78

Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын  барилга  угсралт,их засварын ажлын гүйцэтгэл
Мян.төг
Гүйцэтгэгчийн нэр
2006
2007
2007/2006 %
1
АЗЗА-Ховд ХХК
391649,9
685264,6
174,96866
2
Илааршуулагч ХХК
171300
28700
16,754232
3
ББМЗЗТ ХХК
40906,3
4
Ховдын Өргөө
294704,7
460022,4
156,09605
5
Гурван хажинга ХХК
115466,4
6
Турлиахт ХХК
140400
183909
130,98932
7
Ховд Юхо ХХК
92990,8
8
Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар
105000
9
Нэвт рашаан амралт
25310,6
10
Ховд АЗЗА ХК
590082,3
11
Хан орд ХХК
3000
12
Ховдын Тулга ХХК
170560
363418,7
213,07382
13
Хас түлхүүр ХХК
121122,7
14
Ховд баганат хоршоо
186800
15
Алтайн буйлааст ХХК
98800
372000
376,51822
16
Эвлэл ХХК
78794,5
115949,1
147,1538
17
Оюу мандал ХХК
262600
400000
152,32292
18
Шандны булаг ХХК
237505,2
476166,8
200,48689
19
Жаргалант луу ХХК
118660
176760
148,96342
20
Ховд сум өөрийн хүчээр 
1000
21
Эрдэнэбүрэн сум өөрсдийн хүчээр
5461,5
4200
76,90195
22
Дөргөн УЦСтанц
1536000
1024000
66,666667
23
Нью прогресс 
240000
48600
20,25
24
Баруун бүс төв зах 
171000
25
Бугаан гол нөхөрлөл 
100000
20000
20
26
Жаргалант сум БНХАУ тай хамтарсан 
27900
27
Мөнххайрхан өөрсдийн хүчээр
4481,3
118000
2633,1645
28
Хар чонот ХХК
1032000
29
Шинэ асар ХХК
38800
78000
201,03093
31
Идэр Пума
60000
32
иргэн Энхамгалан
25350
33
Дөргөн сумын ЗДТГазрын засвар
17300
34
Цэцэрлэгт хүрээлэн тохижуулах
8200
35
УЦУОШТөвийн бархилгын засвар
36
Буянт голын ус хуваарилах барилга байгууламж
15000
37
Булган баян судал багийн төв
40000
38
Алтай сум CFC компани
600000
39
Алтайн зам
700000
40
БОЭТөв соёл үйлчилгээний төв
8000
41
Ховд ой ан интернейшль
13000
42
Шинэ зуун март ХХК
14600
43
Булган сум
6382
44
Алтай трест ХХК
2000000
45
Эс би холдинг ХХК
329605,8
46
Мөст сум 
8700
47
Үенч сум
1735
48
Манхан сум
2521,1
49
Чандмань сум
4123,9
50
Дарви
2496,4

79

Гүйцэтгэгчийн нэр
2006
2007
2007/2006 %
 
51
Алтай сум
4163
52
Хас өргөө 
135000
53
Шим ус ХХК
7920
54
Гоо марал 
31500
55
Лүт очир ХХК
45000
56
Батхэрэйд ХХК
90000
57
Жайка ОУ байгууллага
18000
58
ГЦЦЭ ХХК
14400
59
БНХАУ
22500
60
Авга ач нар ХХК
63982,9
61
Замч ирээдүй ХХК 
157500
62
Сумдын багийн засвар
46800
ДҮН
7112900,3
8342180
117,28239

80

                                                                                             БАРИЛГА ОБЬЕКТООР YЗYYЛБЭЛ
     Гүйцэтгэгчүүд
Барилгыг   обьектоор
барьж
хүчин 
Төсөвт өр
барилга эхэл
Тайлант 
 
