Хүн ам, өрхийн тоо, багаар

Сумын нэр
 
д/д
Багийн нэр
Өрх
Хүн ам
Сумын нэр
 
д/д
Багийн нэр
Өрх
Хүн ам
Алтай
1
Бодонч
177
669
Мянгад
40
Чацаргант
165
663
2
Алтангадас
206
895
41
Баянбулаг
190
824
3
Барлаг
143
647
42
Гахайт
66
345
4
Тахилт 
180
985
43
Цагаан булан
251
1083
Булган
5
Баянгол
295
1446
44
Баянхошуу
249
742
6
Баянсудал
365
2033
Мөст
45
Цэцэг гол
224
876
7
Байтаг
328
1405
46
Хужирт
194
801
8
Алагтолгой
345
1522
47
Баянхайрхан
172
751
9
Далт
345
1498
48
Давст
83
341
10
Бүрэнхайрхан
359
1678
49
Улаантолгой
180
835
Буянт
11
Нарийн гол
161
678
Мөнххайрхан
50
Алаг    
152
662
12
Цагаанбургас
120
463
51
Борт
128
593
13
Наранхайрхан
92
366
52
Хаг
120
469
14
Цагаан эрэг
116
531
53
Сэнхэр
173
780
15
Норжинхайрхан 
267
1373
Үенч
54
Цагаантүнгэ
160
740
Дарви
16
Булаг 
108
436
55
Нарийн гол
200
813
17
Дэлгэр
140
599
56
Жаргалан баг
194
835
18
Мөрөн
139
578
57
Улиаст
110
615
19
Мөнгөнаяга
90
385
58
Хөх үзүүр
339
1681
20
Булган
128
572
Ховд
59
Баянбулаг
174
982
Дуут
21
Шивэр
118
521
60
Цагаанбургас
191
956
22
Хөх билчэр
133
567
61
Баруунсалаа
151
1064
23
Цагаанбургас
101
438
62
Улаанбураа
197
791
24
Босго
124
521
63
Дунд- ус 
144
890
Зэрэг
25
Гүвээ
146
643
Цэцэг
64
Хажинга
116
478
26
Бургасан
120
510
65
Баянгол
133
532
27
Бураа
132
622
66
Баян-овоо
150
566
28
Эхэн
119
505
67
Цэцэгнуур
128
734
29
Хөндлөн
194
848
68
Хөшөөт
69
214
Манхан
30
Тахилт
117
486
Чандмань
69
Талын булаг
75
321
31
Зэрэг гол
162
856
70
Тахилт баг
99
456
32
Улаан хүрээ
142
443
71
Баянхайрхан
124
571
33
Баян гол
199
953
72
Сүлжээ
132
581
34
Ботгон 
132
454
73
Урдгол
148
689
35
Төгрөг гол 
246
1349
74
Жаргалант
113
499
Дөргөн
36
Агваш
185
794
Эрдэнэбүрэн
75
Баянгол
131
612
37
Сээр
160
746
76
Намаржин
97
510
38
Аргалант
182
822
77
Хонгио
115
578
39
Өгөөмөр
138
661
78
Шураг
157
862
79
Хар-ус 
157
799
Жаргалант
80
Алагтолгой
553
2751
81
Баатархайрхан
441
2316
82
Бичигт
820
3217
83
Бугат
461
2400
84
Буянт
670
3200
85
Жаргалан
530
2742
86
Магсаржав
560
2550
87
Наран
892
4355
88
Рашаант
533
2729
89
Тахилт
432
1894
90
Хайрхан
425
2083
91
Цамбагарав
451
2526

 

Өрх 
Хүн ам
Багийн даргын нэр
Харилцах утас
Жаргалант сум
1
Алагтолгой
553
2751
Одонхүү
99438992
2
Баатархайрхан
441
2316
Амгаланбаатар
99438440
3
Бичигт
820
3217
Ганхуяг
99437841
4
Бугат
461
2400
Оюунтунгалаг
99434729
5
Буянт
670
3200
Мандахсоёл
99439699
6
Жаргалан
530
2742
Насандэлгэр
99438996
7
Магсаржав
560
2550
Нямцэцэг
99434283
8
Наран
892
4355
Цэрмаа
99435824
9
Рашаант
533
2729
Бямбацогт
99437913
10
Тахилт
432
1894
Даваажав
99435575
11
Хайрхан
425
2083
Баатар
99439779
12
Цамбагарав
451
2526
Төмөрсанаа
99437026

