16 ХYРТЭЛ НАСНЫ ХYYХЭДТЭЙ, ГЭР БYЛГYЙ ХYНИЙ ТОО
Yүнээс хүүхдийн тоогоор
     
Эхийн тоо
    
Эцгийн тоо
 
Сумын нэр
бүгд
3 хүртэл
3-5 нас
6 ба түүнээс  дээш
бүгд
3 хүртэл
3-5 нас
6 ба түүнээс  дээш
бүгд
3 хүртэл
3-5 нас
6 ба түүнээс  дээш
1
Алтай
71
18
19
34
55
11
13
31
16
7
6
3
2
Булган
85
37
48
57
28
29
28
9
19
3
Буянт
80
30
29
21
61
26
17
18
19
4
12
3
4
Дарви
29
7
14
8
21
5
11
5
8
2
3
3
5
Дөргөн
39
22
14
3
36
19
14
3
3
3
0
6
Дуут
34
27
6
1
26
20
5
1
8
7
1
7
Зэрэг
14
13
1
13
12
1
1
1
8
Манхан
129
9
113
7
120
8
107
5
9
1
6
2
9
Мянгад
52
19
23
10
44
17
19
8
8
2
4
2
10
Мөст
29
24
3
2
25
22
2
1
4
2
1
1
11
Мөнххайрхан
97
30
41
26
77
19
34
24
20
11
7
2
12
Yенч
13
6
6
1
10
4
5
1
3
2
1
13
Ховд
14
Цэцэг
43
27
13
3
37
22
12
3
6
5
1
15
Чандмань
48
35
10
3
47
34
10
3
1
1
16
Эрдэнэбүрэн
12
12
12
12
17
Жаргалант
560
220
210
130
390
160
110
120
170
60
100
10
ДYН
1335
536
550
249
1031
419
389
223
304
117
161
26
Өрх толгойлсон хүн 
Д.д
 
Сумын нэр
Бүгд
Yүнээс ам бүлийн тоогоор
Эр
Эм
3 хүртэл
3-5 хүртэл
6 ба дээш
1
Алтай
127
45
47
35
51
76
2
Булган
219
106
67
46
39
180
3
Буянт
80
30
29
21
19
61
4
Дарви
81
28
37
16
10
71
5
Дөргөн
117
94
18
5
28
89
6
Дуут
75
47
21
7
21
54
7
Зэрэг
104
40
50
14
2
102
8
Манхан
129
9
113
7
9
120
9
Мянгад
70
40
20
10
10
60
10
Мөст
123
78
32
13
19
104
11
Мөнххайрхан
118
45
60
13
31
87
12
Yенч
26
8
17
1
5
21
13
Ховд
41
10
20
11
10
31
14
Цэцэг
112
69
34
9
27
85
15
Чандмань
96
42
54
0
13
83
16
Эрдэнэбүрэн
99
47
42
10
19
80
17
Жаргалант
710
300
240
170
140
570
ДYН
2327
1038
901
388
453
1874

 

ТАХИР ДУТУУ ХYН
Дэс дугаар
Сумын нэр
2004 онд
Тахир дутуу хүний тоо - бүгд
Yүнээс 0-15 настай
Бүгд
үүнээс эмэгтэй
 