эхэлсэн он
чадал
төг мян.төг
сэнээс хойших
оны гүйц
Жаргалант луу 1 Буянт сумын Цагдаагийн тасгийн байрны засвар 
VI.07
12х25
4900
4410
4410
  2 1-р цэцэрлэгийн засвар
VI.07
308м2
19900
17910
17910
3 Төв номын сангийн байрны засвар
VI.07
19900
17910
17910
4 10 жилийн 2 дунд сургуулийн засвар
IX.07
112700
101430
101430
5 Булган сумын соёлын төв
VI.07
14000
12600
12600
6 Булган сумын багийн засвар
VШ.07
8000
7200
7200
7 Дөргөн Соёлын төв
20007/5
17000
15300
15300
ББМЗЗТ ХХК 8 Буянт сумын хүн эмнэлэгийн их засвар
39234
10 ортой
4532,2
4532,2
4532,2
  9 Буянт сумын цэцэрлэгийн их засвар
39234
4557,5
4557,5
4557,5
10 Булган сумын өрхийн эмнэлэгийн засвар
39235
4471,8
4471,8
4471,8
11 Үенч сумын сургуулийн засвар
39236
27344,8
27344,8
27344,8
Ховдын Өргөө 12 Алтай сумын хүн эмнэлэг
X.06
149896,8
89896,8
89896,8
  13 Ахмадын сувилал
39234
17567,4
17567,4
17567,4
14 ЭМГазарын засвар
39248
5748,1
5748,1
5748,1
15 Биеийн тамир спортын хорооны засвар
39238
12618,9
12618,9
12618,9
16 Бугат багйин өрхийн эмнэлэгийн засвар
39238
4288,3
4288,3
4288,3
17 Музейн барилгын засвар
39248
4409,5
4409,5
4409,5
18 БОЭТ-ийн угаалгын байрны засвар
39227
12778,3
12778,3
12778,3
19 Мөст сумын Соёлын төвийн засвар
39243
15466,3
15466,3
15466,3
20 Мөнххайрхан сумын хүн эмнэлэгийн засвар
39248
4563,1
4563,1
4563,1
21 Мөнххайрхан сумын 10 жилийн сургуулийн засвар
39248
13685,7
13685,7
13685,7
22 Манхан сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг
VШ.07
239000
114000
114000
23 40 орон сууц 
VII.07
465000
165000
165000
  Гурван хажинга ХХК 24 Цэцэг сумын ЗДТГазарын их засвар
V.07
30000
20751,5
20751,5
  25 Чойнхорлин хийд
39234
25000
25000
25000
26 Цэцэг сумын соёлын төвийн засвар
2007 он
19985,2
13990,7
13990,7
27 Цэцэг сумын дотуур байрны засвар
2007 он
28950,7
20225,5
20225,5
28 Цэцэг сумын эмнэлгийн засвар
2007 он
4925,7
3446,4
3446,4
29 Дарви сумын хүн эмнэлэгийн засвар
2007 он
15000,2
10536,9
10536,9
30 Дарви сумын цэцэрлэгийн засвар
2007 он
10030,2
6949,8
6949,8
31 Үенч сумын 4 айлын сууц
2007 он
18500
3723,8
3723,8
32 Алтай сумын 4 айлын орон сууц
2007 он
18500
3795,3
3795,3
33 Булган сумын 4 айлын орон сууц
2007 он
37000
7046,5
7046,5
 Турлиахт ХХК 34 Мянгад сумын төмөр бетон гүүрийн засвар
2007 он
170000
110000
110000
  35 Буянт сумын сургуулийн  засвар 
2007 он
116917
116917
116917
36 Манхан сумын цагдаагийн байр
2007 он
23000
22991,7
22991,7
37 Зэрэг сумын цагдаагийн байр
2007 он
23000
23000
23000

81

     Гүйцэтгэгчүүд
Барилгыг   обьектоор
барьж
хүчин 
Төсөвт өр
барилга эхэл
Тайлант 
 
 
эхэлсэн он
чадал
төг мян.төг
сэнээс хойших
оны гүйц
 Ховд Юхо ХХК
39
Эрдэнэбүрэн сумын ЗДТГазарын их засвар
VI.07
30000
29403
29403
 
40
Хүн эмнэлэгийн барилгын өргөтгөл
2007
50000
49401
49401
 МХГазар
41
МХГазрын конторын барилга
39192
140000
105000
105000
Нэвт рашаан ХХК
42
Нэвт рашаан амралтын газрын засвар
39238
25310,6
25310,3
25310,6
 
