Тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

 

Тээврийн үзүүлэлтүүд

2007

2008

 2008/                            2007

 

 

 

 

 

Тээсэн ачаа, мян.тн

800.1

25.5

3.2

Ачаа эргэлт мян.тн.км

840.9

11445.6

1361.1

Зорчигч эргэлт , хүн.км

2080

5226.1

251.3

Тээвэрлэсэн зорчигч

1.06

4.2

396.2

Шилжүүлсэн тн.км

832

200.0

24.0

Тээврийн орлого

11010.5

18924.4

171.9

Тээврийн ажиллагсадын тоо

154

139

90.3