ХҮН АМ ,БАЙРШЛААР
Аймаг, сумаг
БҮХ ХҮН АМ
Үүнээс
Бүгд
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Аймгийн төвд
Сумын төвд
Хөдөөд
Бүгд
Эрэг тэй
Эмэг тэй
Бүгд
Эрэг тэй
Эмэг тэй
Бүгд
Эрэг тэй
Эмэгтэй
А
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
Алтай
3234
1591
1643
0
0
0
767
369
398
2467
1222
1245
Булган
9634
4682
4952
0
0
0
3171
1494
1677
6463
3188
3275
Буянт
3533
1681
1852
0
0
0
1568
748
820
1965
933
1032
Дарви
2596
1298
1298
0
0
0
579
288
291
2017
1010
1007
Дуут
2094
1070
1024
0
0
0
502
257
245
1592
813
779
Зэрэг
3078
1535
1543
0
0
0
796
366
430
2282
1169
1113
Манхан
4526
2281
2245
0
0
0
1258
619
639
3268
1662
1606
Дөргөн
3015
1527
1488
0
0
0
659
322
337
2356
1205
1151
Мянгад
3662
1815
1847
0
0
0
713
359
354
2949
1456
1493
Мөст
3577
1775
1802
0
0
0
809
406
403
2768
1369
1399
Мөнххайрхан
2477
1227
1250
0
0
0
744
381
363
1733
846
887
Үенч
4760
2384
2376
0
0
0
1452
743
709
3308
1641
1667
Ховд
4589
2270
2319
0
0
0
719
359
360
3870
1911
1959
Цэцэг
2531
1264
1267
0
0
0
570
264
306
1961
1000
961
Чандмана
3155
1586
1569
0
0
0
689
344
345
2466
1242
1224
Эрдэнэбүрэн
3372
1614
1758
0
0
0
696
339
357
2676
1275
1401
Жаргалант
29207
13693
15514
28601
13393
15208
0
0
0
606
300
306
 
Д?н
89040
43293
45747
28601
13393
15208
15692
7658
8034
44747
22242
22505
     
Д?Н
89040
43293
45747
28601
13393
15208
15692
7658
8034
44747
22242
22505

 

Өрхийн тоо, сумаар
үүнээс
Сумын нэр
Өрх бүгд
Өрхийн дүнд эзлэх хувь
Аймгийн төв
сумын төвд
Хөдөөд
Алтай
725
3,7
170
555
Булган
2068
10,5
710
1358
Буянт
745
3,8
262
483
Дарви
631
3,2
136
495
Дуут
504
2,5
127
377
Зэрэг
708
3,6
187
521
Манхан
984
5
281
703
Дөргөн
681
3,5
142
539
Мянгад
818
4,2
150
668
Мөст
863
4,4
188
675
Мөнххайрхан
576
2,9
163
413
Үенч
941
4,8
297
644
Ховд
809
4,1
141
668
Цэцэг
620
3,1
131
489
Чандмань
725
3,7
135
590
Эрдэнэбүрэн
662
3,4
126
536
Жаргалант
6601
33,6
6460
0
141
Дүн
0
0
0
0
0

 

СУУРИН ХYН АМЫН ТОО, хүйс, хот, хөдөөгөөр оны эцэст
Yзүүлэлтүүд 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
а. Хүн ам, хүйсээр
Бүгд
89664
91175
91770
91687
92395
89040
Yүнээс: эрэгтэй 
42853
44540
45207
44779
45161
43293
             
эмэгтэй
46811
46635
46563
46908
47234
45747
б. Аймаг, сум хөдөөгийн хүн ам
.
Аймаг
28968
30527
32332
31596
31998
28601
Сум 
18029
18052
16667
19603
15547
15692
Хөдөө
42667
42596
42771
40154
44850
44747
СУУРИН ХYН АМЫН ТОО,  насны бүлэг, хүйсээр, оны эцэст
Насны бүлэг            Аge group
2005
2006
2007
Бүгд           Total 
Эмэгтэй Female
Бүгд         Total 
Эмэгтэй Female
Бүгд      Total 
Эмэгтэй Female
Бүгд Total
91687
46908
92395
47234
89040
53736
 
1 хүртэлх under 1
1697
805
1679
814
1813
882
04.I
7473
3689
7448
3780
7127
3572
09.V
10486
5211
10272
5052
9954
4917
14.X
10665
5446
10669
5420
10470
5321
15-19
10759
5402
10626
5383
10759
5582
20-24
9001
4716
9172
4865
8677
4583
25-29
7596
3896
8111
4200
7249
3723
30-34
7102
3625
7210
3634
6837
3516
35-39
6395
3226
6434
3217
6208
3181
40-44
5617
2884
5640
2855
5340
2719
45-49
4573
2387
4748
2385
4639
2311
50-54
3230
1697
3338
1700
3112
1587
55-59
2153
1121
2113
1102
2104
1092
60-64
1683
911
1642
906
1587
8881
65-69
1369
728
1400
749
1372
755
70+
1888
1164
1893
1172
1792
1114

 

