МЭРГЭЖЛИЙН  ХЯНАЛТЫН АЖЛЫН YНДСЭН YЗYYЛЭЛТ
  Yзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж Бүгд
Шалгалтад хамрагдсан Байгууллага аж ахуйн нэгжийн тоо тоо 3195
үүнээс Төсвийн байгууллага, албан газар тоо 832
ТӨ-ийн болон ТӨ-ийн оролцоотой тоо 161
ОНӨ-ийн болон ОНӨ-ийн оролцоотой тоо 37
Хувийн өмчийн тоо 2066
Бусад тоо 99
Салбар нэгж тоо 635
цэг байгууламж тоо 1172
Хувь хүн   тоо 17781
Акт Гаргасан тоо 503
Биелүүлсэн тоо 368
Хугацаа болоогүй тоо 40
Хүчингүй болсон тоо 2
    Биелэлтийн хувь тоо 78.3
Дүгнэлт тоо 1017
        заалт 2413
Албан шаардлага Гаргасан тоо 654
Биелүүлсэн тоо 539
Хугацаа болоогүй тоо 102
Хүчингүй болсон тоо 3
    Биелэлтийн хувь % 92.4
Байгууллагад Тогтоосон тоо 11
Торгууль шийтгэвэр   мян.төг 831
Барагдуулсан мян.төг 831
Хугацаа болоогүй мян.төг 0
  Хүчингүй болсон мян.төг 0
Албан тушаалтанд Тогтоосон тоо 123
  мян.төг 2413.5
Барагдуулсан мян.төг 2187
Хугацаа болоогүй мян.төг 156.5
  Хүчингүй болсон мян.төг 0
Иргэнд Тогтоосон тоо 369
  мян.төг 4220.5
Барагдуулсан мян.төг 3748.5
Хугацаа болоогүй мян.төг 464
  Хүчингүй болсон мян.төг 0
Нийт Тогтоосон тоо 503
  мян.төг 7465
Барагдуулсан мян.төг 6766.5
Хугацаа болоогүй мян.төг 620.5
Хүчингүй болсон мян.төг 0
  Нийт барагдуулалтын хувь хувь 98.9
илэрсэн 9034
  Илэрсэн зөрчил   арилгасан 7579