Tээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Тээврийн үзүүлэлтүүд 2007 2008   2008 / 2007
Тээсэн ачаа, мян.тн 800.1 865.1 108.1
Ачаа эргэлт мян.тн.км 840.9 1724.4 205.1
Зорчигч эргэлт , хүн.км 2080 2445.9 117.6
Тээвэрлэсэн зорчигч 1.06 2.2 207.5
Шилжүүлсэн тн.км 832 978.4 117.6
Тээврийн орлого  11010.5 11234.4 102.0
Тээврийн ажиллагсадын тоо  154 144 93.5