Хүн ам, өрхийн тоо, багаар
Сумын нэр
 
д/д
Багийн нэр
Өрх
Хүн ам
 
Сумын нэр
 
д/д
Багийн нэр
Өрх
Хүн ам
Алтай
1
Бодонч
188
846
Мянгад
40
Чацаргант
154
674
2
Алтангадас
218
968
41
Баянбулаг
198
848
3
Барлаг
147
673
42
Гахайт
62
274
4
Тахилт 
172
747
43
Цагаан булан
254
1171
0
0
44
Баянхошуу
150
695
Булган
5
Баянгол
303
1458
0
0
6
Баянсудал
369
2038
Мөст
45
Цэцэг гол
231
906
7
Байтаг
340
1438
46
Хужирт
196
809
8
Алагтолгой
346
1529
47
Баянхайрхан
171
742
9
Далт
347
1484
48
Давст
77
311
10
Бүрэнхайрхан
363
1687
49
Улаантолгой
188
809
0
0
0
0
Буянт
11
Нарийн гол
181
930
Мөнххайрхан
50
Алаг    
154
653
12
Цагаанбургас
116
466
51
Борт
141
615
13
Наранхайрхан
97
386
52
Хаг
117
465
14
Цагаан эрэг
106
496
53
Сэнхэр
164
744
0
0
15
Норжинхайрхан 
245
1255
Үенч
54
Цагаантүнгэ
169
740
0
0
55
Нарийн гол
202
813
Дарви
16
Булаг 
110
445
56
Жаргалан баг
148
835
17
Дэлгэр
147
609
57
Улиаст
114
615
18
Мөрөн
143
584
58
Хөх үзүүр
308
1757
19
Мөнгөнаяга
95
379
0
0
20
Булган
136
579
Ховд
59
Баянбулаг
151
845
0
0
60
Цагаанбургас
187
1018
Дуут
21
Шивэр
117
487
61
Баруунсалаа
194
1107
22
Хөх билчэр
155
657
62
Улаанбураа
141
803
23
Цагаанбургас
105
448
63
Дунд- ус 
136
816
24
Босго
127
502
0
0
0
0
Зэрэг
25
Гүвээ
147
640
Цэцэг
64
Хажинга
122
492
26
Бургасан
124
509
65
Баянгол
143
575
27
Бураа
130
617
66
Баян-овоо
154
597
28
Эхэн
121
516
67
Цэцэгнуур
131
571
29
Хөндлөн
186
796
68
Хөшөөт
70
296
0
0
0
0
Манхан
30
Тахилт
104
488
Чандмань
69
Талын булаг
77
320
31
Зэрэг гол
168
851
70
Тахилт баг
99
450
32
Улаан хүрээ
103
456
71
Баянхайрхан
131
586
33
Баян гол
213
1001
72
Сүлжээ
141
589
34
Ботгон 
115
472
73
Урдгол
154
690
35
Төгрөг гол 
281
1258
74
Жаргалант
123
520
0
0
0
0
Дөргөн
36
Агваш
193
807
Эрдэнэбүрэн
75
Баянгол
126
604
37
Сээр
166
752
76
Намаржин
101
594
38
Аргалант
180
797
77
Хонгио
148
638
39
Өгөөмөр
142
659
78
Шураг
161
840
0
0
79
Хар-ус 
126
696
0
0
Жаргалант
80
Алагтолгой
563
2274
81
Баатархайрхан
339
1444
82
Бичигт
760
2818
83
Бугат
485
2123
84
Буянт
700
3009
85
Жаргалан
503
2672
86
Магсаржав
565
2580
87
Наран
842
4122
88
Рашаант
503
2597
89
Тахилт
420
1735
90
Хайрхан
460
1921
91
Цамбагарав
461
1912
0
0

 

Нас баралт, гэрлэлт, цуцлалтын үзүүлэлтүүд
 
2003
2004
2005
2006
2007
Нийт хүн ам
91175
91770
91687
92395
89040
Нас баралт
493
456
482
471
415
Нас баралтын ерөнхий коэффициент
5,407184
4,968944
5,2570157
5,097678
4,660827
Гэрлэлт
543
407
489
1335
869
Гэрлэлтийн бохир коэффициент
5,95558
4,435001
5,3333624
14,44883
9,759659
Гэр бүл салалт
6
9
24
14
19
Гэр бүл салалтын бохир коэффициент
0,658075
0,980713
2,6176012
1,515234
2,133872

 

Ховд аймгийн хүн амын нягтрал, суурин хүнээр
Yзүүлэлт
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Хүн ам
89907
89664
91175
91770
91687
92395
89040
1 км2-д ноогдох хүн 
1,1809
1,1777
1,1976
1,2054
1,204
1,21
1,22

 

Хот, хөдөөгийн хүн амын харьцаа
Yзүүлэлт
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Хүн ам
89907
89664
91175
91770
91687
92395
89040
Аймгийн хүн ам
26887
28968
30527
32332
31596
31998
29207
Нийт ХА-д Аймгийн ХА эзлэх хувь 
29,905
32,307
33,482
35,232
34,461
34,632
32,8
Хөдөөгийн хүн ам
45630
42667
42596
42771
40154
44850
44747
Нийт ХА-д хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь 
50,752
47,585
46,719
46,607
43,795
48,542
50,25

 

Хүйсийн харьцаа
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Эрэгтэй 
44349
42853
44540
45207
44779
45161
43293
Эмэгтэй 
45558
46811
46635
46563
46908
47234
45747
Хүйсийн харьцаа
97,346
91,545
95,508
97,088
95,461
95,611
94,64

 

Хүн ам зүйн ачаалал
 
2003
2004
2005
2006
2007
Хүүхэд /0-15/
33489
33149
32601
32197
31512
Хөгшид /60+/
5074
5130
4940
4934
4751
Хөдөлмөрийн насны хүн ам  /16-59/
52612
53491
54146
55263
52777
Хүн ам зүйн ачаалал
73,297
71,562
69,333
67,19
68,71

 

Төрөлт
  Төрөх насны эмэгтэйчүүдийн тоо, 2001-2007
Нас
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
15-19
5327
4619
5263
5296
5402
5383
5582
20-24
4446
4497
4761
4546
4716
4865
4583
25-29
3770
4159
3947
4049
3896
4200
3723
30-34
3350
3575
3523
3615
3625
3634
3516
35-39
2868
3502
3083
3029
3226
3217
3181
40-44
2369
3213
2650
2743
2884
2855
2719
45-49
1818
1931
2179
2223
2387
2385
2322
Бүгд
23948
25496
25406
25501
0
0
0

 

Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент
Нас
Төрөх насны эмэгтэй
Төрсөн хүүхэд
НБТК
15-19
5582
35
118,9177
20-24
4583
545
188,289
25-29
3723
701
116,8942
30-34
3516
411
72,30431
35-39
3181
230
20,59581
40-44
2719
56
0,861326
45-49
2322
2
0
50-54
1587
0
0
Бүгд 0 0 #DIV/0!

