Ашиглалтанд оруулсан барилгын ажлын гүйцэтгэл
2006 оны 1 сарын 5
 
Гүйцэтгэгчийн нэр
гүйц-н 
Обьектын нэр
Хүчин 
Барилгын 
Үндсэн 
Ашиглалтад
регистр
чадал
нийт талбай
фонд мян.төг
оруулсан хугацаа
1.ӨргөөХХК
Дарви сум соёлын төв
300 хүний суудалтай
675
171366,8
2005 оны 9 сарын 8
2.ӨргөөХХК
50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
50 хүүхэд
504
70299,9
2005 оны 9 сарын 20
3.Ховд АЗЗА ХХК
Ховд хотын доторхи хатуу хучилттай замын засвар
1.174 км
14088
97852
2005 оны 9 сарын 26
4.Шинэ асар хоршоо
1.ХААН банкны граш,агуулахын хамт
6500
2005 оны 8 сарын 1
2.Зэрэг сумын ХААН банкны салбар
7000
2005 оны 8 сарын 20
5.Орхонт ХХК
1.Цахилгаан дамжуулах шугам
2003 онд
1369200,1
2005 оны 7 сарын 15
6.Тулга ХХК
1.Булган сум сум дундын 2 шүүхийн барилга
2005 онд
108 м2
6000
2005 оны 12 сарын 13
7.Турлиахт ХХК
1.Дөргөн сум дотуур байрны их засвар
2005 онд
924м2
61400
2005 оны 10 сарын 26
8.Жаргалант луу
1.Цагдаагийн хэлтсийн конторын засвар
2005 онд
28000
2005 оны 9 сарын15
2.Булган сумын эмнэлэгийн өргөтгөл
2005 онд
27000
2005 оны 10 сарын 20
9.Оож ван ХХК
1.Их буян нэгдсэн зах
2005 онд
4782
180200
2005 оны 11 сарын 23
10.Хас түлхүүрХХК
1.Цэцэрлэг
75 хүүхэд
108000
2005 оны 10 сарын 17
11.Нэ-ба ХХК
1.Түүхий эдийн зах
34570
2005 оны 12 сарын 19
12.Булган сум
1.Ярантын чиглэлийн хар зам 65 км
65 км
6700000
2005 оны 11 сар
13.Эрдэнийн зул 
1.Мянгад сум соёлын төв
6500
2005 оны 10 сар
2.Ш 10 жилийн халаалтын засвар
4500
2005 оны 10 сар
14.Сумдууд өөрсдийн  хүчээр
1. Их засварын ажил
41000
2005 оны 9 сар
15.Агни трейд ХХК
1.Мянгад сумын сургуулийн их засвар 
133800
16.Алтай трест ХХК
16.Алтанцөгц, Увсын ховд сумын ЦДШ,дэд станц
16.Алтанцөгц, Увсын ховд сумын ЦДШ,дэд станц
10 кв, 52 км
310000
2005 оны 10 сарын 21
9363188,8

 

                         
Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын барилга
                                
угсралт,их засварын ажлын гүйцэтгэл
2006 оны 1сарын 2
Гүйцэтгэгчийн нэр
2003 он
2004 он
2005
2005/2004
2005/2003
1
Өргөө
574532,6
535772,7
241666,7
45,106199
42,063183
2
АЗЗА-Ховд ХХК
123375,9
193864,5
305414,5
157,54019
247,54794
4
Шандны булаг
72251,9
86023,4
32200
37,431676
44,566302
5
Ховд ЮхоХХК
0
10000
358089
3580,89
6
Тулга  компани
238260,7
502739,1
491724
97,808983
206,38066
7
Шинэ асар хоршоо
0
37500
13500
36
8
Жаргалант луу 
0
168000
194682,4
115,88238
9
Нью прогресс 
0
500000
620000
124
10
Алтайн зам 
416752,4
400852,1
510000
127,22897
122,37482
11
Хан орд
2000
1200
0
0
0
12
Алтай трест
642772,3
0
711996,4
110,76961
13
Эрдэнийн зул
11000
14
Орхонт ХХК
0
819200,1
15
Эрчлүүр 
0
42000
16
Хас түлхүүр
75112,4
104798,3
108000
103,05511
143,78451
17
Нэ-ба ХХК
34570
18
Оож ван ХХК
160000
180200
112,625
20
Батхэрэйд
5000
0
21
Хотон үзүүр 
1000
0
22
Турлиахт ХХК
51900
61400
118,30443
23
Луст өршөө
8000
0
24
сумдууд өөрсдийн гүйцэтгэгчээр
89900
41000
45,606229
25
Агни трейд 
133800
26
Булган  сум
6700000
27
Мягмардож
20000
28
Энхамгалан
29650
29
Алтай трест ХХК
711996,4
30
Дельта-es ХХК
36000
Дүн
2145058,2
2856550,1
12408089,5
434,37325
578,45002