 

Хүн амын тоо багаар

Бүлэглэлт
Сумын нэр
 
д/д
Багийн нэр
Хүн ам
200-450 хүртэл
Цэцэг
1
Хөшөөт
214
Чандмань
2
Талын булаг
321
Мөст
3
Давст
341
Мянгад
4
Гахайт
345
Буянт
5
Наранхайрхан
366
Дарви
6
Мөнгөнаяга
385
Дарви
7
Булаг 
436
Дуут
8
Цагаанбургас
438
Манхан
9
Улаан хүрээ
443
451-550
Манхан
1
Ботгон 
454
Чандмань
2
Тахилт баг
456
Буянт
3
Цагаанбургас
463
Мөнххайрхан
4
Хаг
469
Цэцэг
5
Хажинга
478
Манхан
6
Тахилт
486
Чандмань
7
Жаргалант
499
Зэрэг
8
Эхэн
505
Зэрэг
9
Бургасан
510
Эрдэнэбүрэн
10
Намаржин
510
Дуут
11
Шивэр
521
Дуут
12
Босго
521
Буянт
13
Цагаан эрэг
531
Цэцэг
14
Баянгол
532
551-650
Цэцэг
1
Баян-овоо
566
Дуут
2
Хөх билчэр
567
Чандмань
3
Баянхайрхан
571
Дарви
4
Булган
572
Дарви
5
Мөрөн
578
Эрдэнэбүрэн
6
Хонгио
578
Чандмань
7
Сүлжээ
581
Мөнххайрхан
8
Борт
593
Дарви
9
Дэлгэр
599
Эрдэнэбүрэн
10
Баянгол
612
Үенч
11
Улиаст
615
Зэрэг
12
Бураа
622
Зэрэг
13
Гүвээ
643
Алтай
14
Барлаг
647
651-750
Дөргөн
1
Өгөөмөр
661
Мөнххайрхан
2
Алаг    
662
Мянгад
3
Чацаргант
663
Алтай
4
Бодонч
669
Буянт
5
Нарийн гол
678
Чандмань
6
Урдгол
689
Цэцэг
7
Цэцэгнуур
734
Үенч
8
Цагаантүнгэ
740
Мянгад
9
Баянхошуу
742
Дөргөн
10
Сээр
746
751-850
Мөст
1
Баянхайрхан
751
Мөнххайрхан
2
Сэнхэр
780
Ховд
3
Улаанбураа
791
Дөргөн
4
Агваш
794
Эрдэнэбүрэн
5
Хар-ус 
799
Мөст
6
Хужирт
801
Үенч
7
Нарийн гол
813
Дөргөн
8
Аргалант
822
Мянгад
9
Баянбулаг
824
Мөст
10
Улаантолгой
835
Үенч
11
Жаргалан баг
835
Зэрэг
12
Хөндлөн
848
851-1000
Манхан
1
Зэрэг гол
856
Эрдэнэбүрэн
2
Шураг
862
Мөст
3
Цэцэг гол
876
Ховд
4
Дунд- ус 
890
Алтай
5
Алтангадас
895
Манхан
6
Баян гол
953
Ховд
7
Цагаанбургас
956
Ховд
8
Баянбулаг
982
Алтай
9
Тахилт 
985
1001-1500
Ховд
1
Баруунсалаа
1064
Мянгад
2
Цагаан булан
1083
Манхан
3
Төгрөг гол 
1349
Буянт
4
Норжинхайрхан 
1373
Булган
5
Байтаг
1405
Булган
6
Баянгол
1446
Булган
7
Далт
1498
1501-2100
Булган
1
Алагтолгой
1522
Булган
2
Бүрэнхайрхан
1678
Үенч
3
Хөх үзүүр
1681
Жаргалант
4
Тахилт
1894
Булган
5
Баянсудал
2033
Жаргалант
6
Хайрхан
2083
2101-3000
Жаргалант
1
Баатархайрхан
2316
Жаргалант
2
Бугат
2400
Жаргалант
3
Цамбагарав
2526
Жаргалант
4
Магсаржав
2550
Жаргалант
5
Рашаант
2729
Жаргалант
6
Жаргалан
2742
Жаргалант
7
Алагтолгой
2751
3001-ээс дээш
Жаргалант
1
Буянт
3200
Жаргалант
2
Бичигт
3217
Жаргалант
3
Наран
4355