 

                 
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН
халдварт өвчнөөр өвчлөгчид -бүгд үүнээс
д/д
сумын нэр
2006
2007
вируст гепатит
сүрьеэ
менингококт хавдар
тэмбүү
заг хүйтэн
трихомонаиз
салхаинцэцэг
гахайн хавдар
мөөгөнцөр
бруцеллоз
боом
сальмогёллоз
цусан суулга
ёлом
1
Алтай
5
13
13
2
Булган
164
19
16
1
1
1
3
Буянт
0
6
3
1
2
4
Дарви
1
0
5
Дөргөн
3
6
6
6
Дуут
3
3
2
1
7
Зэрэг
4
2
1
1
8
Манхан
2
4
1
2
1
9
Мянгад
24
3
2
1
10
Мөст
0
1
1
11
Мөнххайрхан
1
3
3
12
Үенч
4
0
13
Ховд
2
3
2
1
14
Цэцэг
8
0
15
Чандмань
0
2
2
16
Эрдэнэбүрэн
3
3
3
Өрхийн эмнэлэг
193
81
38
18
3
1
3
15
3
17
БОЭТөв
276
270
2
43
57
57
75
36
   
Дүн
693
419
92
43
2
57
57
75
23
5
36
1
1
3
20
4

 

СОЁЛЫН  САЛБАРЫН АЖЛЫН ДҮН
   
хувь
Байгууллагын нэр
 
Үзүүлэлт
Х.Нэгж
2005
2006
2007
2005/   2007
2006/   2007
уран бүтээл
тоо
1
4
4
400
100
ХД-ын
тоглолт-бүгд
тоо
194
120
69
35,56701
57,5
театр
үүнээс явуулын
тоо
164
100
21
12,80488
0
үзэгчид
мя.хүн
10,8
7,6
7,8
72,22222
102,6316
орлого
мян.төг
4500
6215
8005
177,8889
128,8013
ОНС
үзэгчид
мян.хүн
2
2,2
3,6
180
163,6364
музей
орлого
мян.төг
498,6
630
750,2
150,4613
119,0794
Нийтийн
номын фонд
тоо
410
778
805
196,3415
103,4704
номын
байнгын уншигч
мян.хүн
1,6
2,9
3,7
231,25
127,5862
сан
олгож уншуулсан ном
мян.ш
56,5
60
70
123,8938
116,6667

 

      
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖЛЫН ДҮН
   
хувь
 
Үзүүлэлт
Х.Нэгж
2005
2006
2007
2005/   2007
2006/   2007
амбульторын үзлэг
мя.хүн
349,2
365,3
352,5
84,73
60,03
ор хоног ашиглалт
мя.хүн
169,7
177,5
168,2
200
200
 
Халдварт өвчин
тоо
491
693
416
90,09
85,93
эхийн эндэгдэл
тоо
1
1
2
111,8
126,7
нас баралт-бүгд
тоо
434
455
391
107,7
100
0-1насны хүү/ эндэгдэл
тоо
34
30
38
#DIV/0!
#DIV/0!
10000 хүнд ногдох их эмчийн тоо
тоо
13
14
14
#DIV/0!
#DIV/0!

 

Төрөлт, эх хүүхдийн эндэгдэл
д/д
 
Сумын нэр
 
Төрсөн эх
Эхийн эндэгдэл
0-1насны хүү/эндэгдэл
1-5хүртлэх насны хүү/эндэгдэл
2006
2007
хувь
2006
2007
хувь
2006
2007
хувь
2006
2007
хувь
1
Алтай
30
29
46,67
0
0
1
#####
2
Булган
283
302
106,8
1
4
#####
0
2
0
3
Буянт
15
7
91,3
1
1
0
0
1
0
4
Дарви
44
47
66,67
0
2
0
0
0
5
Дөргөн
23
21
84,31
1
1
0
0
1
0
6
Дуут
15
10
96
0
0
0
0
7
Зэрэг
51
43
52,17
2
#####
0
1
0
8
Манхан
75
72
80
1
1
50
2
#####
9
Мянгад
23
12
77,78
0
0
1
#####
10
Мөст
70
56
41,79
2
1
#####
0
0
11
М-хайрхан
27
21
110,3
1
0
0
0
12
Үенч
67
28
105,6
1
0
5
0
0
1
0
13
Ховд
39
43
70,83
0
1
0
0
0
14
Цэцэг
36
38
100
0
1
0
1
0
15
Чандмань
24
17
#####
1
2
0
1
0
16
Эр-бүрэн
10
10
125,2
0
0
0
15
Өрхийн эмнэлэг
1
0
1
1
0
18
БОЭТөв
1003
1256
1
20
19
#####
3
2
#####
  
Дүн
0
0
#####
0
0
####
0
0
#####
0
0
#####

 

Эмчлэгдсэн хүн, халдварт бус өвчлөл
Эмчлэгдсэн хүний тоо
Бүртгэгдсэн халдварт бус өвчлөл
2006
2007
хувь
2005
2007
хувь
1
Алтай
455
503
110,549451
2006
210
10,4685942
2
Булган
1393
1160
83,2735104
653
388
59,4180704
3
Буянт
437
360
82,3798627
314
309
98,4076433
4
Дарви
478
510
106,694561
295
323
109,491525
5
Дөргөн
520
534
102,692308
239
322
134,728033
6
Дуут
509
446
87,6227898
300
421
140,333333
7
Зэрэг
531
484
91,1487759
259
232
89,5752896
8
Манхан
642
618
96,2616822
249
353
141,767068
9
Мянгад
489
490
100,204499
212
335
158,018868
10
Мөст
569
484
85,0615114
225
243
108
11
Мөнхайрхан
560
523
93,3928571
573
389
67,8883072
12
Үенч
609
557
91,4614122
428
384
89,7196262
13
Ховд
574
450
78,3972125
410
188
45,8536585
14
Цэцэг
515
474
92,038835
233
344
147,639485
15
Чандмань
501
411
82,0359281
300
867
289
16
Э-бүрэн
471
348
73,8853503
412
260
63,1067961
17
БОЭТөв
9236
9173
99,3178865
197
5929
3009,64467
18
Хувийн эмнэлэг
1865
2790
149,597855
4050
1899
46,8888889
20
Өрхийн эмнэлэг
0
0
1616
2077
128,527228
21
бусад эмнэлэг
586
275
46,9283276
1793
268
14,9470162
 