 

                                
Барилгыг обьектоор харуулбал 
2006 оны 1 сарын 3
 
Гүйцэтгэгч
      
обьектоор
барьж
хүчин 
Төсөвт өр
барилга эхэл
Тайлант 
эхэлсэн он
чадал
төг мян.төг
сэнээс хойших
оны гүйц
1
Өргөө
1.50 хүүхдийн цэцэрлэг 
2005
50 хүүхэд
70299,9
70299,9
70299,9
2.Дарви сум Соёлын төв
2005
300 суудалтай
171366,8
171366,8
171366,8
2
Шандны булаг 
1.Алтай боомын ам хайгуулын ажил 
2005
29700
29700
2.Зэрэг сумын худаг засвар
2005
2500
2500
3
АЗЗА ХОВД 
1.Манханы 80 урт метр гүүрийн засвар
2005
80 метр
177
177
177
2.Ховд төвийн замын барилга
2005
1.174 км
97852
97852
97852
3.Ховд Булган улсын хил чиглэлийн бага улаан давааны замын арчлалт
2005
939,7
939,7
939,7
4.Ховд Улаангом чиглэлийн 16 км хайрган замын засвар
2005
2690
2690
2690
5.Ховд төвийн хатуу хучилттай замын нөхөөсний ажил
2005
23520,1
23520,1
23520,1
6.Ховд Улаангом чиглэлийн 36 км зам засвар арчлалт
2005
19414,4
19414,4
19414,4
7.Хатуу хөтлийн 12 км замын засвар
2005
4336,1
4336,1
4336,1
8.Шургийн модон гүүрийн засвар
2005
2731,4
2731,4
2731,4
9.Баян өлгий  хатуу хөтлийн 12 км хайрган замын засвар
2005
948,5
948,5
948,5
11.Байшин үзүүрийн Зэрэгийн гол хүртэлх замын засвар
2005
17033,9
17033,9
17033,9
12.Ховдоос Манханы т/б гүүр,хүртэлх 62 км хайрган замын засвар
2005
9874,2
9874,2
9874,2
13.Г/Алтай чиглэлийн 16 км хайрган замын засвар
2005
3066,6
3066,6
3066,6
14.Г/Алтай чиглэлийн 109 км хайрган замын засвар
2005
18500,7
18500,7
18500,7
15.Г/Алтай чиглэлийн 7.5 км хатуу хучилтын замын засвар
2005
1639,4
1639,4
1639,4
16.Манханы 60 у/м т/б гүүрийн засвар арчлалт
2005
1043,6
1043,6
1043,6
17.Ховдоос Манхан чиглэлийн 64 км хайрган замын арчлалт
2005
12509
12509
12509
18.Бодончийн 14 км замын арчлалт
2005
12890,4
12890,4
12890,4
19.Ботгоны хавцлаас хавчигийн хавцал хүртэлх 26 км замын засвар
2005
11044,5
11044,5
11044,5
20.Шураг, Булган, Мянгадын гүүрийн хамгаалалын засвар
2005
1622,2
1622,2
1622,2
21.Бага улаан давааны өвлийн арчлалт
2005
2977,7
2977,7
2977,7
21.Булганы шуурхай ажил
2005
1910
1910
1910
22.Г/Алтай чиглэлийн 20 км хайрган замын их засварын ажил
2005
53908,2
53908,2
53908,2
22.Бага улаан давааны шуурхай ажлын байр
2005
4784,9
4784,9
4784,9
5
Алтайн зам
1.Цагаан нуур чиглэлийн зам
2005
510000
510000
6
Тулга компани
1.Үенч сумын УЦСтанц
2003
300х3 квт
1594938,3
1325544,5
485724
2.Булган сум сум дундын 2 шүүхийн барилга
2005
9х13 м2
6000
6000
6000
7
Шинэ асар хоршоо
1.ХААН банкны машины граш,агуулах
2005
2 маш,  77м2
6500
6500
6500
2.Зэрэг сумын ХААН банкны салбар
2005
7000
7000
7000
8
Ховд Юхо ХХК
1.Орон сууц
2005 оны 5 сар
24 айл
429000
358089
358089
9
Жаргалант луу
1.Хас банкны контор
2004 он
830 м2
178300
188000
96000
2.Цагдаагийн хэлтсийн конторын барилгын засвар
2005 онд
28000
28000
28000
3.Булган сумын эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга
2005 онд
30000
27000
27000
4.Монгол банкны конторын засвар
2005 онд
43682,4
43682,4
43682,4
194682,4
10
Нью прогресс
1.960 суудалтай сургуулийн барилга
2004 оны 6 сар
960 хүүхэд
1213200
1120000
620000
11
Хан орд
1.Мах сүүний байрны засварт
2005 оны 5 сар
5500
1268
1268
12
Орхонт ХХК
1.Дуут сумын цахилгаан дамжуулах шугам
2003 онд
1500000
1369200,1
819200,1
13
Эрчлүүр ХХК
1.Итгэл зах
2005 онд
42000
42000
42000
14
Нэ-ба ХХК
1.Түүхий эдийн нэгдсэн зах
2005 онд
34570
34570
34570
15
Оож ван ХХК
1.Хүнсний Их буян зах
2005 онд
168000
180200
180200
16
Хас түлхүүр ХХК
1.Жаргалант сум цэцэрлэг
2005 онд
75 хүүхэд
108000
108000
108000
17
Эрдэнийн зул ХХК
1.Мянгад сум соёлын төв
2005 онд
6500
6500
300
2.III 10 жилийн халаалтын засвар
2005 онд
4500
4500
18
Мөст сум
1.Мөст сумын ЗДТгазар засвар
2005 онд
5000
19
Жаргалант сум
2.Аймгийн ЗДТгазарын засвар
18000
20
Үенч сум
3.Үенч сумын ЗДТГазрын засвар
3000
21
Жаргалант сум
1.Худалдаа үйлчилгээний төв
2005онд
15000
15000
22
Турлиахт ХХК
1.Дөргөн сумын сургуулийн дотуур байрны их засвар
2005 онд
160 хүүхэд
61400
61400
61400
23
Мягмардорж
1.Үйлчилгээний төв
2005
40000
20000
20000
24
Энхамгалан
1.Үйлчилгээний төв
2005
480 м2
50000
29650
29650
25
Алтай трест ХХК
1.Булган, Үенчийн ЦДШ
2005 оны 3 сар
35 кв 42 км
481824
481824
481824
2.Алтанцөгц Ховд сумын ЦДШ дэд өртөө
2005 оны 7 сар
10 кв, 52 км
230172,4
230172,4
230172,4
26
Дельта-es ХХК
1.Худалдаа үйлчилгээний төв
2005 оны 6 сар
36000
36000
36000
27
Агни трейд ХХК
1.Мянгад сум сургуулийн их засвар
2005 оны 7 сар
133800
133800
133800
28
Булган сум
1.Ярантын чиглэлийн хар зам
6700000
6700000
6700000

