Ýð¿¿ë ìýíä

            Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà 100.9 ìÿíãàí õ¿íä ¿çëýã õèéæ ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýãò 23.5 ìÿíãàí õ¿íèéã õàìðóóëæ, 47.6 ìÿíãàí îð õîíîãîîð ¿éë÷èëæ 563 ýõ àìàðæóóëæ 565 õ¿¿õýä ýõ áàðüæ àâñàí áàéíà.
            Íèéò  81 õ¿í íàñ áàðñíû 8 áóþó 9.8 õóâü íü 0-1 íàñíû,  2 áóþó 2.5 % íü 1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë ýçýëæ   áàéíà. ªíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëàõàä   ýõèéí ýíäýãäýë 1-ýýð , àìáóëüòîðûí ¿çëýã 19.7 %, õàëäâàðò ºâ÷èí 3.6 %-èàð íýìýãäýæ, îð õîíîã àøèãëàëò 1.4 %, íàñ  áàðàëò 27.7 õóâèàð áóóðñàí áàéíà.
            Õàëäâàðò ºâ÷èí íèéò  116 ãàðñíû  31%-ã õàëäâàðò øàð, 12.1%-ã ñ¿ðüåý, 0.2%-ã óëààíóóä, 0.8%-ã ìåíèí, 17.2 %-ã òýìá¿¿, 8.6 %-ã çàã õ¿éòýí, òðèõîìîíàèç, 9.5 %-ã  ñàëõèíöýöýã, 8.6%-ã  ìººãºíöºðººð ºâ÷ëºã÷èä ýçýëæ áàéíà. Óðüä îíòîé õàðüöóóëàõàä âèðóñò ãåïàòèò 9, ñ¿ðüåý 4, óëààíóóä 3, çàã õ¿éòýí 3, 캺ãºíöºð 1-ýýð  íýìýãäýæ, òðèõîìîíàèç 23-ààð áóóðñàí ìýäýýòýé áàéíà.

СОЁЛ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Байгууллагын нэр
Үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
2006
2007
2008
Хувь
2007  /2008
2006 /2008
Хөгжимдрамынтеатр
Уран бүтээл
тоо
1
2
0
200
Тоглолт-бүгд
тоо
35
20
0
57.1429
үүнээс явуулын
тоо
29
6
0
20.6897
Үзэгчид- бүгд
мян.хүн
1.2
1.1
0
91.6667
Орлого
мян.төг
873
2000.5
0
229.152
ОНСмузей
Үзэгчид- бүгд
мян.хүн
0.5
0.2
0.5
100
250
Орлого
мян.төг
74
77
368.1
497.432
478.052
Нийтийнномын сан
Номын фонд
тоо
111
219
142
127.928
64.8402
Байнгын уншигчид
мян.хүн
0.8
1.6
1.8
225
112.5
Олгож уншуулсан ном
мян.ш
12.3
21.5
25.2
204.878
117.209
Эрүүл мэнд
Амбульторын үзлэг
мян.хүн
82.8
84.3
100.9
121.86
119.692
Ор хоног ашиглалт
мян.хүн
47.6
48.3
47.6
100
98.5507
Халдварт өвчин бүгд
тоо
172
112
116
67.4419
103.571
Эхийн эндэгдэл
тоо
0
0
1
0
0
Нас баралт
тоо
116
112
81
69.8276
72.3214
О-1 насны хүүхдийн эндэгдэл
тоо
12
13
8
66.6667
61.5385