Дүн
20940 20590 98,3285578 1003 15741 1569,39182

 

Ор хоног, эмбульторын үзлэг
Нийт үзлэг
Ор хоног
2006
2007
хувь
2006
2007
хувь
1
Алтай
8574
2773
32,3419641
3078
3345
108,674464
2
Булган
12340
12224
99,0599676
11827
8706
73,6112285
3
Буянт
2566
2956
115,198753
3803
3048
80,1472522
4
Дарви
7043
7723
109,654977
3209
3780
117,793705
5
Дөргөн
6442
6254
97,0816517
3601
3779
104,943071
6
Дуут
3266
4507
137,997551
4012
3479
86,7148554
7
Зэрэг
3471
4113
118,496111
3615
3350
92,6694329
8
Манхан
7945
8913
112,183763
4333
3855
88,9683822
9
Мянгад
4528
6174
136,35159
3615
3451
95,4633472
10
Мөст
13000
11860
91,2307692
4561
3773
82,723087
11
Мөнхайрхан
5429
5422
99,8710628
3947
3855
97,6691158
12
Үенч
5121
4383
85,5887522
4489
4131
92,0249499
13
Ховд
5433
5146
94,7174673
4850
3643
75,1134021
14
Цэцэг
5130
4260
83,0409357
3920
3536
90,2040816
15
Чандмань
10679
7752
72,5910666
4038
3341
82,7389797
16
Э-бүрэн
4773
4504
94,3641316
4089
3083
75,3974077
17
БОЭТөв
95030
82055
86,3464169
85343
78304
91,7521062
18
Хувийн эмнэлэг
10548
13824
131,05802
16291
25494
156,491314
20
Өрхийн эмнэлэг
146054
153202
104,89408
0
21
бусад эмнэлэг
7908
4509
57,0182094
4866
2283
46,9173859
Дүн
365280
352554
96,5160972
177487
168236
94,7877873

 

ХҮН АМЫН ЕРДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ, сумдаар, тоогоор
Д.д
Сумын нэрс
Төрөлт
Гэрлэлт
Цуцлалт
Yрчлэлт
Нас баралт
1
Алтай
72
38
1
1
11
2
Булган
229
78
0
17
50
3
Буянт
75
38
2
11
4
Дарви
68
27
0
1
25
5
Дуут
51
29
0
11
12
6
Зэрэг
56
25
0
2
21
7
Манхан
117
30
0
0
19
8
Дөргөн
62
36
0
1
17
9
Мянгад
86
38
0
0
10
10
Мөст 
101
31
0
6
17
11
Мөнххайрхан
57
23
0
2
17
12
Yенч
114
45
1
8
11
13
Ховд
138
62
2
10
9
14
Цэцэг
58
33
0
0
18
15
Чандмань
65
41
0
2
12
16
Эрдэнэбүрэн
61
21
2
10
17
Жаргалант
562
274
15
27
145
Аймгийн дүн
0
0
0
0
0

 

Хүн амын шилжих хөдөлгөөн
Д.д
Сумын нэрс
Хүн ам
Ирсэн
Явсан
1
Алтай
3234
11
34
2
Булган
9634
60
200
3
Буянт
3533
183
125
4
Дарви
2596
13
30
5
Дуут
2094
38
30
6
Зэрэг
3078
39
118
7
Дөргөн
3015
31
36
8
Манхан
4526
63
173
9
Мянгад
3662
10
100
10
Мөст 
3577
5
37
11
Мөнххайрхан
2477
5
51
12
Yенч
4760
30
105
13
Ховд
4589
4
0
14
Цэцэг
2531
14
28
15
Чандмань
3155
22
57
16
Эрдэнэбүрэн
3372
28
68
17
Жаргалант
29207
731
1183
Аймгийн дүн
0
0
0

 

                     
Ерөнхий боловсролын сургууль
Үзүүлэлт
х.н.
2006-2007
2007-2008
харьцуулсан хувь
ЕБСургууль-бүгд
тоо
24
25
101,2034
Суралцагсад бүгд
тоо
21605
21865
101,3783
Нийт бүлгийн тоо
тоо
653
662
111,6906
элсэлт 1-р анги
тоо
2301
2570
93,53059
            
9-р анги
тоо
1994
1865
102,2042
Yндсэн багш
тоо
862
881
101,9868
  
бага ангийн
тоо
302
308
109,7113
  
дунд ангийн
тоо
381
418
91,17647
  
ахлах ангийн
тоо
170
155
104,438
Дотуур байранд амьдардаг
тоо
2073
2165
102,5121
Yүнээс: малчдын хүүхэд
тоо
2070
2122
100
цэцэрлэг бүгд
тоо
27
27
106,5934
багш хүмүүжүүлэгч
тоо
91
97
101,0989
анги бүлэг
тоо
91
92
103,6581
Хүмүүжиж буй хүүхэд
тоо
2761
2862
#DIV/0!