43
Мянгад сумын Сөргүүлийн гүүрийн засвар 80 м урттай
2007
80 м урт
19927,8
18116,2
18116,2
44
Мөнххайрхан Сэнхэрийн голын 20 м урттай модон гүүрийн засвар
2007
20 м урт
8374,2
7748
7748
45
Шуурхай  ажил /хашаат, бага улаан давааны ажил/
2007
32622,1
32622,1
32622,1
48
Ховд Улаан гом чиглэл зам Мянгадын гүүрийн хамгаалагч
2007
145 м
1014,7
1014,7
1014,7
49
Сархайрханы гүүр хамгаалагч
2007
126.9 м
1014,7
1014,7
1014,7
50
БӨ Шурагийн голын гүүр хамгаалагчийн ажил
2007
145 м
1014,7
1014,7
1014,7
51
Ховд Булган, Улсын хил чиглэлийн гүүр хамгаалагчийн ажил
2007
175 м
1105,7
1105,7
1105,7
52
Ховд Улаангом чиглэлийн замын засварын ажил
2007
73419,6
73419,6
73419,6
53
Ховд Говьалтай чиглэлийн зам засварын  ажил
2007
135200
122902,7
122902,7
55
Ховд БӨчиглэлийн ЗЗажил
53200
48350,6
48350,6
56
Ховд Булган улсын хил чиглэлийн ЗЗажил
52200
47437,2
47437,2
57
Хомын хоолойн 31.5 м модон гүүрийн 1.2 км далан засварын ажил
2007
31.5 урт метр
33409,6
30372,3
30372,3
60
Хашаатын давааны 11 км замын барилгын ажил
177418,8
177418,8
177418,8
60,57
Ховд хотын доторхи барилгын далангийн ажил
2007
2км
122727,3
122727,3
122727,3
  Хан орд ХХК
62
Мах сүүний захын байрны засвар
IV.07
3000
3000
3000
Ховдын Тулга ХХК
63,43
29 айлын орон сууц
V.07
29 айл
420000
363418,7
363418,7
 Хас түлхүүр ХХК
64,86
Аймгийн ЗДТГазрын их засвар
39238
3933 м2
20900
20900
20900
 
66,29
Мянгад сумын Зочид буудал
39234
15 ортой
27100
27100
27100
67,71
Ховд сумын 11 жилийн дунд сургуулийн засвар
39240
740 м2
73122,7
73122,7
73122,7
Ховд баганат хоршоо
69,14
Чандмань сумын Сургуулийн дотуур байрны засвар,халаалт
39230
36500
36500
36500
 
70,57
Чандмань сумын хүн эмнэлэгийн дээврийн ажил,халаалт
39227
12000
7500
7500
72
Алтай сум цаг уурын барилга угсралт
IX.07
15000
11800
11800
73,43
Цэцэг  сум цаг уурын барилга угсралт
IX.07
20000
18000
18000
74,86
Аймгийн ЗДТГазрын их засвар
IX.07
129000
108000
108000
76,29
ХААИС цэвэр бохирын холболт
IX.07
5000
5000
5000
Алтайн буйлааст ХХК
77,71
Хүүхэд залуучуудын ордоны барилга
V.07
2400 м2
525000
292000
292000
 
79,14
Зэрэг сумын ЗДТгазрын их засвар
VI.07
560 м2
30000
30000
30000
80,57
Дуут сумын хүн эмнэлэгийн засвар
IX.07
50000
45000
45000
82
Дуут сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар
2007
6000
5000
5000
Эвлэл ХХК
83,43
Эрдэнэбүрэн, Ховд, Дөргөн, Мянгад сумын 6 худаг засвар
V.07
48084,9
48084,9
48084,9
 
84,86
Зэрэг 3, Дарви 2, чандмань 2, манхан сумдын худаг гаргалт
V.07
67864,2
67864,2
67864,2
Бугаан гол нөхөрлөл
86,29
Хүнсний битүү зах
VI.06
120000
120000
20000
Илааршуулагч ХХК
87,71
 20 ортой хүн эмнэлэгийн барилга
2006
200000
200000
28700
Оюу мандал
89,14
Yйлчилгээний төв
2006
500000
662000
400000
Шандны булаг ХХК
90,57
17 суманд  худаг гаргалт 
2007
368376,6
368376,6
368376,6
 
