,4
349362,7
101,435
######
535,4549
  
Бараа үйлчилгээний
1741746,6
351125,7
358648
93,749
1775078
1653334
104,792
82975,3
85820,6
100,56
######
483,0042
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
42264,8
16732,6
17969,3
102,14
50592,7
51578,1
93,1415
2126203,3
2011982
103,429
######
4,927272
  
Хөрөнгө оруулалт
210913,4
93714,2
60736,6
#DIV/0!
0
8775,1
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
######
#DIV/0!
Байгууллага иргэдээс авах авлага
124470,4
69875,2
22695,7
67325,3
69547,4
######
4760,42
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
94610,7
8039,9
119426,8
93714,2
69511,7
######
0
Байгууллагын тоо
240
128
109
0
92570,9
55,87465
Ажиллагсдын тоо
3038
388
2859
0
127466,7
73,47129
үүнээс: удирдах
293
165
162
0
237
38571,21
             
гүйцэтгэх
2031
167
2076
0
3247
4195,744
             
үйлчлэх ажилтан
714
56
621
0
327
80,88737
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
620133,6
623567,9
582461,3
#DIV/0!
49195,7
46272,7
#DIV/0!
0
2243
#DIV/0!
######
159,872
Батлан хамгаалах 
0
#DIV/0!
0
677
#DIV/0!
######
45,79832
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
201209,4
209673,8
212028,6
94,0584
672763,6
628734
#DIV/0!
######
0,361696
Боловсрол
1894868,2
2128402
2106254,7
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
######
#DIV/0!
Эрүүл мэнд
881100,3
1006971
980530,3
101,123
209673,8
212028,6
93,4554
######
312,4774
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
55082,4
56735,4
50898,8
98,9594
2128402
2106254,7
#DIV/0!
######
0
Орон сууц,НААхуй
13495
13428
13178,3
#DIV/0!
1006971,2
980530,3
101,123
######
24,06407
Амралт, спорт,соёл урлаг
132114,8
142294,5
136519,1
89,7126
56735,4
50898,8
98,9594
######
3823,825
ХАА,ой ан агнуур 
39079,3
10015
11849,8
98,14
40225,4
29666,9
#DIV/0!
13428
13178,3
97,3742
23,715
7265,878
Эдийн засгийн бусад үйл ажиллагаа
103799,9
80361,3
86935,4
95,9412
142294,5
136519,1
89,7126
######
38,52619

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 8 сарын 1
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
733807,8
689513,6
#VALUE!
4078173,1
3904218,4
#VALUE!
4658158,5
4456228,4
#VALUE!
100
Үүнээс: Цалин хөлс
248965,5
235189,2
93,96379
1715399,5
1680137
95,73449
4811980,9
4593732
95,66502
#######
  
НДШ
53785,2
47651,8
94,46658
340162,5
329335,2
97,94436
1964365
1915326,2
95,46447
#######
  
ЭМДШ
11949
11255,8
88,59649
82403,6
79530,5
96,81702
393947,7
376987
97,50358
#######
  
Бараа үйлчилгээний
416798,6
432274,3
94,19868
1881822,8
1746586,1
96,51338
94352,6
90786,3
95,69468
#######
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
19012,3
22332,8
103,713
52684,7
49890,8
92,81353
2298621,4
2178860,4
96,22024
#######
  
Хөрөнгө оруулалт
94579,2
45514,2
#DIV/0!
5700
16041,8
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#######
Байгууллага иргэдээс авах авлага
58820,6
22592,6
71697
72223,6
#######
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
8384,4
127049,9
100279,2
61556
#######
Байгууллагын тоо
128
109
0
81413,2
Ажиллагсдын тоо
388
2859
0
135434,3
үүнээс: удирдах
165
162
0
237
             
гүйцэтгэх
167
2076
0
3247
             
үйлчлэх ажилтан
56
621
0
327
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
699514,8
661425,3
#DIV/0!
57199,7
55522,5
#DIV/0!
0
2243
#DIV/0!
#######
Батлан хамгаалах 
#DIV/0!
0
677
#DIV/0!
#######
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
241426,9
245103,5
97,06782
756714,5
716947,8
#DIV/0!
#######
Боловсрол
2271216,4
2125325
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#######
Эрүүл мэнд
1150014,3
1137412,6
101,5229
241426,9
245103,5
94,74482
#######
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
65079,5
58682,3
93,57651
2271216,4
2125325
#DIV/0!
#######
Орон сууц,НААхуй
16028
16015,5
#DIV/0!
1150014,3
1137412,6
101,5229
#######
Амралт, спорт,соёл урлаг
157678,9
150247,7
90,17018
65079,5
58682,3
93,57651
#######
ХАА,ой ан агнуур 
18265
11849,8
99,92201
44100,1
33740,9
#DIV/0!
16028
16015,5
98,90421
25,5241
Эдийн засгийн бусад үйл ажиллагаа
91457,3
95486,9
95,28713
157678,9
150247,7
90,17018
#######