 

Өрхийн тоо, багаар

Бүлэглэлт Сумын нэр Багийн нэр Өрх
65-100 хүртэл 1 Мянгад Гахайт 66
2 Цэцэг Хөшөөт 69
3 Чандмань Талын булаг 75
4 Мөст Давст 83
5 Дарви Мөнгөнаяга 90
6 Буянт Наранхайрхан 92
7 Эрдэнэбүрэн Намаржин 97
8 Чандмань Тахилт баг 99
100-150 хүртэл 1 Дуут Цагаанбургас 101
2 Дарви Булаг  108
3 Үенч Улиаст 110
4 Чандмань Жаргалант 113
5 Эрдэнэбүрэн Хонгио 115
6 Буянт Цагаан эрэг 116
7 Цэцэг Хажинга 116
8 Манхан Тахилт 117
9 Дуут Шивэр 118
10 Зэрэг Эхэн 119
11 Буянт Цагаанбургас 120
12 Зэрэг Бургасан 120
13 Мөнххайрхан Хаг 120
14 Дуут Босго 124
15 Чандмань Баянхайрхан 124
16 Дарви Булган 128
17 Мөнххайрхан Борт 128
18 Цэцэг Цэцэгнуур 128
19 Эрдэнэбүрэн Баянгол 131
20 Зэрэг Бураа 132
21 Манхан Ботгон  132
22 Чандмань Сүлжээ 132
23 Дуут Хөх билчэр 133
24 Цэцэг Баянгол 133
25 Дөргөн Өгөөмөр 138
26 Дарви Мөрөн 139
27 Дарви Дэлгэр 140
28 Манхан Улаан хүрээ 142
29 Алтай Барлаг 143
30 Ховд Дунд- ус  144
31 Зэрэг Гүвээ 146
32 Чандмань Урдгол 148
33 Цэцэг Баян-овоо 150
151-200 хүртэл 1 Ховд Баруунсалаа 151
2 Мөнххайрхан Алаг     152
3 Эрдэнэбүрэн Шураг 157
4 Эрдэнэбүрэн Хар-ус  157
5 Дөргөн Сээр 160
6 Үенч Цагаантүнгэ 160
7 Буянт Нарийн гол 161
8 Манхан Зэрэг гол 162
9 Мянгад Чацаргант 165
10 Мөст Баянхайрхан 172
11 Мөнххайрхан Сэнхэр 173
12 Ховд Баянбулаг 174
13 Алтай Бодонч 177
14 Алтай Тахилт  180
15 Мөст Улаантолгой 180
16 Дөргөн Аргалант 182
17 Дөргөн Агваш 185
18 Мянгад Баянбулаг 190
19 Ховд Цагаанбургас 191
20 Зэрэг Хөндлөн 194
21 Мөст Хужирт 194
22 Үенч Жаргалан баг 194
23 Ховд Улаанбураа 197
24 Манхан Баян гол 199
25 Үенч Нарийн гол 200
201-250 хүртэл 1 Алтай Алтангадас 206
2 Мөст Цэцэг гол 224
3 Манхан Төгрөг гол  246
4 Мянгад Баянхошуу 249
251-350 хүртэл 1 Мянгад Цагаан булан 251
2 Буянт Норжинхайрхан  267
3 Булган Баянгол 295
4 Булган Байтаг 328
5 Үенч Хөх үзүүр 339
6 Булган Алагтолгой 345
7 Булган Далт 345
351-450 хүртэл 1 Булган Бүрэнхайрхан 359
2 Булган Баянсудал 365
3 Жаргалант Хайрхан 425
4 Жаргалант Тахилт 432
5 Жаргалант Баатархайрхан 441
6 Жаргалант Цамбагарав 451
451-650 хүртэл 1 Жаргалант Бугат 461
2 Жаргалант Жаргалан 530
3 Жаргалант Рашаант 533
4 Жаргалант Алагтолгой 553
5 Жаргалант Магсаржав 560
651-ээс дээш 1 Жаргалант Буянт 670
2 Жаргалант Бичигт 820
3 Жаргалант Наран 892