БYРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО

 
Боловсролын түвшингээр
2006
2007
2008
2007/2006
2007/2007
Бүгд
1500
1696
784
52.26667
46.22642
          
Үүнээс эмэгтэй
753
805
435
57.76892
54.03727
Дээд боловсролтой
168
260
242
144.0476
93.07692
Тусгай дунд боловсролтой
150
117
93
62
79.48718
Мэргэжлийн анхан шатны
336
103
70
20.83333
67.96117
Ерөнхий боловсролын
840
1215
379
45.11905
31.19342
Боловсролгүй
6
1
0
0
0

БYРТГЭЛТЭЙ ХYМYYСЭЭС АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО

2006
2007
2008
2008/2006
2008/2007
Бүгд
248
424
130
52.41935
30.66038
           Үүнээс эмэгтэй
103
143
61
59.2233
42.65734
Улсын үйлдвэрийн газарт
Төрийн болон төсөвт байгууллагад
51
84
56
109.8039
66.66667
Нөхөрлөл, компанид
72
54
11
15.27778
20.37037
Хоршоо
6
7
0
0
0
ХЭАА, бусад
119
279
63
52.94118
22.58065

Эхний улиралд ажлын түр болон бүрэн байртай болсон ажиллагсад

1-р сар 2-р сард 3-р сард
Алтай
0
15
Гэрээт малчин 41
Булган
1
Буянт
12
Дарви
63
Дөргөн
5
Дуут
8
32
Туслах ажилчин 17
Зэрэг
8
8
М-хайрхан
47
Гэрээт малчин  47
Yенч
32
Цэцэг
4
Жаргалант
26
33
17
ХЭДСангаас
49
34
30
 
Дүн
167
153
104

 

         ХЭДС-с зээл авч ажлын байртай болсон хүмүүс
 
Бөөний болон жижиглэн худалдаа
33
тээврийн үйлчилгээ
20
мал худалдан авах
19
мужаан модон эдлэл
2
оёдол
3
талх нарийн боов
1
арьс шир
2
сүүн бүтээгдэхүүн
3
ногоо тариалах
4
үсчин,халуун ус
4
хувийн эмнэлэгийн үйлчилгээ
6
компьютерийн үйлчилгээ
2
тэжээл,өвс авах
11
худаг гаргах
1
төмөр эдлэл
1
хүүхдээ гадаадад сургах
1
 
Бүгд
113

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Өмнөх сарын эцэс т байсан ажилгүйчүүд
1519
1550
1540
1500
1304
1274
1319
1366
1487
1501
1530
1540
Тайлант сард нэмэгдсэн ажилгүйчүүд -бүгд
83
63
112
178
238
328
66
155
40
84
32
37
Yүнээс -орон тооны цомхтголоос
3
1
2
5
4
2
            -байгууллага татан буугдсанаас
1
1
1
2
            -өөр газраас шилжиж ирсэн
3
4
            -сургууль төгссөн
8
1
            -цэргээс халагдсан
            -мэргэжлийн ажил олдохгүйгээс
23
11
54
46
30
68
28
25
7
19
12
10
            -цалин багатайгаас
1
            -бусад
48
51
52
132
207
254
38
123
29
63
20
27
Ажилгүйчүүдээс тайлант сард ажилд орсон
52
73
123
372
266
282
16
33
26
53
22
56
Yүнээс -улсын үйлдвэрийн газар
            -төрийн, төсөвт байгууллага
18
24
9
1
4
3
7
25
35
14
26
            -нөхөрлөл, компани
14
58
26
66
215
13
7
1
16
5
4
            -хоршоо
6
80
7
3
2
3
1
            -бусад
20
43
56
265
193
60
19
25
Тайлант сард ажилгүйчүүдийн бүртгэлээс хасагдсан
29
2
2
1
3
1
2
Тайлантсарын эцэст  байгаа ажилгүйчүүд
1550
1540
1500
1304
1274
1319
1366
1487
1501
1530
1540
1521
Yүнээс   -урьд нь ажил хийж байсан
593
591
570
506
451
437
437
464
486
481
39
29
             -анх удаа ажил эрж байгаа
957
949
930
798
823
882
929
1023
1015
1049
1501
1492
Тайлант сарын эцэст байгаа ажилгүйчүүд насны бүлгээр
16-24
244
244
248
210
208
221
231
268
272
282
291
284
25-34
546
543
525
431
407
423
433
463
453
462
492
487
35-44
462
457
436
400
403
408
426
462
481
488
503
504
45-60
298
296
291
263
256
267
276
294
295
298
254
246

 

Дээд 155 146 168 170 177 190 200 210 204 187 224 209
тусгай дунд 151 148 150 151 156 159 1610 162 165 162 114 110
МАШатны 339 340 336 328 307 299 306 332 347 351 102 104
Бүрэн дунд 513 516 483 416 415 445 473 518 524 541 534 543
бүрэн бус дунд 323 320 299 206 190 193 193 223 220 239 475 467
бага 63 63 58 30 27 31 31 40 39 48 90 86
боловсролгүй 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 1 2

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
дүн
Банк
3
1
1
2
11
4
0
22
Боловсрол соёл
12
1
1
1
1
3
24
21
9
73
Эрүүл мэнд
3
4
2
2
4
2
3
20
ХЭАА
22
47
57
289
189
34
5
2
3
648
Бусад
12
20
9
44
14
46
2
2
17
166
Барилга
0
55
39
63
197
11
21
3
389
52
73
123
372
266
282
16
33
26
53
22
0
1318
0
0
0
Эсгий урлал
22
18
50
10
100
ногоочин
148
148
Туслах малчин
39
239
5
283
ойжуулагч
30
30
худалдагч
1
1
оож ван 
11
11
Хан орд
1
1
Барилга Алтай трест
55
1
56
Алтайн зам
38
38
Тулга
63
81
144
Од Цэ К
67
67
жаргалант луу
25
25
Азза
24
24
оож ван 
11
11
барилга
21
3
24
389