Аймгийн нийгмийн даатгалын гол үзүүлэлтүүд

2008 оны эхний 6 сарын байдлаар

 

1.      Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч ажил олгогчийн тоо 336

2.      Нийгмийн даатгалд даатгуулагчдын тоо 8451

3.      Сайн дурын даатгуулагчид-1252

4.      ЭМД-д даатгуулагч - 55130

5.      Нийт тэтгэвэр авагчдын тоо 9514

Олгосон тэтгэвэр 4 тэрбум 570,4 сая төгрөг

 

6.      Шинээр тэтгэвэр тогтоолгосон 303

7.      Үүнээс : Өндөр насны 137

Тахир дутуугийн -108

Тэжээгчээ алдсаны -58

8.      Тэтгэвэр авагчдын тоо -971

Үүнээс : Жирэмсэн амаржсаны -463

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны -289

Ажилгүйдлийн - 95

Оршуулгын тэтгэмж 124

Олгосон тэтгэмж 111,9 сая төгрөг