Тахир дутуугийн шалтгаан
Бүгд
үүнээс эмэгтэй
 
Тахир дутуугийн шалтгаан
Төрөлхийн
Олдмол
Төрөлхийн
Олдмол
 
Өвчнөөр
 
Осол гэмтлээр
 
Өвчнөөр
 
Осол гэмтлээр
ердийн өвчин
МШӨ
Ахуйн осол
Yйлдвэрийн осол
ердийн өвчин
МШӨ
Ахуйн осол
Yйлдвэрийн осол
1
Алтай
93
81
41
39
37
5
10
6
5
5
2
Булган
336
336
181
155
158
8
15
0
20
8
7
13
3
Буянт
45
52
24
20
32
4
Дарви
79
118
58
68
22
7
21
4
3
4
5
Дөргөн
128
143
63
49
75
4
12
3
10
4
6
4
6
Дуут
69
79
32
18
48
10
3
10
2
8
2
7
Зэрэг
125
133
75
82
21
2
25
3
6
3
6
8
Манхан
222
227
111
126
41
22
24
14
96
47
45
26
22
3
9
Мянгад
134
97
43
41
45
10
1
19
12
15
4
10
Мөст
185
193
91
143
50
5
3
5
11
Мөнххайрхан
157
157
93
65
44
31
17
5
1
5
12
Yенч
113
144
65
32
84
22
4
2
8
8
13
Ховд
24
97
33
17
79
1
8
3
5
3
14
Цэцэг
99
100
27
29
37
17
10
7
3
2
3
15
Чандмань
94
134
59
76
39
19
8
5
8
16
Эрдэнэбүрэн
139
142
47
42
95
5
3
2
1
2
17
Жаргалант
400
400
185
150
111
75
44
20
75
19
14
21
10
20
10
   
Дүн
2442
2633
1228
1152
1018
199
214
50
290
120
145
78
10
44
13
Дэс дугаар
Сумын нэр
Хөдөлмөрийн насны 
Хөдөлмөрийн нас хэтэрсэн
Бүгд
үүнээс эмэгтэй
 
Тахир дутуугийн шалтгаан
Бүгд
үүнээс эмэгтэй
 
Тахир дутуугийн шалтгаан
Төрөлхийн
Олдмол
Төрөлхийн
Олдмол
 
Өвчнөөр
 
Осол гэмтлээр
 
Өвчнөөр
 
Осол гэмтлээр
ердийн өвчин
МШӨ
Ахуйн осол
Yйлдвэрийн осол
ердийн өвчин
МШӨ
Ахуйн осол
Yйлдвэрийн осол
1
Алтай
66
32
30
31
5
5
3
4
1
2
Булган
316
173
148
145
8
15
0
0
0
0
0
3
Буянт
48
22
18
30
4
2
2
2
4
Дарви
114
55
64
22
7
21
5
Дөргөн
112
49
42
54
3
10
3
21
10
1
17
1
2
6
Дуут
68
30
10
47
10
1
1
1
7
Зэрэг
116
66
70
21
2
20
3
11
6
6
5
8
Манхан
106
48
69
9
20
8
25
16
12
6
2
2
3
9
Мянгад
78
31
26
41
10
1
10
Мөст
188
88
138
50
11
Мөнххайрхан
152
92
60
44
31
17
12
Yенч
136
65
24
84
22
4
2
13
Ховд
65
19
9
55
1
24
11
3
21
14
Цэцэг
92
25
26
37
17
10
2
5
5
15
Чандмань
111
45
68
30
0
13
0
15
9
9
6
16
Эрдэнэбүрэн
133
42
41
88
4
6
3
5
1
17
Жаргалант
301
150
126
80
61
24
10
24
16
10
10
4
   
Дүн
2202
1032
969
868
182
154
29
141
76
38
72
7
16
8

 

               
ӨРХ, ХYН АМЫН НИЙГМИЙН YЗYYЛЭЛТ
 
Сумын нэр
8 ба түүнээс дээш ам бүлтэй
16 хүртэл насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй
ганц бие өндөр настай
тэтгэвэр тэтгэмж тогтоогдоогүй өндөр настай
Өрх толгойлсон гэр бүлгүй хүний тоо
 
Yүнээс
эрэгтэй
эмэгтэй
1
Алтай
28
16
41
127
51
76
2
Булган
84
317
93
219
39
180
3
Буянт
90
58
27
80
19
61
4
Дарви
15
83
0
81
10
71
5
Дөргөн
34
99
34
117
28
89
6
Дуут
18
35
23
75
21
54
7
Зэрэг
45
85
15
104
2
102
8
Манхан
235
377
54
2
129
9
120
9
Мянгад
102
160
22
70
10
60
10
Мөст
53
88
39
123
19
104
11
Мөнххайрхан
39
73
15
118
31
87
12
Yенч
134
403
6
1
26
5
21
13
Ховд
40
420
4
41
10
31
14
Цэцэг
8
79
30
112
27
85
15
Чандмань
31
123
28
96
13
83
16
Эрдэнэбүрэн
39
121
24
99
19
80
17
Жаргалант
340
2800
230
710
140
570
ДYН
1335
5337
685
3
2327
453
1874