 

Аймгийн хэмжээнд хийсэн их засварын 
2004 оны 12 сарын 20
д/д
Гүйцэтгэгч
төлөв
гүйцэт
    
%
1
Турлиахт ХХК
54400
37000
68,01
2
Шинэ асар хоршоо
34000
32000
94,12
3
Луст өршөө 
8000
3000
37,5
4
Өргөө ХХК
8000
8000
100
5
Ховд Юхо ХХК
10000
10000
100
6
Батхэрэйд
15000
5000
33,33
7
Хотон үзүүр ХХК
1500
1000
66,67
Хоршоо компаний дүн
130900
96000
73,34
8
Дуут сум
7700
6200
80,52
9
Жаргалант сум
18700
19400
103,7
10
Мөнххайрхан сум
2000
#DIV/0!
11
Цэцэг сумын сургууль
8000
5200
65
12
Дөргөн сум
4500
3000
66,67
13
Мянгад сум
4500
3000
66,67
14
Үенч сум
4000
3300
82,5
15
Буянт сум
2000
1500
75
16
Булган сум
17000
15600
91,76
17
Зэрэг сум соёлын төв
6500
4500
69,23
18
Мөст
4800
4800
100
19
Эрдэнэбүрэн сум
2000
1200
60
20
Манхан сум 
3000
2000
66,67
Сумдын дүн
82700
71700
86,7
Нийт дүн
213600
167700
78,51

 

                                             Ховд аймагт эхний 9 сард хийсэн их засварын ажлуудын гүйцэтгэл
2004 оны 10 сарын 05
д/д
Эх үүсвэр 
Гүйцэтгэгч
Обьектын нэр
төлөв
гүйцэтгэл
      
