2003 оны эхний 8 сарын байдлаар
Аж үйлдвэр
Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
Цахилгаан эрчим хүч , сая квт.цаг
2002
2003
2004
2005
2006
Цахилгаан эрчим хүч, сая квт.цаг
1436.8
1495.6
1502.5
1570.6
1601.8
Цэвэр өсөлт, бууралт, өмнөх он=100%3.81502894.0924280.4613533034.532451.9865
2002
2003
2004
2005
2006
Дулааны эрчим хүч , мян.Г.кал
4026.8
3962.3
3882.9
3846.2
3955.3
Нүүрс , мян.т
2811.7
2990.2
3133.1
3148
3048.7

 

2006 оны Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, зэрэгцүүлэх  үнээр, жилийн эцсийн байдлаар
1995
1996
1997
1998
1999
2003
2004
2005
2006
бүх аж үйлдвэр
122166.2
121574.6
117785.1
135660.9
138042.9
140115.7
149209.5
166274.6
166251
-0.014193
36.08592229
цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэл
24667
24999.5
25020.4
24757.3
25665.6
27085.7
26966.8
27995.5
28596.4
2.1464164
15.92978473
боловсруулах аж үйлдвэр
47733.4
39709
32150.8
45392.5
41839.5
33964.8
38651.5
54033.7
56413.2
4.4037332
18.18391315
уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр
49765.8
56866.1
60613.9
65511.1
70537.8
79065.2
83591.2
84245.4
81241.4
-3.565773
63.24745106
1995=100
1995
1996
1997
1998
1999
2003
2004
2005
2006
цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэл
100
101.34795
101.4327
100.36608
104.04832
109.80541
109.32339
113.493737
115.929785
15.929785
боловсруулах аж үйлдвэр
100
83.18913
67.35493
95.095887
87.652461
71.155208
80.9737
113.198934
118.183913
18.183913
уул уурхай,  олборлох аж үйлдвэр
100
114.26743
121.7983
131.6388
141.73951
158.87457
167.96917
169.283725
163.247451
63.247451

 

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүтэц,  хувиар ( оны  үнээр)
1999
2003
2004
2005
2006
цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэл
20.0128791
18.696075
20.15441
19.304213
19.166652
-0.13756
боловсруулах аж үйлдвэр
33.9797207
26.494057
28.1979
28.341893
28.357969
0.0160766
уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр
46.0074003
54.809868
51.64769
52.353895
52.4
0.0461054

 

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалт, оны  үнээр  
1999
2003
2004
2005
2006
бүх аж үйлдвэр
279368.1
331839.7
387044.8
435699.2
470869.4
цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэл
55909.6
62041
78006.6
84108.3
90249.9
боловсруулах аж үйлдвэр
94928.5
87917.8
109138.5
123485.4
133529
уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр
128530
181880.9
199899.7
228105.5
247090.5

Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàðààð

                                              2007 оны жилийн эцэс
         ìÿí. òºã
Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð
2006
2007
Text Box: %
2007
2006
Àæ ¿éëäâýð - á¿ãä
1827 679.1
1595 967.6
87.3
Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ñàëáàð
45 000.0
21 900.0
48.7
    Í¿¿ðñ îëáîðëîëò
17 500.0
3 200.0
18.3
    Òîîñãî ¿éëäâýðëýë
27 500.0
18 700.0
68.0
Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð
601 723.2
370 789.1
61.6
    Àðõè ¿éëäâýðëýë
 0.0
 0.0
0.0
    Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í,  óíäàà ¿éëäâýðëýë
165 724.7
212 165.8
128.0
    Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë
398 361.0
128 481.4
32.3
    Èîäæóóëñàí äàâñ ¿éëäâýðëýë
10 248.0
5 097.0
49.7
    Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë
14 000.0
14 100.0
100.7
    Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, ýñãèé, ýñãèé  ãóòàë 
8 800.0
7904.9
89.8
    ¿éëäâýðëýë
ÿâãàí õ¿íèé çàìûí õàâòàí
4 589.5
3 040.0
66.2
    ¿éëäâýðèéí áóñàä
 0.0
 0.0
Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì  
õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ
1180 955.9
1203 278.5
101.9
    Öàõèëãààí ¿éëäâýðëýë
58 312.0
52 480.0
90.0
    Äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë
912 448.5
961 850.7
105.4
    Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ
210 195.4
188 947.8
89.9

Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë

Хэмжих нэгж
2006
2007
2007/2006 %
2006
Цахилгаан эрчим хүч /өндрөөс/
мян.кв.цаг
8591
8317.1
96.81177977
                                    
