ШУУДАН,ХОЛБОО,ИНТЕРНЭТИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ

Хэмжих
2006
2007
2008
2008/
2008/
нэгж
2006
2007
Телефон цэг
тоо
2613
2215
1713
65.55683123
77.33634312
Телевиз цэг
тоо
4025
4030
4050
100.621118
100.4962779
Таксафон
тоо
8
8
8
100
100
Үүрэн телефон
тоо
6000
8000
9300
155
116.25
Интернэтийн үйлчилгээний цэг
тоо
2
2
2
100
100
Интернэт үйлчилгээний цэгээр үйлчлүүлэгчдийн тоо
тоо
990
1237
38
3.838383838
3.071948262
Интернэтийн байнгын хэрэглэгчдийн тоо
тоо
316
310
25
7.911392405
8.064516129
Явуулсан
 
бичиг, захидал
мян.шир
3.5
2.8
0.7
20
25
Илгээмж
мян.шир
0.1
0.8
0
0
0
Хэвлэл
мян.шир
2.9
3
0
0
0
Хүлээн авсан буюу хүргэсэн
Бичиг захидал
мян.шир
4.6
0.8
1.2
26.08695652
150
Илгээмж
мян.шир
0.3
0.1
0.009
3
9
Хэвлэл
мян.шир
88.5
87.2
108.3
122.3728814
124.1972477
Хэвлэл захиалга
мя.төг
32567.5
18000
26763.9
82.17978046

148.6883333