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 10 сарын 5
Зарлагын төрөл
IX.04
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Удсын төсвийн байгууллагын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
харьцуулсан %
лэх %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
5177940,9
979191,8
944195,5
#VALUE!
4820772,1
4617026,4
#VALUE!
5501876,7
5291393,4
######
#VALUE!
100
Үүнээс: Цалин хөлс
2172519,9
320098,5
307026,5
96,426
2190638,4
2106689
95,77359
5799963,9
5561221,9
96,174
102,1911
######
  
НДШ
443737,9
69152,4
61893,3
95,91626
433566
398738,1
96,16781
2510736,9
2413715,5
95,884
255,9803
######
  
ЭМДШ
100669,5
15363
13844,9
89,50275
105234,5
94638,4
91,96711
502718,4
460631,4
96,136
543,9507
######
  
Бараа үйлчилгээний
2287128,6
512597
534879,2
90,11847
2143156,3
2069815,9
89,93096
120597,5
108483,3
91,628
457,568
######
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
61313,2
33086,7
26786,6
104,3469
56118,7
55625,2
96,57793
2655753,3
2604695,1
89,955
4,743209
######
  
Хөрөнгө оруулалт
361680,9
91100
66532,5
#DIV/0!
5700
11525,2
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
######
Байгууллага иргэдээс авах авлага
122782
85690
18152,1
89205,4
82411,8
4248,18
######
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
167613,3
19252,2
149305,2
96800
78057,7
0
######
Байгууллагын тоо
240
128
109
0
103842,1
67,12042
Ажиллагсдын тоо
3110
388
2859
0
168557,4
46,57011
Удирдах ажилтан
294
165
162
0
237
43267,54
             
гүйцэтгэх
2034
167
2076
0
3247
5419,852
             
үйлчлэх ажилтан
782
56
621
0
327
80,61224
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
928070,3
895395,6
866753,2
#DIV/0!
73447,7
71633,4
#DIV/0!
0
2243
#DIV/0!
159,6362
######
Батлан хамгаалах 
0
0
677
######
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
286151,4
303733,1
295018,9
97,52981
968843,3
938386,6
#DIV/0!
0,241684
######
Боловсрол
2298313,5
2691479,1
2551878,1
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
######
Эрүүл мэнд
1285066
1436100,5
1409427,9
97,13097
303733,1
295018,9
96,856
327,9336
######
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
81445,1
81767,7
72590,3
94,81322
2691479,1
2551878,1
#DIV/0!
0
######
Орон сууц,НААхуй
21737,2
19953
17597,6
#DIV/0!
1436100,5
1409427,9
97,131
22,95749
######
Амралт, спорт,соёл урлаг
189850,5
182394,5
171710,5
88,77625
81767,7
72590,3
94,813
3133,249
######
ХАА,ой ан агнуур 
84490,9
30000
25778,5
88,19526
51849,5
42070,3
#DIV/0!
19953
17597,6
98,143
6483,944
26,636
Тээвэр, холбоо
33843,2
33843,2
#DIV/0!

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2006 оны 1 сарын 5
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
XII.04
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
харьцуулсан %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
7797702,5
1341940,5
1401745,6
#VALUE!
6771788,9
6775245,4
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100
######
Үүнээс: Цалин хөлс
2983234,4
426802
410829,7
104,45661
2978952,7
2928859,2
100,05104
8113729,4
8176991
#VALUE!
#VALUE!
######
  
НДШ
615041,8
92190,5
87724,2
96,257679
589973,8
582520,7
98,318419
3405754,7
3339688,9
100,77969
#VALUE!
274,1
  
ЭМДШ
145329,5
20486,7
19733,8
95,155358
143102
142193,9
98,736707
682164,3
670244,9
98,060172
#VALUE!
543
  
Бараа үйлчилгээний
3498479,4
673095,8
800263,6
96,324933
3143890,1
3178199,3
99,365418
163588,7
161927,7
98,252708
#VALUE!
461,19
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
107130,2
52537,5
47049,2
118,89297
61834,7
57227,6
101,0913
3816985,9
3978462,9
98,984649
#VALUE!
4,6285
  
