ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2006 оны 12 САРЫН МЭДЭЭ

  Нийт авлага Нийт өглөг Үүнээс
Ажлагсдад олгох цалин НДШ Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж Гэрэл цахилгаан Түлш халаалт Тээвэр шуудан холбоо цэвэр бохир ус дотоод албан томилолт хоол эм урсгал засвар Байрны түрээс Бусад
А Б 1 2 3 4 5 6       7 8 9 10 11 12
Эхний үлдэгдэл 88178.1 229015.6 15584.7 32556.7 0 3202.7 56808 21585.4 3727.8 0 3517.2 17030.3 45143.3 1695.8 360 27803.7
Тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд 5076.4 156573.2 13480.3 27160.1 0 2070.9 38048.5 14826.1 3443.8 0 2116.6 8811.5 25545.4 1695.8 360 19014.2
Тухайн сард шинээр үүссэн 9612.5 13610.7 0 0 0 365.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13245.2
Эцсийн үлдэгдэл /1+2-3=5+6+7+/ 92714.2 86053.1 2104.4 5396.6 0 1497.3 18759.5 6759.3 284 0 1400.6 8218.8 19597.9 0 0 22034.7
Өглөг үүссэн хугацаа 31-60 өдөр 9612.5 13610.7 0 0 0 365.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13245.2
61-120 өдөр 41091.6 19177.6 40.8 0 0 216.1 10020.3 6759.3 226.9 0 117 0 0 0 0 1797.2
121 өдрөөс дээш 42010.1 53264.8 2063.6 5396.6 0 915.7 8739.2 0 57.1 0 1283.6 8218.8 19597.9 0 0 6992.3