 

                                        
Нийт ЕБС-д суралцагсад
Сургуулийн нэр
Суралцагчид
    
харьцуулсан
2006
2007
         
хувь
бүгд
эмэгтэй
бүгд
эмэгтэй
бүгд
эмэгтэй
1
Алтай
723
369
726
363
100,4938
101,5
2
Булган I
1215
600
1221
609
99,20635
100,141
3
Булган II
1386
707
1375
708
107,2289
111,885
4
Буянт
498
244
534
273
104,6181
106,738
5
Дарви
563
282
589
301
102,0606
94,9398
6
Дөргөн
825
415
842
394
109,1228
109,286
7
Дуут
285
140
311
153
103,2486
100,796
8
Зэрэг
708
377
731
380
101,2846
99,8073
9
Манхан
1012
519
1025
518
102,795
101,374
10
Мянгад
644
364
662
369
99,88304
98,1265
11
Мөст
855
427
854
419
98,98477
99,3443
12
Мөнххайрхан
591
305
585
303
100,603
97,9516
13
Үенч
995
537
1001
526
99,84917
101,208
14
Ховд
663
331
662
335
97,34345
100,769
15
Цэцэг
527
260
513
262
101,5559
99,4413
16
Чандмань
707
358
718
356
97,58621
96,5035
17
Эрдэнэбүрэн
580
286
566
276
99,50348
103,54
18
I-р 10 жил
2014
1017
2004
1053
95,05056
93,8134
19
II-р 10 жил
1879
986
1786
925
103,7058
101,752
20
III-р 10 жил
1754
913
1819
929
106,7372
104,787
21
Цаст Алтай цогцолбор
1039
564
1109
591
112,2029
108,917
22
Прогресс
631
314
708
342
103,0882
108,088
23
VI 10 жил
1360
680
1402
735
80,7947
84
24
Хөгжлийн төв
151
75
122
63
0
0
     
БҮГД
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!

 

                       
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, сая.төгрөгөөр
Зарлагын төрөл
Орон нутгийн төсвийн зарлага
Улсын төсвийн зарлага
Нийт зарлагын дүн
Дүнд эзлэх %
харьцуулсан %
2006/
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
Төлөв
Гүй
%
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
лөгөө
цэтгэл
Бүх зарлагын дүн
6156,2
2447,3
2596,6
98,749
5972,1
6479,1
97,3381
6917,5
6745,1
94,361
100
34,22229
Үүнээс: Цалин хөлс
4518,4
831,6
821,2
99,129
6085,9
5923,9
93,7171
1638,7
1546,3
205,62
8,523572
14,32609
  
НДШ
920
195,1
193,4
101,63
1443,6
1352,9
269,949
64,1
131,8
109,83
398,3509
2948,636
  
ЭМДШ
208,9
24,5
24,9
111
39,6
106,9
109,512
5608,2
6159,7
#DIV/0!
0
0
  
Бараа үйлчилгээний
4660,3
1215
1348,6
#DIV/0!
4393,2
4811,1
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
  
бусад
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
127
123,8
124,4
100,48
95,7
138,2
144,41
219,5
262,6
119,64
16,98247
206,7717
   Хөрөнгө оруулалт 240 888,9 905,3 101,84 0 70 0 888,9 975,3 109,72 63,07314 406,375
Байгууллага иргэдээс авах авлага 92,7 8,9 35,7 44,6 2,884304 48,11219
Байгууллага иргэдэд төлөх өглөг 86 2,1 9,6 11,7 0,756645 13,60465
Байгууллагын тоо 236 128 130 258 109,322
Ажиллагсдын тоо 3249 402 588 990 30,47091
Удирдах ажилтан 327 175 31 206 62,99694
              гүйцэтгэх 2243 173 450 623 27,7753
              үйлчлэх ажилтан 679   54     107     161     23,71134

 

                       ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
 
2006 оны
2007
2007/2006
гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
хувь
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
1912867,7
3278882,6
3481755,6
106,187
182
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
755754,9
779830
915004,1
117,334
121,1
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
508895,8
673610
778617,1
115,589
153
1. Орлогын албан татвар
230590
188700
248750,5
131,823
107,9
    1.1 хүн амын орлогын албан татвар
230590
188700
248750,5
131,823
107,9
         1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
27092,1
60950
99749,7
163,658
368,2
         1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
99389,7
122800
124595
101,462
125,4
         1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
5972
4950
4336
87,596
72,61
         1.4 Бусад
92830,9
0
20069,2
0
21,62
2. Өмчийн татвар
56179,6
71260
69739,3
97,866
124,1
3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
104014,5
115300
125690,3
109,012
120,8
    3.1 Тусгай зориулалтын орлого
104014,5
115300
125690,3
109,012
120,8
         1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
104014,5
115300
125690,3
109,012
120,8
4. Бусад татвар
210882,7
298350
334437
112,096
158,6
    4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
39742,7
44700
62767
140,418
157,9
    4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
388,1
1000
1074,6
107,46
276,9
    4.3 газрын төлбөр
30806,9
32000
40205
125,641
130,5
          Усны төлбөр
0
2150
6017
279,86
0
    4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
20129,8
17800
25712,8
144,454
127,7
    4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
107372,9
70000
65982
94,26
61,45
  лицензийн төлбөр
0
120000
120215
100,179
0
    4.6 бусад татвар хураамж
12442,3
10700
12463,6
116,482
100,2
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
154088,1
106220
136387
128,4
88,51
2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
6488,2
5700
8273,8
145,154
127,5
2.2 хүү торгуулийн орлого
42147,6
37500
36312,4
96,8331
86,16
2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
23746,7
18020
32822,2
182,143
138,2
2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
81705,6
45000
58978,6
131,064
72,18
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
43601,6
30000
43601,6
145,339
100
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
43601,6
30000
43601,6
145,339
100
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
1113511,2
2499052,6
2566751,5
102,709
230,5
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
577661,8
491646,7
491646,7
100
85,11
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
535849,4
2007405,9
2075104,8
103,372
387,3
 

 

