Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, салбараар
мян. төг
  Аж үйлдвэрийн салбар
2006
2007
2007
2006
Аж үйлдвэр - бүгд
1827679,1
1595967,6
87,322091
Уул уурхай, олборлох салбар
45000
21900
48,666667
    Нүүрс олборлолт
17500
3200
18,285714
    Тоосго үйлдвэрлэл
27500
18700
68
Боловсруулах аж үйлдвэр
601723,2
370789,1
61,621207
    Архи үйлдвэрлэл
0
0
0
    Хүнсний бүтээгдэхүүн,  ундаа үйлдвэрлэл
165724,7
212165,8
128,02304
    Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
398361
128481,4
32,252505
    Иоджуулсан давс үйлдвэрлэл
10248
5097
49,736534
    Хувцас үйлдвэрлэл
14000
14100
100,71429
    Арьс, шир боловсруулах, эсгий, эсгий  гутал 
8800
7904,9
89,828409
    үйлдвэрлэл
явган хүний замын хавтан
4589,5
3040
66,238152
    үйлдвэрийн бусад
0
0
Цахилгаан, дулааны эрчим  
хүч үйлдвэрлэлт, усан хангамж
1180955,9
1203278,5
101,89021
    Цахилгаан үйлдвэрлэл
58312
52480
89,998628
    Дулаан, уур үйлдвэрлэл
912448,5
961850,7
105,41425
    Ус ариутгал, усан хангамж
210195,4
188947,8
89,891501

73

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалт, салбараар
мян. төг
 
Дүнд салбаруудын
2006
2007
эзлэх хувь
 
2006
2007
Аж үйлдвэр бүгд
2189056,8
2335113
100
100
Уул уурхай, олборлох салбар
38400
21900
1,7541802
0,9379
    Нүүрс олборлолт
17500
3200
45,572917
14,612
    Тоосго үйлдвэрлэл
20900
18700
119,42857
85,388
Боловсруулах аж үйлдвэр
444073,5
363791,7
20,286066
15,579
    Архи үйлдвэрлэл
6443,8
0
1,4510661
0
    Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
237203,5
121484
53,415369
33,394
    Хүнсний бүтээгдэхүүн,  ундаа үйлдвэрлэл
166492,7
212165,8
37,492149
58,321
    Иоджуулсан давс үйлдвэрлэл
7744
5097
1,7438555
1,4011
    Хувцас үйлдвэрлэл
14000
14100
3,1526313
3,8758
Арьс шир боловсруулах, эсгий, эсгий гутал
7600
7904,9
1,7114284
2,1729
Явган хүний зам хавтан үйлдвэрлэл
4589,5
3040
1,0335001
0,8356
Yйлдвэрлэлийн бусад
0
0
0
0
Эрчим хүч , дулаан,  усан хангамж
1706583,3
1949421,3
77,959754
83,483
    Цахилгаан үйлдвэрлэл
583939,4
798622,8
34,216871
40,967
    Дулаан, уур үйлдвэрлэл
912448,5
961850,7
53,466391
0
    Ус ариутгал, усан хангамж
210195,4
188947,8
12,316738
9,6925

74

Аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
 
Хэмжих нэгж
2006
2007
2007
 
2006
Цахилгаан эрчим хүч /өндрөөс/
мян.кв.цаг
15004,8
10862,8
111,58192
                                     /намаас/
298,7
262,4
19,354839
   Дулааны эрчим хүч
мян.г.кал
35,4
39,5
97,109602
   Нүүрс
мян.т
3,1
0,6
96,949083
   Ус олзворлолт
мян.куб.м
515,5
500,6
113,33333
   Сувагжуулалт
мян.куб.м
485,1
470,3
#DIV/0!
  Тоосго
мян.ш
300
340
137,5
   Замын хавтан
м2
0
380
   Эсгий
мян.м
0,8
1,1
8,3700441
   Монгол дээл
ширхэг
270
320
88,659794
   Европ хослол
ширхэг
454
38
177,83051
   Талх
тонн
135,8
120,4
2,078125
   Нарийн боов
тонн
147,5
262,3
#DIV/0!
    Зайрмаг
мян.ш
32
66,5
   Архи 
мян.л
0
0
0
   Хиам
тонн
23,9
26,4
44,025157
   Махан консервь
тонн
236,9
57,6
#DIV/0!
   Давс
тонн
47,7
21
#DIV/0!

75

ДНБ-ий 2005,2006 оны гүйцэтгэл , оны үнээр аймгаар 
    
 
Нэмэгдэл өртөг
2006%   2005
Дүнд эзлэх хувь
 
2005
2006
2005
2006
ДНБ,зах зээлийн үнээр 
2779578,3
3714952,9
33,7
Бараа үйлчилгээний цэвэр татвар
311737,9
405253,9
30
ДНБ,үндсэн үнээр / нийт нэмэгдэл өртөг
2467840,4
3309699
34,1
100
100
Баруун бүс
214084,7
271543,2
26,8
8,7
8,2
Баянөлгий
40565
48322
19,1
1,6
1,5
Говь-Алтай
31307,4
48810,7
55,9
1,3
1,5
Завхан
44516,1
59168,9
32,9
1,8
1,8
Увс
45493,7
53988,6
18,7
1,8
1,6
Ховд
52202,5
61253
17,3
2,1
1,9

76

Тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд 
Тээврийн үзүүлэлтүүд
2004
2005
2006
2007
2007/2006
Тээсэн ачаа, мян.тн
156,6
109,9
392,3
390,6
99,6
Ачаа эргэлт мян.тн.км
32758,1
25267,9
46640,4
85326,7
182,9
Зорчигч эргэлт , хүн.км
5323,6
5075
6200
16185
261,0
Шилжүүлсэн тн.км
34297,3
25120,6
46209,5
7432,2
16,1
Тээврийн орлого мян.төг 
155428
158832,9
158410,2
245470
155,0
Тээврийн ажиллагсадын тоо 
201
130
104
27
26,0