ШУУДАН,ХОЛБОО,ИНТЕРНЭТИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ
2007 оны 1 сарын 5
Хэмжих 2004 2005 2006 2006/ 2006/
нэгж       2004 2005
Радио цэг тоо 870 450 450 51.7241 100
Телефон цэг тоо 2575 2691 2196 85.2816 81.6054
Телевиз цэг тоо 4000 4025 4025 100.625 100
Таксафон тоо 8 8 8 100 100
Үүрэн телефон тоо 3600 6000 7200 200 120
Интернэтийн үйлчилгээний цэг тоо 0 0 3 0 0
Интернэт үйлчилгээний цэгээр үйлчлүүлэгчдийн тоо тоо 0 0 4222 0 0
Интернэтийн байнгын хэрэглэгчдийн тоо тоо 0 0 472 0 0
Явуулсан  бичиг, захидал мян.шир 0 0 8.8 0 0
Илгээмж мян.шир 0 0 0.9 0 0
Хэвлэл мян.шир 0 0 12.9 0 0
Хүлээн авсан буюу хүргэсэн Бичиг захидал мян.шир 0 0 7.2 0 0
Илгээмж мян.шир 0 0 1.6 0 0
Хэвлэл мян.шир 0 0 118.7 0 0
Хэвлэл захиалга мя.төг 75319.8 109992 99085.5 131.553 90.0844