                                           Гол нэр төрлийн барааны үнэ
 
НЭР ТӨРӨЛ
2006 оны 12 сар
2007 оны 12 сар
Харьцуулсан хувь
1
Гурил, 1-р зэрэг
500
720
144,0
2
Гурил, 2-р зэрэг
450
700
155,6
3
Гоймон, гадаад
900
1200
133,3
4
Талх, орон нутгийн үйлдвэрийн, ш
300
500
166,7
5
Гурилан боов, 0.5кг
1000
1800
180,0
6
Цагаан будаа, задгай, кг
650
800
123,1
7
Хонины мах, кг
2000
2300
115,0
8
Yхрийн мах, кг
1800
2400
133,3
9
Адууны мах, кг
1600
2200
137,5
10
Ямааны мах
1600
2000
125,0
11
Сүү, задгай, литр
700
1100
157,1
12
Сүү, савласан, 1л
1200
1600
133,3
13
Ургамлын тос, 1 литр
1600
2600
162,5
14
Өөхөн тос, кг
1300
2200
169,2
15
Шар тос, кг
3000
4500
150,0
16
Масло, задгай, 1 кг
2000
3000
150,0
17
Төмс, кг
300
300
100,0
18
Лууван, кг
500
350
70,0
19
Манжин, кг
500
400
80,0
20
Байцаа, кг
500
400
80,0
21
Сонгино, кг
1500
1500
100,0
22
Элсэн чихэр, кг, 
1000
1100
110,0
23
Хатуу чихэр, 1 кг
2500
2800
112,0
24
Янжуур тамхи, West
850
1000
117,6
25
Янжуур тамхи, "Алтан навч"
400
700
175,0
26
Цагаан тосон будаг, Хятад, байшинтай
1600
1800
112,5
27
Цемент, Хятад, 1уут
7000
9500
135,7
28
Цэвэр ус, гэр хороолол, 1 л
1
2
200,0
29
Түлшний мод, шуудайгаар
3000
3300
110,0
30
Нүүрс, 1 тонн
50000
65000
130,0
31
Шалны хулдаас, Хятад
3000
3500
116,7
32
Эдийн саван, ОК
250
350
140,0
33
Угаалгын нунтаг, "OMO-99"  
600
900
150,0
34
Аспирин, 10ш
150
200
133,3
35
Ампциллин, 10ш
1000
1200
120,0
36
Витамин "С", үрлэн, 50ш
250
250
100,0
37
Хлорфенамен, Монос
800
1200
150,0
38
Пенициллин, тариагаар, 1 сая
240
200
83,3
39
Кальцихлорид, тариагаар, 10 ампул
2500
2500
100,0
40
Эмнэлгийн ор хоногийн хөлс, өдрийн, даатгал ороогүй
2500
5000
200,0
41
Бензин, А-80, 1 литр
950
1150
121,1
42
Бензин, А-92, 1 литр
950
1250
131,6
43
Дизелийн түлш, 1 литр
1000
1370
137,0
45
Хот доторх таксины хөлс, 1 км
400
500
125,0
46
УБ-Аймгийнхооронд машины хөлс, нэг талдаа
55000
65000
118,2

 

Барааны бүлгээр
2007.01/
2007.02/
2007.03/
2007.04/
2007.05/
2007.06/
2007.07/
2007.08/
2007.09/
2007.10/
2007.11/
2007.12/
2005,12
2005,12
2005,12
2005,12
2005,12
2005,12
2005,12
2005,12
2006,12
2005,12
2005,12
2005,12
ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС
110,0041
111,0268
113,2482
111,9858
113,9914
115,054
118,402
122,739
126,52
126,52
131,381
139,646
01.   ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА
116,9866
121,4181
128,8137
126,937
132,9552
134,3459
140,148
145,903
142,599
142,599
149,43
163,89
ХYНСНИЙ БАРАА
117,666
122,2268
129,8154
127,8897
134,0513
135,4782
141,392
147,27
143,88
143,88
150,541
165,366
01.1.1  ТАЛХ, ГУРИЛ, БУДАА
116,2422
116,0049
118,3124
111,1519
106,937
110,0249
116,626
136,966
137,959
137,959
144,977
176,399
01.1.2  МАХ, МАХАН БYТЭЭГДЭХYYН
120,1896
133,0434
153,5766
159,0103
186,9065
187,933
179,037
188,901
169,136
169,136
169,136
156,959
01.1.4  СYY, СYYН БYТЭЭГДЭХYYН, ӨНДӨГ
115,0946
115,2761
121,7055
115,2456
115,4271
97,9192
97,99
103,234
128,874
128,874
128,885
156,658
01.1.5  ТӨРӨЛ БYРИЙН ӨӨХ, ТОС
98,49274
100,032
100,55
100,3377
100,3377
104,9702
105,959
113,965
128,389
128,389
158,198
157,271
01.1.6  ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ
111,7039
123,0869
150,0923
150,0923
176,1181
215,6466
215,647
148,133
151,731
151,731
151,731
176,777
01.1.7  ХYНСНИЙ НОГОО
126,3652
148,9069
150,9985
169,6855
171,8467
163,2038
265,152
102,699
98,4806
98,4806
131,455
132,395
01.1.8  СААХАР, ЖИМСНИЙ ЧАНАМАЛ, ЗӨГИЙН БАЛ, ЧИХЭР, ШОКОЛАД
126,3466
126,355
128,7722
124,242
129,8614
129,8614
129,861
129,878
134,408
134,408
138,938
144,812
01.1.9  ХYНСНИЙ БУСАД БYТЭЭГДЭХYYН
109,8501
106,5667
106,5667
103,2834
100,4792
109,8501
123,113
126,396
129,679
129,679
142,813
163,186
2
 
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА
100,0887
100,0887
100,0887
93,47529
93,47529
93,47529
93,4753
100,089
100,089
100,089
100,089
100,089
3
 
