ЕБС-д ажиллагчид

2005
2006
Бүгд
1295
1380
  
захирал
23
24
гүйцэтгэх захирал
Сургалтын менежер
49
49
Хичээлдийн зохицуулагч
2
Нийгмийн ажилтан
22
24
Yндсэн багш
830
853
үүнээс:
Бага ангийн
306
302
Дунд ангийн
407
381
Ахлах ангийн
117
170
Нягтлан бодогч
22
23
Нярав
24
Байрны багш
18
17
Номын санч
22
22
Эмч
7
9
Хичээлийн туслах ажилтан
27
6
Тогооч
36
40
Бусад
239
287

 

Yндсэн багшийг мэргэжлийн чиглэлээр

Yндсэн багш  бүгд
2005
2006
830
853
   
үүнээс
монгол хэл уран зохиол
72
76
казак хэл
1
1
орос хэл
11
9
англи хэл
12
26
орос англи хэл
59
52
бусад гадаад хэл
0
0
мэдээлэл зүй
12
19
математик
63
61
математик-физик
7
4
физик
28
28
хими
17
18
хими-биологи
16
14
биологи
21
21
түүх
8
9
түүх-нийгэм
23
27
нийгэм судлал
3
3
түүх газар зүй
2
5
газар зүй
26
26
биеийн тамир
50
55
дуу хөгжим
28
28
зураг, шугам зураг
12
12
зураг-хөдөлмөр
19
21
хөдөлмөр
33
32
бусад
1
4

 

2005-2006
          
2006-2007
        
Бүгд
Бүгд
эмэгтэй
Магистр
76
94
85
Бакалавар
491
470
362
Диплом
238
213
166
Тусгай дунд
42
70
56
Бусад
6
6
2
30 хүртэлх
317
313
259
30-39 
229
253
204
40-49
216
222
173
50-59
63
58
34
60, түүнээс 
   
дээш
5
7
1
анхны жилдээ
65
41
31
39483
212
215
175
39609
151
169
136
39767
97
114
92
16-20
139
119
94
21-25
94
103
80
25-с
72
92
63

2006-2007 онд 1-р ангид элсэгчид

Сургуулийн өмнөхболовсролд хамрагдсан
Нас
бүгд
эм
бүгд
эм
5
18
7
16
6
6
388
211
351
150
7
1446
727
452
353
8
308
145
3
2
9
81
35
1
1
10
24
7
11
11
3
12
8
5
13
5
3
14
4
1
15
2
1
15-с
6
5
 
Дүн
2301
1150
823
512

ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалт

           
Хичээл, мэргэжлийн чиглэл
2006
Бүгд
бүлэг
65
суралцагчид
1978
үүнээс эмэгтэй
976
англи хэл
бүлэг
26
суралцагчид
774
үүнээс эмэгтэй
388
орос хэл
бүлэг
1
суралцагчид
48
үүнээс эмэгтэй
24
бусад гадаад хэл
бүлэг
3
суралцагчид
77
үүнээс эмэгтэй
45
математик
бүлэг
35
суралцагчид
1079
үүнээс эмэгтэй
519

Сургууль завсардсан

          
2005-2006
           
2006-2007
       
бүгд
эмэгтэй
  
бүгд
эмэгтэй
Сургууль завсардсан- бүгд
35
10
79
21
Yүнээс Амьдралын гачигдлаас
15
5
36
15
           
Сурах дүргүйгээс
13
5
15
2
           
Ажил эрхлэхээр
24
2
            
Бусад
7
0
4
2

Бүтэн хагас өнчин,хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид

Нийт суралцагчдаас
2005-2006
2006-2007
Бүгд
эмэгтэй
Бүгд
эмэгтэй
1
Бүтэн өнчин
123
58
130
72
2
Хагас өнчин
1844
957
1648
837
3
Асрамжлах хүнгүй
12
2
23
11
4
Хөгжлийн бэрхшээлтэй- бүгд
1527
786
1071
566
Yүнээс
Харах эрхтний
612
365
444
258
Сонсох, өгүүлэх эрхтний
522
248
448
220
Оюун ухааны
82
41
66
33
бусад гэмтэл согогтой
311
132
113
55
Бүтэн өнчин
0.6
Хагас өнчин
7.6
21605
Харах эрхтний
2.1
Сонсох, өгүүлэх эрхтний
2.1
Оюун ухааны
0.3
Бусад гэмтэл согогтой
0.5
дүн
5