92
Буянт сумын  ус хуваарилах байгууламж
IX.07
40000
35281,4
35281,4
93,43
Цэвэр усны нөөц хайгуулын ажил
2007
68236,1
68236,1
68236,1

82

Гүйцэтгэгчүүд
   
Барилгыг   обьектоор
барьж
хүчин 
Төсөвт өр
барилга эхэл
Тайлант 
 
эхэлсэн он
чадал
төг мян.төг
сэнээс хойших
оны гүйц
  94,86 Цэцэг,Алтай сумдын худаг засвар
2007
4272,7
4272,7
Жаргалант сум БНХАУтай хамтарсан  96,29 Хотын төв талбайн тохижилт
V.07
50000
27900
27900
  97,71 Буянт сумын Цагдаагийн байрны засварт
2007
5000
5720
5720
Жаргалант луу ХХК 99,14 1-р цэцэрлэгийн засвар
2007
20000
20730
20730
  100,6 Төв номын сангийн засвар
2007
19300
19300
19300
102 2 10 жилийн сургууль
2007
112600
108000
108000
103,4 Багуудын засвар
2007
8000
2400
2400
Ховд сум 104,9 Өөрийн хүчээр гуанз
2007
1000
1000
1000
  106,3 Шураг багийн төвийн байр өөрсдийн хүчээр 
2007
2000
2000
2000
Эрдэнэбүрэн сум  107,7 Орон нутгийн музейн барилгын их засвар өөрсдийн хүчээр
2007
200
200
200
  109,1 Услалтын системийн цөлжсөн талбайг усжуулсан аж ахуйн аргаар
2007
2000
2000
2000
Дөргөн сум 110,6 УЦСтанц
2005
3200000
2560000
1024000
Баруун бүс төв зах 112 Хүнсний битүү зах
V.07
180000
171000
171000
  113,4 Зочид буудал өөрсдийн хүчээр
IV.07
5000
5000
5000
Мөнххайрхан сум 114,9 Дэлгүүр өөрсдийн  хүчээр
V.07
3000
3000
3000
  116,3 Дэлгүүр өөрсдийн хүчээр
IV.07
10000
10000
10000
117,7 Дэлгүүр өөрсдийн хүчээр
V.07
8000
8000
8000
119,1 УЦСтанцын үерийн далан суваг засвар
III.07
92000
92000
92000
Хар чонот ХХК 120,6 Алтай сум сургууль, дотуур байр, спорт заал,уурын зуух
39046
540 хүү,150 хүүхэд
1290000
1032000
1032000
Шинэ асар ХХК 122 Мянгад сумын ХААН банкны салбар
90 м2
18000
18000
18000
  123,4 Жаргалант сум ХААН банкны салбар
195 м2
25000
25000
25000
124,9 Хүнсний дэлгүүр, дугуй засвар
35000
35000
35000
Булган баян судал 126,3 Соёлын төв
2007
54000
40000
40000
CfC компани  127,7 ЦДШугам
2007
600000
600000
600000
Хас банкны зээлээр 129,1 Хас өргөө 8 айлын орон сууц
2007
150000
135000
135000
  130,6 Нисэх буудлын өргөтгөл
2007
14000
14000
14000
132 Гранд зочид буудал зоогийн газар
2007
70000
70000
70000
Шим ус ХХК 133,4 Машин угаалгын газар, бие засах газар
2007
10000
7920
7920
Лүт очир ХХК 134,9 Цэвэр усны үйлдвэр
2007
120000
45000
45000
Гоо марал 136,3 Гоо марал клуб
2007
35000
31500
31500
  137,7  Цэвэр  усны үйлдвэр
2007
10.0 литр
70000
35000
35000
139,1 Засварын газар
2007
30000
15000
15000
140,6 үйлчилгээний йтөв
2007
20000
14000
14000
Батхэрэйд ХХК 142 Манхан сумын сургуулийн засвар
VШ.07
100000
90000
90000
Жайка ОУ байгууллага 143,4 Дуут сумын сургуулийн дотуур байрны засвар 
2007
20000
18000
18000
ГЦЦЭ ХХК 144,9  Жаргалант багуудын засвар
2007
6000
5400
5400
ГЦЦЭ ХХК 146,3 Жаргалант сум ИНХ-ын танхимын засвар
2007
10000
9000
9000
Авга ач нар ХХК 147,7 Жаргалант суманд гүний худагтай 2 халуун усны барилга барих
2007
70000
63982,9
63982,9
БНХАУ 149,1 Ярантын боомтын цахилгаан хангамж
2007
25000
22500
22500
  150,6 Үенч сумын Ярантын заставын барилга
2007
50000
50000
50000
Ньюпрогресс ХХК 152 Зэрэг сумын сургуулийн барилга 240 хүүхдийн суудалтай 
2007
54000
48600
48600
Замч ирээдүй ХХК 153,4 Мянгад сумын төмөр бетон гүүрийн засвар
2007
144.95 м урт
175000
157500
157500
Сумдын багийн засвар 154,9 Бу,үе,Алтай,Мөст,Мх,ду сумдын  26 багуудын засвар  
2007
52000
46800
46800