ТАМХИ
101,6474
100
100
100
98,35256
106,0406
106,041
107,688
118,671
118,671
118,671
153,325
4
03.1.1  ХӨВӨН, БӨС БАРАА
115,6619
115,9674
114,3493
113,3021
116,7632
116,7632
117,509
137,388
139,056
139,056
139,056
139,802
5
03.1.2  БYХ ТӨРЛИЙН ХУВЦАС
110,4324
108,343
109,8507
108,6195
108,8659
108,4359
108,816
116,691
124,185
124,185
124,185
135,799
ЭРЭГТЭЙ БЭЛЭН ХУВЦАС
105,9007
104,7879
102,5795
101,5111
100,7277
101,8285
102,194
109,619
119,136
119,136
119,136
126,917
ЭМЭГТЭЙ БЭЛЭН ХУВЦАС
113,4131
110,415
114,8477
113,5448
114,8913
113,0125
113,434
121,768
128,087
128,087
128,087
142,538
ХYYХДИЙН БЭЛЭН ХУВЦАС
120,0277
119,2914
122,4951
120,4658
117,4642
119,4653
119,465
126,205
127,424
127,424
127,424
143,093
6
03.1.3  ЖИЖИГ ЭДЛЭЛ, ХЭРЭГСЭЛ
157,2439
140,4665
141,8154
134,586
132,4898
132,4898
132,49
143,839
158,972
158,972
158,972
171,141
7
 
ГУТАЛ
94,56847
96,1238
95,48014
94,9231
90,43016
91,62112
89,8546
93,0242
100,077
100,077
100,077
108,093
8
   
ОРОН СУУЦ, УС, ЦАХИЛГААН, ХИЙН БОЛОН БУСАД ТYЛШ
114
111,4693
110,2275
110,2715
110,2729
112,247
112,266
112,802
129,263
129,263
129,263
133,669
9
   
ГЭР АХУЙН ТАВИЛГА, ГЭР АХУЙН БАРАА
109,1
108,6399
109,5693
106,5579
108,897
109,9201
111,004
119,125
127,639
127,639
127,639
133,85
10
  
ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ
109,7
105,9759
102,2649
102,2649
103,0835
103,0835
102,392
106,978
104,582
104,582
116,809
130,755
11
   
ТЭЭВЭР
114,4
114,4153
114,2086
111,5244
115,7585
117,3862
130,256
133,587
139,911
139,911
156,654
160,255
12
   
АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, СОЁЛЫН БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ
100,9
100,5279
100,8336
100,2118
99,5918
99,5918
99,5918
102,531
103,418
103,418
103,418
102,963
13
   
БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ
106,8
106,8182
106,8182
106,8182
106,8182
106,8182
106,818
106,818
106,818
106,818
106,818
106,818
14
   
ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХООЛ, ДОТУУР БАЙРНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ
117,5
114,1157
112,0831
112,0831
114,1508
115,5059
116,183
117,539
135,847
135,847
170,899
171,005
15
  
БУСАД БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ
98
100,0554
99,57434
102,1697
98,85315
98,85315
102,267
107,125
114,883
114,883
114,883
120,209

 

Нийгмийн халамжийн сангаас олгосон тэтгэмж
өссөн дүнгээр
д/д
Тэтгэмжийн төрөл
Хүн
сая.төг
1
Халамжийн тэтгэвэр
1631
470,8
2
Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүд
2830
468,5
3
Ахмад настныг асарч  буй иргэнд
203
32,3
4
ХБ-тэй иргэнийг асарч буй иргэнд
206
42,9
5
Хүүхэд асарсны
944
58,3
6
тэтгэвэр нь зогсоогдсон иргэдэд олгосон тэтгэмж
370
117
7
Бүтэн өнчин хүүхэд үрчилж асарч өсгөсний
25
5,1
8
Алдарт эхийн одонгийн  шагнал
9
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж
37791
1293
10
Шинээр төрсөн хүүхдэд мөнгөн тусламж
2133
213,3
11
Шинээр гэр бүлд олгосон тусламж
1500
750
12
Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт
37
5,7
13
Алдарт эхийн одонтой эхчүүдэд олгосон мөнгөн тусламж хөнгөлөлт
5607
369,4
14
Ахмад настанд үзүүлсэн тусламж
4351
95,8
16
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн тусламж, хөнгөлөлт
223
14,1
16
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
298
14,7
17
Алдарт эхийн одонгийн дагалдах шагнал
172
4,1
56690
3484,2

 

Сумдад олгосон нөхөн олговор
өссөн дүнгээр
                 
2006 он
             
2007 он
Харьцуулсан хувь
Сумдын нэр
Хүний тоо
Олгосон нөхөн
Хүний тоо
Олгосон нөхөн
Хүний тоо
Олгосон нөхөн
 
олговор
олговор
олговор
1
Алтай
9
2499
5
1675,3
66,6666667
61,9412024
2
Булган
3
1816,4
2
1125,1
42,8571429
53,2414714
3
Буянт
7
3294,8
3
1754,2
66,6666667
68,3609576
4
Дарви
3
1086
2
742,4
#DIV/0!
0
5
Дөргөн
0
626,5
0
0
0
39,2375737
6
Дуут
3
2374
2
931,5
27,2727273
52,9381669
7
Зэрэг
11
2736,4
3
1448,6
50
32,2563889
8
Манхан
4
2887,8
2
931,5
100
68,5727049
9
Мянгад
4
2238,5
4
1535
25
32,7999207
10
Мөст
12
4036,9
3
1324,1
100
54,9951503
11
Мөнххайрхан
2
2062
2
1134
76,9230769
68,5301887
12
Yенч
13
5300
10
3632,1
0
0
13
Ховд
2
224
0
0
60
65,1039195
14
Цэцэг
5
2107,4
3
1372
0
0
15
Чандмань
2
854
0
0
28,5714286
40,6059285
16
Эрдэнэбүрэн
7
2294
2
931,5
40
23,7659963
17
Жаргалант
20
10885,3
8
2587
0
0
      Дүн
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!