Ерөнхий боловсролын сургууль /2006 оны 12 сарын 20-ны байдлаар/

Үзүүлэлт
х.н.
2005-2006
2006-2007
харьцуулсан хувь
ЕБСургууль-бүгд
тоо
23
24
104.3478
Суралцагсад бүгд
тоо
21634
21605
99.86595
Нийт бүлгийн тоо
тоо
640
653
102.0313
элсэлт 1-р анги
тоо
2477
2301
92.89463
            
9-р анги
тоо
2026
1994
98.42053
Yндсэн багш
тоо
830
853
102.7711
  
бага ангийн
тоо
306
302
98.69281
  
дунд ангийн
тоо
407
381
93.61179
  
ахлах ангийн
тоо
117
170
145.2991
Дотуур байранд амьдардаг
тоо
1797
2073
115.3589
Yүнээс: малчдын хүүхэд
тоо
1751
2070
118.2182
цэцэрлэг бүгд
тоо
27
27
100
багш хүмүүжүүлэгч
тоо
95
91
95.78947
анги бүлэг
тоо
93
91
97.84946
Хүмүүжиж буй хүүхэд
тоо
2937
2761
94.00749

Нийт ЕБС-д суралцагсад

Сургуулийн нэр
Суралцагчид
харьцуулсан
2005
2006
 
хувь
бүгд
эмэгтэй
бүгд
эмэгтэй
бүгд
эмэгтэй
1
Алтай
720
371
723
369
100.4167
99.4609
2
Булган I
1221
613
1215
600
99.5086
97.8793
3
Булган II
1338
669
1386
707
103.5874
105.68
4
Буянт
502
226
498
244
99.20319
107.965
5
Дарви
563
280
563
282
100
100.714
6
Дөргөн
785
387
825
415
105.0955
107.235
7
Дуут
301
150
285
140
94.68439
93.3333
8
Зэрэг
704
384
708
377
100.5682
98.1771
9
Манхан
992
480
1012
519
102.0161
108.125
10
Мянгад
632
343
644
364
101.8987
106.122
11
Мөст
828
419
855
427
103.2609
101.909
12
Мөнххайрхан
601
310
591
305
98.33611
98.3871
13
Үенч
993
527
995
537
100.2014
101.898
14
Ховд
642
322
663
331
103.271
102.795
15
Цэцэг
529
272
527
260
99.62193
95.5882
16
Чандмань
701
335
707
358
100.8559
106.866
17
Эрдэнэбүрэн
581
289
580
286
99.82788
98.9619
18
I-р 10 жил
2229
1129
2014
1017
90.35442
90.0797
19
II-р 10 жил
2051
1087
1879
986
91.61385
90.7084
20
III-р 10 жил
2119
1086
1754
913
82.77489
84.07
21
Цас Алтай цог
1814
948
1039
564
57.27674
59.4937
22
Прогресс
624
301
631
314
101.1218
104.319
23
VI 10 жил
1360
680
24
Хөгжлийн төв
164
78
151
75
92.07317
96.1538
     