Хөрөнгө оруулалт
445987,2
187100
185600,6
#DIV/0!
5700
55635,1
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
Байгууллага иргэдээс авах авлага
109866,9
45488,3
21923,1
104276,8
#VALUE!
3713,7
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
147938,6
1558,9
91776
241235,7
#VALUE!
0
Байгууллагын тоо
241
128
111
67411,4
94,912
Ажиллагсдын тоо
3112
388
2861
93334,9
163,06
Удирдах ажилтан
295
165
162
239
27972
             
гүйцэтгэх
2035
167
2076
3249
2999,2
             
үйлчлэх ажилтан
782
56
623
327
81,017
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
1334337,5
1188940,5
1253034,8
#DIV/0!
99912,4
101967,3
#DIV/0!
0
2243
#DIV/0!
#VALUE!
159,66
Батлан хамгаалах 
0
0
679
#VALUE!
0
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
389092,8
419123,2
431787,1
102,0567
1288852,9
1355002,1
#DIV/0!
#VALUE!
0,1681
Боловсрол
3398694,1
3823730,9
3795938,1
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
Эрүүл мэнд
1845439,6
1979078
1995868,3
103,02152
419123,2
431787,1
105,13241
#VALUE!
348,25
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
116649,6
112571,3
109988,1
99,27315
3823730,9
3795938,1
#DIV/0!
#VALUE!
0
Орон сууц,НААхуй
29281,6
27000
28644,6
#DIV/0!
1979078
1995868,3
103,02152
0,3
23,398
Амралт, спорт,соёл урлаг
255806,6
266819,1
269300,4
97,705277
112571,3
109988,1
99,27315
#VALUE!
3254,1
ХАА,ой ан агнуур 
98323,2
30000
30000
106,09111
70554
67697,1
#DIV/0!
27000
28644,6
100,84839
1,2
6816,1
Тээвэр холбоо
96000
89843,2
#DIV/0!
266819,1
269300,4
97,705277
1,1

 

 
Цалин хөлс
39,3
  
НДШ
7,9
  
ЭМДШ
1,9
  
Бараа үйлчилгээний
46,8
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
1,2
  
Хөрөнгө оруулалт
2,8
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
15
Батлан хамгаалах 
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
5,1
Боловсрол
44,7
Эрүүл мэнд
23,5
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
1,3
Орон сууц,НААхуй
0,3
Амралт, спорт,соёл урлаг
3,2
ХАА,ой ан агнуур 
1,2
Тээвэр холбоо
1,1
Эдийн засгийн бусад үйл ажиллагаа
2

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төгрөгөөр
2005 оны 12 сарын 5
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн байгууллагуудын зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эз
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
%
Төлөв
Гүй
%
лэх %
харьцуулсан %
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
1185739,3
#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
#VALUE!
#VALUE!
######
#DIV/0!
100
#####
Үүнээс: Цалин хөлс
391231,5
374317,5
#VALUE!
2716182
#VALUE!
#DIV/0!
######
#DIV/0!
#DIV/0!
0,008
  
НДШ
84519,6
74855,5
#VALUE!
537835
#DIV/0!
#VALUE!
######
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
  
ЭМДШ
18777
17867,9
#VALUE!
130480
#VALUE!
#DIV/0!
######
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
  
Бараа үйлчилгээний
611210,3
637284,8
#VALUE!
2780695
#DIV/0!
#VALUE!
######
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
51149,8
37757,8
#VALUE!
59927,7
#VALUE!
#DIV/0!
######
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
  
Хөрөнгө оруулалт
160950,3
147137,4
#DIV/0!
5700
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Байгууллага иргэдээс авах авлага
80564
0
#VALUE!
######
#DIV/0!
#####
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг
36173,9
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Байгууллагын тоо
128
0
80564
######
#####
Ажиллагсдын тоо
388
0
36173,9
#DIV/0!
#####
Удирдах ажилтан
165
0
128
80564
#####
             
гүйцэтгэх
167
0
388
36174
#####
             
үйлчлэх ажилтан
56
0
165
128
#####
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ
1091238,2
1074887,6
0
90791,1
#DIV/0!
167
388
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Батлан хамгаалах 
56
165
#DIV/0!
0
Нийгмийн хэв журам,аюулгүй байдал
378949
#DIV/0!
#DIV/0!
167
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Боловсрол
3425367
#DIV/0!
0
56
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Эрүүл мэнд
1789328
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Нийгмийн хангамж,нийгмийн халамж
101860
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Орон сууц,НААхуй
25008
25007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Амралт, спорт,соёл урлаг
236408
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
ХАА,ой ан агнуур 
30000
25778,5
#DIV/0!
63775,5
#DIV/0!
25007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#####
Тээвэр холбоо
69850,3
59843,2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Эдийн засгийн бусад үйл ажиллагаа
0
144342
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#####