83

Ашиглалтад оруулсан барилга
мян.төг
д/д
Гүйцэтгэгч
 барилга обьект
Үндсэн фонд
1 Илааршуулагч ХХК 20 ортой хүн эмнэлэг
250000
2 Бугаан гол нөхөрлөл Хүнсний битүү зах
120000
3 Хан орд ХХК Мах сүүний захын их засвар
3000
4 Шандны булаг ХХК 17 суманд худаг гаргалт 
368376,6
5   Буянт сумын  ус хуваарилах байгууламж
35281,4
6 Цэвэр усны нөөц хайгуулын ажил
68236,1
7 Цэцэг,Алтай сумдын худаг засвар
4272,7
8 Эвлэл ХХК Эрдэнэбүрэн, Ховд, Дөргөн, Мянгад сумын 6 худаг засвар
115949,2
9 Ховд АЗЗА ХК Мянгад сум Сөргүүлийн гүүр 
18116,2
10   Мөнххарйхан сум Сэнхэрийн голын 20 м урттай гүүр 
7748
11 Ховд сум Өөрийн хүчээр гуанз
1000
12 Эрдэнэбүрэн сум Шураг багийн төвийн байр өөрсдийн хүчээр 
2000
13   Орон нутгийн музейн барилгын их засвар өөрсдийн хүчээр
200
14 Услалтын системийн цөлжсөн талбайг усжуулсан аж ахуйн аргаар
2000
15 Алтайн буйлааст ХХК  Зэрэг сумын ЗДТГазар
30000
16   Дуут сумын хүн эмнэлэгийн засвар
45000
17 Дуут сумын цэцэрлэгийн  засвар
5000
18 Зочид буудал өөрсдийн хүчээр
5000
19 Мөнххайрхан сум Дэлгүүр өөрсдийн  хүчээр
3000
20   Дэлгүүр өөрсдийн хүчээр
10000
21 Дэлгүүр өөрсдийн хүчээр
8000
22 УЦСтанцын үерийн далан суваг засвар
92000
23 Булган сум Баян судал Соёлын төв
40000
24   Алтай сумын хүн эмнэлэг
149896,8
25 Ахмадын сувилал
17567,4
26 ЭМГазрын засвар
5748,1
27 Ховдын өргөө Биеийн тамир спорт хорооны засвар
12618,9
28   Бугат багийн өрхийн эмнэлэгийн засвар
4288,3
29 Музейн барилгын засвар
4409,5
30 БОЭТөвийн угаалгын байрны засвар
12778,3
31 Мөст сумын соёлын төвийн засвар
15466,3
32 Мөнххайрхан сум хүн эмнэлэгийн засвар
4563,1
33 Мөнххайрхан сум 2 10 жилийн засвар
13685,7
34 Ахмадын сувилал
17567,4
35 Ховдын Юхо ХХК Эрдэнэбүрэн сумын ЗДТгазрын засвар
29777,2
36   Эрдэнэбүрэн сумын эмнэлэгийн өргөтгөл
66446,4
37 Хас түлхүүр ХХК Аймгийн ЗДТГазрын их засвар
20900