БҮГД
21634
11006
21605
11070
99.86595
100.582

ЕБС-д суралцагчдын тоо / сургуулиар/ 2006-2007 оны хичээлийн жилд

Сургуулийн нэр
Суралцагчид
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X-I
X-II
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
бүгд
эм
1
Алтай
723
369
68
50
24
13
24
13
94
47
79
38
58
31
50
24
62
36
63
28
68
33
62
35
2
Булган I
1215
600
109
59
32
17
32
17
129
54
154
78
125
72
103
51
122
58
109
60
87
46
104
52
3
Булган II
1386
707
158
84
74
37
74
37
159
91
109
59
136
65
110
63
134
54
121
62
93
55
114
55
4
Буянт
498
244
43
22
26
16
26
16
37
17
57
23
46
25
73
42
41
23
42
20
48
21
32
11
5
Дарви
563
282
67
39
35
10
35
10
63
23
63
35
57
28
57
29
36
19
44
23
42
25
30
14
6
Дөргөн
825
415
95
45
60
28
60
28
100
44
70
32
96
51
67
35
60
27
71
39
56
27
58
32
7
Дуут
285
140
26
16
17
8
17
8
21
8
40
22
32
18
18
10
18
9
25
9
24
16
24
11
8
Зэрэг
708
377
84
45
54
31
54
31
32
21
88
51
79
45
67
34
63
26
60
36
39
25
54
25
9
Манхан
1012
519
125
52
77
38
77
38
91
42
111
60
120
56
68
35
87
51
101
52
73
37
48
31
10
Мянгад
644
364
64
37
34
19
34
19
67
36
61
33
66
37
68
41
48
25
52
37
64
37
54
26
11
Мөст
855
427
102
43
33
15
33
15
89
40
92
45
95
51
85
50
70
34
83
34
53
30
65
36
12
Мөнххайрхан
591
305
81
45
29
19
29
19
62
29
37
24
59
30
52
28
56
26
43
21
43
20
50
29
13
Үенч
995
537
115
58
59
24
59
24
87
47
120
74
113
56
68
39
97
51
91
33
73
40
59
36
14
Ховд
663
331
76
38
31
12
31
12
73
31
64
36
75
46
72
40
45
18
47
23
73
38
30
12
15
Цэцэг
527
260
60
30
41
19
41
19
42
21
51
26
50
27
46
20
51
26
53
33
38
23
31
13
16
Чандмань
707
358
67
47
56
29
56
29
35
20
98
48
85
41
56
30
52
23
65
32
58
28
41
21
17
Эрдэнэбүрэн
580
286
50
25
52
21
52
21
33
14
70
33
61
30
44
16
41
23
60
36
66
30
58
34
18
I-р 10 жил
2014
1017
202
109
107
65
107
65
172
77
251
119
209
109
178
78
196
101
205
102
140
77
136
76
19
II-р 10 жил
1879
986
196
107
91
43
91
43
172
81
172
92
190
102
175
102
170
86
180
94
145
93
161
90
20
III-р 10 жил
1754
913
142
76
106
65
106
65
135
66
197
112
196
98
152
78
157
80
188
102
168
88
165
87
21
Цас Алтай цог
1039
564
101
46
88
43
88
43
100
54
92
54
101
59
66
37
98
52
115
67
78
38
111
61
22
Прогресс
631
314
61
29
28
9
28
9
50
27
66
34
71
37
58
25
62
23
52
29
70
33
51
31
23
VI 10 жил
1360
680
185
47
93
39
96
39
89
36
123
69
118
62
118
60
133
69
124
63
170
103
103
50
24
Хөгжлийн төв
151
75
24
0
0
0
0
0
33
15
0
0
0
0
30
15
0
0
0
0
44
20
20
10
      БҮГД
21605
11070
2301
1149
1247
620
1250
620
1965
941
2265
1197
2238
1176
1881
982
1899
940
1994
1035
1813
983
1661
878

Мэргэжлийн сургууль

2005
х.н.
Ховд Их сургууль
ХААИС
Эрдэм
Биеийн тамир
Нийт дүн
Багш
тоо
108
23
14
9
154
суралцагсад
тоо
1632
455
460
113
2660
элсэлт
тоо
504
192
160
26
882
төгсөлт
тоо
390
119
30
30
анги бүлэг
тоо
66
26
25
4
121
2006
х.н.
Ховд Их сургууль
ХААИС
Эрдэм
Биеийн тамир
Нийт дүн
Багш
тоо
114
30
12
156
суралцагсад
тоо
1838
570
120
2528
элсэлт
тоо
527
210
27
764
төгсөлт
тоо
361
125
23
509
анги бүлэг
тоо
78
29
4
111

ХАГАС,БYТЭН ӨНЧИН ХYYХДИЙН ТОО

бүтэн
хагас
2004
2005
2006
2004
2005
2006
1
Алтай
2
0
0
65
70
80
2
Булган
12
19
19
190
167
167
3
Буянт
16
17
14
75
78
86
4
Дарви
4
7
4
60
67
48
5
Дөргөн
4
4
4
99
102
110
6
Дуут
1
9
30
36
44
7
Зэрэг
3
3
5
112
105
121
8
Манхан
17
1
2
120
132
130
9
Мянгад
3
2
100
105
83
10
Мөст
10
4
12
110
71
72
11
Мөнххайрхан
3
11
8
90
64
69
12
Yенч
0
0
73
84
84
13
Ховд
9
42
19
120
83
107
14
Цэцэг
3
3
2
80
85
53
15
Чандмань
1
3
1
69
76
90
16
Эрдэнэбүрэн
7
3
5
75
64
58
17
Жаргалант
103
94
73
725
784
630
ДYН
194
215
179
2193
2173
2032