/намаас/
185.4
154.3
83.22545847
  
Дулааны эрчим хүч
мян.г.кал
23.1
26.5
114.7186147
  
Нүүрс
мян.т
0.5
0.6
120
  
Ус олзворлолт
мян.куб.м
453.6
405.5
89.39594356
  
Сувагжуулалт
мян.куб.м
396.3
371.9
93.8430482
 
Тоосго
мян.ш
200
340
170
  
Замын хавтан
м2
587
380
64.73594549
  
Эсгий
мян.м
0.7
1.1
157.1428571
  
Монгол дээл
ширхэг
200
320
160
  
Европ хослол
ширхэг
35
38
108.5714286
  
Талх
тонн
113.25
115.2
101.7218543
  
Нарийн боов
тонн
114.75
217.2
189.2810458
   
Зайрмаг
мян.ш
32
55.3
  
Архи 
мян.л
0
0
  
Хиам
тонн
18.4
19.9
108.1521739
  
Махан консервь
тонн
162.5
57.6
35.44615385
  
Давс
тонн
13.6
16
117.6470588

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, салбараар

мян. төг
2007
2008
Дүнд салбаруудын     эзлэх хувь
2007
2008
Аж үйлдвэр бүгд
0
0
0
0
Уул уурхай, олборлох салбар
0
0
0
0
    Нүүрс олборлолт
1100
0
0
0
    Тоосго үйлдвэрлэл
0
0
0
0
Боловсруулах аж үйлдвэр
86093
0
0
0
    Архи үйлдвэрлэл
0
0
0
    Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
14180
22140
0
0
    Хүнсний бүтээгдэхүүн,  ундаа үйлдвэрлэл
48641.2
61769
0
0
    Иоджуулсан давс үйлдвэрлэл
1181
1200
0
0
    Хувцас үйлдвэрлэл
7200
984
0
0
Арьс шир боловсруулах, эсгий, эсгий гутал
0
0
0
0
Явган хүний зам хавтан үйлдвэрлэл
0
0
0
0
Yйлдвэрлэлийн бусад
0
0
0
Эрчим хүч , дулаан,  усан хангамж
558510.2
0
0
0
    Цахилгаан үйлдвэрлэл
13935.7
9400
0
0
    Дулаан, уур үйлдвэрлэл
452861.8
494876.8
0
0
    Ус ариутгал, усан хангамж
48588.1
54233.4
0
0

 

2007
2008
Дүнд салбаруудын     эзлэх хувь
2007
2008
Аж үйлдвэр бүгд
0
0
0
0
Уул уурхай, олборлох салбар
0
0
0
0
    Нүүрс олборлолт
1100
0
0
0
    Тоосго үйлдвэрлэл
0
0
0
0
Боловсруулах аж үйлдвэр
86093
0
0
0
    Архи үйлдвэрлэл
0
0
0
0
    Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
14180
22140
0
0
    Хүнсний бүтээгдэхүүн,  ундаа үйлдвэрлэл
52494.4
61769
0
0
    Иоджуулсан давс үйлдвэрлэл
1156
1200
0
0
    Хувцас үйлдвэрлэл
7200
984
0
0
Арьс шир боловсруулах, эсгий, эсгий гутал
0
0
0
0
Явган хүний зам хавтан үйлдвэрлэл
0
0
0
0
Yйлдвэрлэлийн бусад
0
0
0
0
Эрчим хүч , дулаан,  усан хангамж
636036.8
0
0
0
    Цахилгаан үйлдвэрлэл
249974.9
86926.9
0
0
    Дулаан, уур үйлдвэрлэл
452861.8
494876.8
0
0
    Ус ариутгал, усан хангамж
48588.1
54233.1
0
0

Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë

Õýìæèõ íýãæ
2007
2008
2008/2007 %
Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ /ºíäðººñ/
ìÿí.êâ.öàã
3348.2
1725.5
51.5
                                     /íàìààñ/
54.2
30.2
55.7
   Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷
ìÿí.ã.êàë
19.8
 19.0
96.0
   Í¿¿ðñ
ìÿí.ò
0.2
 0.0
0.0
   Óñ îëçâîðëîëò
ìÿí.êóá.ì
128.4
 137.7
107.2
   Ñóâàãæóóëàëò
ìÿí.êóá.ì
120.8
 136.1
112.7
  Òîîñãî
ìÿí.ø
0.0
 0.0
0.0
   Çàìûí õàâòàí
ì2
0.0
 0.0
0.0
   Ýñãèé
ìÿí.ì
0.0
 0.0
0.0
   Ìîíãîë äýýë
øèðõýã
150
110
73.3
   Åâðîï õîñëîë
øèðõýã
7
9
128.6
   Òàëõ
òîíí
36.0
37.0
102.8
   Íàðèéí áîîâ
òîíí
30.0
 51.6
172.0
   Торт
мян.ш
0.2
 0.4
200.0
    Çàéðìàã
ìÿí.ø
3.8
 4.0
105.3
   Àðõè 
ìÿí.ë
0.0
 0.0
0.0
   Ундаа
ìÿí.ë
12.0
 14.0
116.7
   Õèàì
òîíí
7.2
 8.2
113.9
   Ìàõàí êîíñåðâü
òîíí
0.0
 0.0
0.0
   Äàâñ
òîíí
2.0
 4.0
200.0

Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, ñàëáàðààð /ìÿí. òºã/

2007
2008
Ä¿íä ñàëáàðóóäûí     ýçëýõ õóâü
2007
2008
Àæ ¿éëäâýð á¿ãä
827 555.2
722 129.8
100.0
100.0
Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ñàëáàð
1 100.0
 0.0
 0.1
 0.0
    Í¿¿ðñ îëáîðëîëò
1 100.0
 0.0
 100.0
 0.0
    Òîîñãî ¿éëäâýðëýë
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð
75 030.4
86 093.0
 9.1
 11.9
    Àðõè ¿éëäâýðëýë
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
    Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë
14 180.0
22 140.0
 18.9
 25.7
    Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í,  óíäàà ¿éëäâýðëýë
52 494.4
61 769.0
 70.0
 71.7
    Èîäæóóëñàí äàâñ ¿éëäâýðëýë
1 156.0
1 200.0
 1.5
 1.4
    Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë
7 200.0
 984.0
 9.6
 1.1
Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, ýñãèé, ýñãèé ãóòàë
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
ßâãàí õ¿íèé çàì õàâòàí ¿éëäâýðëýë
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
Yéëäâýðëýëèéí áóñàä
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
Ýð÷èì õ¿÷ , äóëààí,  óñàí õàíãàìæ
751 424.8
636 036.8
 90.8
 88.1
    Öàõèëãààí ¿éëäâýðëýë
249 974.9
86 926.9
 33.3
 13.7
    Äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë
452 861.8
494 876.8
 60.3
 77.8
    Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ
48 588.1
54 233.1
 6.5
 8.5