АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО

 
Боловсролын түвшингээр
2004
2005
2006
2006/
2006/
2004
2005
Бүгд
1419
1519
1521
107.18816
100.131666
          
Үүнээс эмэгтэй
602
715
702
116.6113
98.1818182
Дээд боловсролтой
99
150
209
211.11111
139.333333
Тусгай дунд боловсролтой
125
147
110
88
74.829932
Мэргэжлийн анхан шатны
378
328
104
27.513228
31.7073171
Ерөнхий боловсролын
800
887
1096
137
123.56257
Боловсролгүй
17
7
2
11.764706
28.5714286

АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО

Бүгд
2004
2005
2006
2006/
2006/
2004
2005
533
1033
1348
252.90807
130.493708
          
Үүнээс эмэгтэй
351
488
606
172.64957
124.180328
Улсын үйлдвэрийн газарт
65
2
0
0
0
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
71
212
141
198.59155
66.509434
Нөхөрлөл, компанид
138
339
424
307.24638
125.073746
Хоршоо
42
160
102
242.85714
63.75
ХЭАА, бусад
217
320
681
313.82488
212.8125