ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО мян.төгрөгөөр
   өссөн дүнгээр
2008/3
õàðüöóóë
2007/3
Төлөвлө гөө
Гүйцэт  гэл
Хувь
ñàí %
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДYН
751697.5
1251591.3
1113156.8
88.93932
148.1
А. УРСГАЛ ОРЛОГО
72915.6
255491.3
117056.8
45.81635
160.5
I. ТАТВАРЫН ОРЛОГО
62369.4
241427.1
92625.8
38.36595
148.5
1. Орлогын албан татвар
18115.9
19738.3
25479.8
129.0881
140.6
    1.1 хүн амын орлогын албан татвар
18115.9
19738.3
25479.8
129.0881
140.6
         1.1 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар
5423.8
5000
13702.7
274.054
252.6
         1.2 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар
11541
14200.1
7428.6
52.31372
64.4
         1.3 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар
1151.1
538.1
680.6
126.4821
59.1
         1.4 Бусад
8728.9
0
3667.9
0
42.0
2. Өмчийн татвар
7828.1
7369.8
11504.3
156.1006
147.0
3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар
7828.1
6100.8
4245
69.58104
54.2
    3.1 Тусгай зориулалтын орлого
7828.1
6100.8
4245
69.58104
54.2
         1.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн татвар
7828.1
6100.8
4245
69.58104
54.2
4. Бусад татвар
27696.5
208218.2
51396.7
24.68406
185.6
    4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж
6613
6963.1
11713.1
168.2167
177.1
    4.2 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
10541.6
68.9
17
24.67344
145.1
    4.3 газрын төлбөр
3755.1
3241.3
3975.3
122.6452
105.9
    4.4 ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөр
1721.7
2021.9
3074.5
152.0599
178.6
    4.5 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр
240
0
1020.6
0
425.3
    4.6 бусад татвар хураамж
4825.1
1182.2
1484.8
125.5963
30.8
II. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
10546.2
14064.2
24431
173.7106
231.7
2.1 Хувьцааны ноогдол ашиг
0
0
0
0
0.0
2.2 хүү торгуулийн орлого
5832.5
3826.2
2540.7
66.4027
43.6
2.3 түрээсийн орлого
0.0
2.5 төсөвт газрын өөрийн орлого
1237.6
6238
9673.8
155.0786
781.7
2.7 бусад нэр заагдаагүй орлого
3476.1
4000
12216.5
305.4125
351.4
Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
0
0
0
0
0.0
     Хөрөнгө худалдсаны орлого
0
0
0
0
0.0
В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
678781.9
564900
996100
176.3321
146.7
     1. НӨАТ-ын шилжүүлэг
182081.9
240000
360000
150
197.7
     2. Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг
496700
324900
636100
195.7833
128.1