%
1
Орон нутгйин хө/о
Дуут сум ЗДТГазар
Дуут сум ЗДТГазар
3700
3700
100
2
Орон нутгйин хө/о
Шинэ асар хоршоо
М-хайрхан сум ЗДТГазар
10000
7500
75
3
Орон нутгйин хө/о
Жаргалант сум 
Жаргалант сум
5700
4000
70,17544
4
Орон нутгйин хө/о
Мөнххайрхан сум гүүр
М-хайрхан сум ЗДТГазар
2000
5
ЭМСалбарын хө/ор
БОЭТөв
Турлиахт ХХК
32700
19000
58,10398
6
ЭМСалбарын хө/ор
Мөст сумын эмнэлэг
Луст өршөө хоршоо
8000
3000
37,5
7
ЭМСалбарын хө/ор
Эрүүл мэндийн газар
Өргөө ХХК
8000
8000
100
8
Боловсролын салбарын
Цаст Алтай цогцолбор
Турлиахт ХХК
10000
10000
100
9
Боловсролын салбарын
Цэцэг сумын сургуулийн засвар
Цэцэг сумын сургууль
6000
4000
66,66667
10
Боловсролын салбарын
10 жилйин 2 дунд сургууль
10 жилийн 2 дунд сургууль
10000
10000
100
11
Боловсролын салбарын
10 жилийн 3 дунд сургууль
Ховд Юхо ХХК
10000
10000
100
12
Боловсролын салбарын
Прогресс сургууль
Шинэ асар хоршоо
15000
15000
100
13
Боловсролын салбарын
Жаргалант 2-р цэцэрлэг
Турлиахт ХХК
9200
5500
59,78261
14
Боловсролын салбарын
Дөргөн сум сургуулийн засвар
Дөргөн сум
4500
3000
66,66667
15
Боловсролын салбарын
Мянгад сум сургуулийн засвар
Мянгад сум сургууль
4500
3000
66,66667
16
Боловсролын салбарын
Дуут сумын соёлын төв
Дуут сум 
4000
2500
62,5
17
Боловсролын салбарын
Жаргалант сум 1 цэцэрлэг
Жаргалант сум
2000
2000
100
18
Боловсролын салбарын
Үенч отрядын цэцэрлэг
Үенч отрядын цэцэрлэг
1000
800
80
19
Боловсролын салбарын
Жаргалант сум 5 цэцэрлэг 
Жаргалант сум 5 цэцэрлэг 
1000
1000
100
20
Боловсролын салбарын
Ховд сумын сургуулийн засвар
Шинэ асар хоршоо
2000
2000
100
21
Боловсролын салбарын
Буянт сумын цэцэрлэг
Буянт сумын цэцэрлэг
2000
1500
75
22
Боловсролын салбарын
Булган сумын Соёлын төв
Булган сумын Соёлын төв
5000
3500
70
23
Боловсролын салбарын
Зэрэг сумын соёлын төв
Зэрэг сумын соёлын төв
3500
2500
71,42857
24
Боловсролын салбарын
Ховд сумын соёлын төв
Шинэ асар хоршоо
5000
5500
110
25
Боловсролын салбарын
Дөргөн сум соёлын төв
Турлиахт ХХК
2500
2500
100
26
Боловсролын салбарын
Хүүхдийн номын сан засвар
Батхэрэйд ХХК
15000
5000
33,33333
27
Боловсролын салбарын
Мөст сумын цэцэрлэг
Мөст сумын цэцэрлэг
4800
4800
100
28
Боловсролын салбарын
Ховд сум цэцэрлэг
Шинэ асар хоршоо
2000
2000
100
29
Боловсролын салбарын
Булган сум 1 10 жил сургууль
Булган сум 1 10 жил сургууль
10000
10000
100
30
Боловсролын салбарын
Цэцэг сум цэцэрлэг
Цэцэг сум цэцэрлэг
2000
1200
60
31
Боловсролын салбарын
Үенч сум соёлын төвийн засвар
Үенч сум соёлын төвийн засвар
3000
2500
83,33333
32
Боловсролын салбарын
Хүүүхдйин байгууллага залны засвар
Хүүүхдйин байгууллага залны засвар
4000
2400
60
33
Боловсролын салбарын
Эрдэнэбүрэн Цэцэрлэг засвар
Эрдэнэбүрэн Цэцэрлэг засвар
2000
1200
60
34
Боловсролын салбарын
Жаргалант сум 6-р цэцэрлэг сантехник
Хотон үзүүр ХХК
1500
1000
66,66667
35
Боловсролын салбарын
Зэрэг сумын сургууль
Зэрэг сумын сургууль
3000
2000
66,66667
36
Боловсролын салбарын
Манхан сум сургууль
Манхан сум сургууль
3000
2000
66,66667
37
Боловсролын салбарын
Булган сум Цэцэрлэг
Булган сум Цэцэрлэг
2000
2100
105
Нийт дүн
217600
167700
77,06801