84

д/д
Гүйцэтгэгч
 барилга обьект
Үндсэн фонд
38
  Мянгад сумын Зочид буудал
27100
39
Ховд сумын 11 жилийн дунд сургуулийн засвар
73122,7
40
Шинэ асар ХХК Мянгад сумын ХААН банкны салбар
18000
41
  Жаргалант сум ХААН банкны салбар
25000
42
Хүнсний дэлгүүр, дугуй засвар
35000
43
МХГазар Конторын барилга
105000
44
Ховд баганат ХХК Чандмань сургууль, дотуур байрны засвар
36500
45
  Чандмань хүн эмнэлэгийн засвар
7500
46
Аймгийн ЗДТГазрын их засвар
108000
47
ХААИС цэвэр бохирын холболт
5000
48
Нэвт рашаан сувилал барилгын засвар
25310,6
49
  1 цэцэрлэг 
19900
50
Төв номын сан
19900
51
Жаргалант луу ХХК 2 11 жилийн сургууль
112700
52
  Булган сум соёлын төв
14000
53
Буянт сумын цагдаагийн тасгийн засвар
4900
54
Булган багийн засвар
8000
55
Дөргөн сумын соёлын төв
17000
56
Гоо марал Гоо марал клуб 
35000
57
Оюу мандал 50 хүний зочид буудал
662000
58
  Буянт сумын хүн эмнэлэгийн их засвар
4532,2
59
ББМЗЗТ ХХК Буянт сумын цэцэрлэгийн их засвар
4557,5
60
  Булган сумын өрхийн эмнэлэгийн засвар
4471,8
61
Үенч сумын сургуулийн засвар
27344,8
62
Цэцэг сумын ЗДТГазарын их засвар
20751,5
63
Гурван хажинга ХХК Чойнхорлин хийд
25000
64
  Цэцэг сумын соёлын төвийн засвар
13990,7
65
Цэцэг сумын дотуур байрны засвар
20225,5
66
Цэцэг сумын эмнэлгийн засвар
3446,4
67
Дарви сумын хүн эмнэлэгийн засвар
10536,9
68
Дарви сумын цэцэрлэгийн засвар
6949,8
69
Үенч сумын 4 айлын сууц
3723,8
70
Мянгад сумын төмөр бетон гүүрийн засвар
110000
71
 Турлиахт ХХК Буянт сумын сургуулийн  засвар 
116917
72
  Манхан сумын цагдаагийн байр
22991,7
73
Зэрэг сумын цагдаагийн байр
23000,3
74
Мянгад сумын төмөр бетон гүүрийн засвар
30000
75
Ховд Юхо ХХК Эрдэнэбүрэн сумын ЗДТГазарын их засвар
29403
76
  Хүн эмнэлэгийн барилгын өргөтгөл
49401
77
Жаргалант сум БНХАУтай хамтарсан  Хотын төв талбайн тохижилт
27900
78
  Нисэх буудлын өргөтгөл 
14000
79
Гранд зочид буудал, зоогийн газар
70000
80
Шим ус ХХК Машин угаалгын газар,бие засах газар
7920
81
Гоо марал  Гоо марал клуб 
31500
82
Батхэрэйд ХХК Манхан сумын сургуулийн засвар
90000
83
Жайка ОУ байгууллага Дуут сумын сургуулийн дотуур байрны засвар
18000
84
      ГЦЦЭ ХХК Жаргалант сум багуудын засвар
5400
85
  Жаргалант сум ИНХ-ын танхимын засвар
9000
86
   БНХАУ Ярантын боомтын цахилгаан хангамж
22500
87
  Үенч сумын Ярантын заставын барилга
50000
88
Нью прогресс ХХК Зэрэг сумын сургуулийн барилга 240 хүүхдийн суудалтай 
48600
89
Замч ирээдүй ХХК Мянгад сумын төмөр бетон гүүрийн засвар
157500
90
Багуудын засвар Бу,үе,Алтай,Мөст,Мх,ду сумдын  26 багуудын засвар  
46800
91
CFC компани  ЦДШугам
600000
          Дүн 
4695190,8