Тээвэр салбарын үзүүлэлтүүд

Тээврийн үзүүлэлтүүд

2007

2008

2008 / 2007

 

 

 

 

 

Тээсэн ачаа, мян.тн

826.2

59.8

7.2

Ачаа эргэлт мян.тн.км

15978.9

33793.6

211.5

Зорчигч эргэлт , хүн.км

7780.0

12378.2

159.1

Тээвэрлэсэн зорчигч .

10.2

10.2

100.0

Шилжүүлсэн тн.км

1372.0

708.0

51.6

Тээврийн орлого

21710.5

47618.1

219.3

Тээврийн ажиллагсадын тоо

154

139

90.3