 

                 
Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж
Тэтгэвэр
үүнээс өндөр насны
Сумын нэр
Хүн
олгосон тэтгэвэр сая.төг
Хүн
олгосон тэтгэмж сая.төг
1
Алтай
293
203
211
158,6
2
Булган
1066
755,4
731
569,4
3
Буянт
317
225,4
210
163,4
4
Дарви
240
168,7
160
126,8
5
Дөргөн
279
186,1
175
124,3
6
Дуут
228
151,6
139
98,5
7
Зэрэг
387
268,5
264
200,7
8
Манхан
454
314,8
296
217,8
9
Мөст
425
298,9
270
201,8
10
Мөнххайрхан
308
213,1
206
142,2
11
Мянгад
359
232,9
242
169,7
12
Yенч
424
322,6
311
246,1
13
Ховд
396
282,3
287
206,6
14
Цэцэг
260
189,7
179
132,1
15
Чандмань
285
194,2
203
146,3
16
Эрдэнэбүрэн
308
203,1
178
131,9
17
Жаргалант
3568
1739,1
1951
1674,6
    
Дүн
0
0
0
0

 

БАНКНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
сая төгрөгөөр
д/д
Үзүүлэлт
Анод
Зоос
Шуудан
Хадгаламж
Хас
ХААН
 
Дүн
1
Монгол банкнаас авсан
2345
2615
3420
4915
300
7300
27976,5
2
Монгол банкинд өгсөн
1843,8
879,5
3999,5
1002,7
1238,8
10938,7
26,9
3
Нийт зээл
1008
2535
6411,5
1470,2
1496,9
15054,9
354,2
4
Хугацаа хэтэрсэн
5,1
0
19,4
0
2,4
0
31250,1
5
Чанаргүй
36,9
272,4
17,7
3
16,8
7,4
2840,7
6
Нийт актив
1761,6
2546,1
7014,7
1631,8
1581,5
16714,4
8193,1
7
Харилцах
26,8
243,1
504,3
462,3
46,6
1557,6
3695,2
8
Хадгалалж  хугацаатай
1015
350
3032,2
238
367,5
3190,4
11888,4
9
                      
хугацаагүй
699,7
118,6
381,4
77,6
147,9
2270
51532,9
10
Нийт хадгаламж
1714,8
468,6
3413,6
315,6
515,4
5460,4
38170,7
11
Олгосон зээл
2322,3
4033,7
12175,6
3685,1
2901,8
26414,4
0
12
Төлөгдсөн зээл
2025,3
2925,1
9019,6
2835,1
2292,6
19073
0

 

                                                     
АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
 
Боловсролын түвшингээр
2005
2006
2006
2007/
2007/
2005
2006
Бүгд
1519
1521
790
52,0078999
51,9395135
          
Үүнээс эмэгтэй
715
702
438
61,2587413
62,3931624
Дээд боловсролтой
150
209
244
162,666667
116,746411
Тусгай дунд боловсролтой
147
110
90
61,2244898
81,8181818
Мэргэжлийн анхан шатны
328
104
75
22,8658537
72,1153846
Ерөнхий боловсролын
887
1096
381
42,9537768
34,7627737
Боловсролгүй
7
2
0
0
0
                                                   
АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО
2005
2006
2007
2007/
2007/
2005
2006
Бүгд
1033
1348
2571
248,886738
190,727003
          
Үүнээс эмэгтэй
488
606
914
187,295082
150,825083
Улсын үйлдвэрийн газарт
2
0
3
150
0
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
212
141
413
194,811321
292,907801
Нөхөрлөл, компанид
339
424
142
41,8879056
33,490566
Хоршоо
160
102
74
46,25
72,5490196
ХЭАА, бусад
320
681
1939
605,9375
284,728341

 

        ШУУДАН,ХОЛБОО,ИНТЕРНЭТИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ
 
Хэмжих
2005
2006
2007
2007/
2007/
нэгж
2005
2006
Телефон цэг
тоо
2691
2196
1976
73,42995
89,98179
Телевиз цэг
тоо
4025
4025
4050
100,6211
100,6211
Таксафон
тоо
8
8
8
100
100
Үүрэн телефон
тоо
6000
7000
8000
133,3333
114,2857
Интернэтийн үйлчилгээний цэг
тоо
0
3
3
100
Интернэт үйлчилгээний цэгээр үйлчлүүлэгчдийн тоо
тоо
0
4222
4300
101,8475
Интернэтийн байнгын хэрэглэгчдийн тоо
тоо
0
472
500
105,9322
Явуулсан  бичиг, захидал
мян.шир
0
8,8
10,9
123,8636
  Илгээмж
мян.шир
0
0,9
0,9
100
  Хэвлэл
мян.шир
0
12,9
25,7
199,2248
Хүлээн авсан буюу хүргэсэн Бичиг захидал
мян.шир
0
7,2
26
361,1111
  Илгээмж
мян.шир
0
1,6
1,3
81,25
  Хэвлэл
мян.шир
0
118,7
360
303,2856
Хэвлэл захиалга
мя.төг
109991,9
99085,5
100767
91,61311
101,697

 

Тогтвортой амьжиргаа төслөөс Эрүүл мэнд, боловсрол,дэд бүтцийг сайжруулах чиглэлээр орон нутагт хийсэн хөрөнгө оруулалтын тайлан
Төслийн үр шимийг хүртсэн хүний тоо
Төсөл хэрэгжсэнээр ажлын байраар хангагдсан хүний тоо
  
Үүнээс
үүнээс
үүнээс
Хөрөнгө оруулалтын чиглэл
хэрэгжсэн төслийн тоо
зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ мян.төг
шууд
эмэгтэйчүүд
ядуучууд
шууд бус
байнгын
эмэгтэйчүүд
түр
эмэгтэйчүүд
Барилгын ба халаалтын засвар хийсэн эмнэлэг
3089,9
378
196
51
1672
4
1
Үүнээс -сумын
            
өрх, багийн
3887,7
661
342
158
1222
7
2
Эмнэлэгт нийлүүлсэн тээврийн хэрэгсэл
1982,7
815
426
198
1642
Эмнэлэгт нийлүүлсэн оношлогооны багаж
1415
121
98
26
589
ЕБСургууль              
тохижилт хийсэн
3384,1
130
68
41
624
барилгын ба халаалтын засвар хийсэн
Ерөнхий боловсролын
тохижилт хийсэн
20695,2
997
594
312
3355
4
1
барилгын ба халаалтын засвар хийсэн
3596,6
170
91
32
581
12
4